Nyhetsarkiv

27 oktober: Seminarium om klimatrisker och Sendairamverket

Anmälan är nu öppen för seminariet för räddningstjänsten med flera om klimatrisker och FN:s Sendairamverk. Seminariet syftar till att sprida resultatet av EU-projektet BSR CASCADE. Du kommer att lära dig mer om klimatrisker i Östersjöregionen, utmaningarna, klimatriskscenarier, Sendairamverket och kopplingen till Parisavtalet och Agenda 2030.

Publicerad:

Det framtida klimatets påverkan på havsisen

SMHIs analys av hur havsisförhållandena i svenska farvatten kan komma att förändras under kommande årtionden visar att framtidens isvintrar kan bli både kortare och lindrigare avseende isutbredning och isens tjocklek. Framtidsscenarierna visar även tecken på inga isfria vintrar framöver.

Publicerad:

Stort behov av mer grundvattendata för att uppfylla samhällsbehovet

SGUs nya rapport analyserar behovet av grundvatteninformation inom vattenförvaltningen. 64-68 miljoner kronor mer per år krävs för att ge tillräcklig kunskap om grundvattnet och hur det förändras. Vattenförvaltningens mål och krav ger en bild av behovet av grundvattendata i klimatanpassningsarbetet.

Publicerad:

Ökade bidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att bidraget för förebyggande åtgärder mot naturolyckor till kommuner ska ökas från 25 miljoner till ca 520 miljoner kronor. Bidraget kan användas för att finansiera åtgärder i bebyggda områden för att förebygga ras, skred och översvämning.

Publicerad:

Ny vägledning för att inrätta vattenskyddsområde

Samhällsutvecklingen och klimatförändringar kan påverka dricksvattentillgång och kvalitet. För att hantera risker kan vattenskyddsområden inrättas. Den nya vägledningen ger stöd för att ta fram underlag för att identifiera, analysera och värdera risker inför beslut om områdets avgränsning och skyddsföreskrifter.

Publicerad:

Skogens luftkonditionering påverkas av det förändrade klimatet

Det är sedan tidigare känt att träden hjälper till att kyla skogar under somrarna och värma dem om vintrarna. I en studie om hur klimatförändringarna påverkar skogen har en internationell forskargrupp studerat temperaturskillnaderna i detalj. "Träden bidrar till att jämna ut och stabilisera temperaturen i skogen. Många växter och djur är känsliga för extremer. Eftersom skogen rymmer mycket biodiversitet är det viktigt att bättre förstå mikroklimatet och få bättre data", säger Jonathan Lenoir, som forskar vid Université de Picardie Jules Verne i Frankrike och är en av studiens författare.

Publicerad:

Samarbete kring klimatanpassning och kustskydd

Kommunerna Køge och Kristianstad har skrivit under ett samarbetsavtal där de åtar sig att samarbeta kring tre gemensamma framtidsutmaningar; klimatanpassning och kustskydd, stadsutveckling och näringslivsfrågor samt insatser i utanförskapsområden. Syftet med ett gemensamt avtal är dels för att stärka och utveckla samarbetet, dels för att utbyta erfarenheter och goda exempel.  

Publicerad:

Ny version av SGUs kartvisare för skred i finkorniga jordarter

Den nya versionen av ”Förutsättningar för skred i finkornig jordart” har en större geografisk täckning och mer detaljerad information än tidigare. Kartvisaren är tänkt att användas i tidigt planeringsskede för att identifiera områden där det kan finnas skredfara och där ytterligare utredningar behöver göras.  

Publicerad:

Invallning ska motverka översvämningar och jordskred

För att säkra upp mot framtida klimatförändringar och för att möta förväntad vattenståndshöjning i Göta älv, med påföljande ökad skred- och översvämningsrisk längs Göta älvdalen, har förstärkning och invallning av en del av älvkanten genomförts. Projektet, som är ett samarbete mellan SGI, kommun och fastighetsägare, invigdes måndagen den 27 september av SGIs generaldirektör Johan Anderberg, Göteborgs stads stadsbyggnadsdirektör och Mats Berntsson, vd Ytterbygg AB och ordf. Bergös första samfällighet.

Publicerad:

Svenska träd förädlas för att hinna med när klimatet förändras

Genom förädling försöker forskare påskynda den naturliga anpassningen som den svenska skogen gör till ett varmare klimat, där insektsangrepp och torka kan bli vanligare. Bland annat ingår trädslag som lärk, tall, gran och björk från hela norra Sverige i förädlingsprogrammet, som drivs av Skogsforsk.

Publicerad:
År
Månad