Näringsliv i Sverige

Inom svenskt näringsliv pågår en rad initiativ för klimatanpassning. Här redovisar vi några projekt och branschorganisationers arbete med klimatanpassning.

A changing climate for business

Vid Krinova Incubator & Science Park samverkar företag, organisationer, högskola och samhälle för att lägga grunden för innovationer och utveckling. Här har projektet ”A changing climate for business” utvecklat en metod för att beskriva direkta och indirekta, positiva och negativa ekonomiska konsekvenser av klimatförändringar för näringslivet i Sverige. Metoden har applicerats på specifika företag särskilt inom livsmedelsnäringarna i Skåne.

Fastighetsägarna

Fastighetsägarna är en branschorganisation för fastighetsägare i Stockholms och Gotlands län är en intresse- och branschorganisation i Sverige som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Organisationen representerar drygt 17 000 medlemmar som äger lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar. Fastighetsägarna har gett ut en broschyr ”Är din fastighet klimatsäkrad?” som vill väcka frågan om klimatanpassning av bostäder.

Fastighetsägarna har också gett ut en film om hur man kan klimatsäkra sin fastighet "Är din fastighet klimatsäkrad" som finns på Fastighetsägarnas hemsida.

Svenskt Vatten

Svenskt Vatten är branschorganisationen för vattentjänstföretagen i Sverige. Klimatanpassning är ett centralt tema inom organisationens verksamhet och man har bland annat anställda som arbetar specifikt med frågor kring rörnät och klimat. Man arrangerar årligen en konferens på temat rörnät och klimat. Svenskt Vatten har bland annat tagit fram ett stort antal publikationer på temat dagvattenhantering och klimatanpassning.

Svensk Försäkring

Branschorganisationen Svensk Försäkring är aktivt engagerad i debatten kring samhällets klimatanpassning och har bland annat tagit fram skriften ”Vem tar ansvar för klimatanpassningen - klimatanpassning ur ett försäkringsperspektiv” samt ”Vem tar ansvar för klimatanpassningen – en översikt ur ett försäkringsperspektiv”.

Projektet Gradvis

Projektet Gradvis finansierat av LRF, Länsförsäkringar Halland samt EUs landsbygdsprogram samlar och sprider information om hur det svenska jordbruket kan komma att påverkas av ett förändrat klimat. Projektet genomförs av hushållningssällskapen i Sverige.