Nyhetsarkiv

Samarbete för klimatanpassning genom policylabb

I mars öppnar Formas en ny typ av utlysning. Det är en pilotsatsning för att utveckla arbetssätt, regler och riktlinjer som behövs för att genomföra åtgärder för klimatanpassning. Utlysningen ger beslutsfattare på kommunal nivå och forskare möjlighet att arbeta tillsammans.

Publicerad:

Klimatförändringarna gör det svårare att bevara fornlämningar, byggnader och landskap

Förändringarna i klimatet ökar riskerna för kulturarvet genom översvämningar, stormar och bränder. Den ökande temperaturen och luftfuktigheten förvärrar problem med fukt och röta och sliter hårdare på kulturhistoriska byggnader. För att motverka detta krävs både krafttag och större medvetenhet i förvaltning, beredskaps- och krishantering bland förvaltare och på myndigheter, kommuner och länsstyrelser, konstaterar Riksantikvarieämbetet i en ny rapport.

Publicerad:

Ny karttjänst för värmekartering

MSB har med hjälp av data från satelliter tagit fram en värmekartering över Sverige. Karteringen visar vilka maximala marktemperaturer som uppmätts under sommarmånaderna 2017-2022. Karttjänsten kan användas som stöd i kommunernas klimatanpassningsarbete.

Publicerad:

15 kommuner fick statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor 2022

Kommuner kan ansöka om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i områden med befintlig bebyggelse. Totalt 15 kommuner tilldelades bidrag under 2022. Under 2023 utökas antalet ansökningstillfällen till två. Den första perioden är öppen mellan 9 januari och 1 mars och den andra är öppen mellan 1 juni och 1 september.

Publicerad:

Satellitbilder från 2022 tillgängliga

Nu finns de senaste satellitbilderna över hela Sverige att ladda ner från Lantmäteriet. Bilderna ger en ögonblicksbild av hela Sveriges landskap sommaren 2022 sett från rymden, och är till stor nytta inom jord- och skogsbruk, klimatanpassning och samhällsplanering, samt för en intresserad allmänhet.

Publicerad:

Öppna nätbaserade utbildningar stödjer klimatomställningen

Miljö, klimat och hälsa är en av de öppna nätbaserade utbildningar Umeå universitet erbjuder yrkesverksamma som vill kompetensutveckla sig. Den har utvecklats vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Medicinska fakulteten. Utbildningarna är öppna för alla och syftar till att ge kompetensutveckling som bedöms vara särskilt viktig för att stödja samhällets klimatomställning.

Publicerad:

Nytt forskningsprojekt om företags roll i klimatanpassning

Forskare vid Stockholms universitet har beviljats tolv miljoner från Formas till ett forskningsprojekt om företags roll i klimatanpassning.

Forskningsprojektet ska analysera olika typer av interaktioner mellan privata och offentliga aktörer inom styrningen av klimatanpassning, med fokus på dess konsekvenser för demokratiska och effektiva sätt att hantera klimatrisker. Empiriskt fokuserar projektet på Brasilien, Tyskland, Sverige och Sydafrika.

Publicerad:

Vall som kustskydd planeras i Trelleborg

Trelleborgs kommun har lämnat in en ansökan om tillstånd för att anlägga skyddsvall mot stigande havsnivåer till Mark- och miljödomstolen. Hela tätorten behöver skyddas mot stigande havsnivåer. Den aktuella ansökan gäller första delen av en längre planerad skyddsvall längs den kommande Västra Sjöstaden i Trelleborg.

– Området där vallen planeras angränsar till Trelleborgs centrala delar och har stor betydelse för stadens säkerhet. Det finns ett starkt behov av att anpassa området på ett hållbart och robust sätt genom skydd mot översvämningar, säger Johannes Hagström, hållbarhetsstrateg på …

Publicerad:

Digital klimatutbildning och screening av kyrkor ska minska klimatrisker

Strängnäs stift har varit med och tagit fram en digital utbildning om risker kopplade till klimatförändringar samt en möjlighet för församlingar att screena sina kyrkor för att undvika framtida problem kopplade till ett mer extremt klimat.

– Klimatförändringen innebär stora utmaningar för våra kyrkor, kyrkogårdar och kulturföremål och vi vill med denna digitala utbildning stötta församlingar och pastorat i arbetet med klimatanpassning, säger Emilia Bergius, klimathandläggare och projektledare, Strängnäs stift.

Publicerad:

”Förlorade vintrar ett säkerhetshot med dödliga risker”

Erika Bjerström, Klimatkorrespondent, SVT:
"Sverige förändras för alltid. Vi får grönare, blötare och halare vintrar. De förlorade vintrarna öppnar också gränserna för smittor och parasiter. Det innebär ett hittills okänt säkerhetshot med dödliga risker för både människor och djur. /.../ Ansvaret att klimatanpassa Sverige ligger till stor del på kommunerna. Men en studie av Svenska Miljöinstitutet , IVL visade att bara fyra av tio kommuner formulerat mål för sitt klimatanpassningsarbetet eller avsatt pengar för det."

Publicerad:
År
Månad