Kunskapsutveckling

Kunskap om risk för översvämning

Inom EU pågår inventering och analys för att öka kunskapen om översvämningsrisker och hantera effekterna för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samordnar arbetet nationellt och länsstyrelser som är vattenmyndigheter samordnar vattendistrikten.

Arbetet har kommit en bit på väg. MSB pekade ut 18 områden med betydande översvämningsrisk under 2011. Kartor över översvämningshotade områden och kartor över risker inom områdena är under arbete, liksom planer för riskhantering.

Kunskap om allmänna intressen

Kommunens fysiska planering redovisar allmänna intressen i mark- och vattenområden och sin bedömning hur dessa kan beaktas i planering och lovprövning. Det gäller t.ex. möjligheten att ordna samhällsfunktioner som vägar och avfallshantering samt områden med risker för översvämning och erosion. Översiktsplanen sammanfattar detta för hela kommunen och vid detaljplanering prövas om den tänkta markanvändningen är lämplig. Se PBL 2-4 kap.

Kommunens översiktsplan och detaljplaner är obligatoriska beslutsunderlag dels vid kommunens lovprövning, dels vid prövningar enligt t.ex. miljöbalken. Kunskap i planerna får på så sätt en bred spridning. Se MB 6 kap 19 § samt 5 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden med mera.