Nyhetsarkiv

Vägledning ska få in klimataspekten i planering och beslut

Naturvårdsverket har publicerat en ny vägledning för hur klimataspekten ska integreras i en miljöbedömning. Syftet med underlaget är att ge stöd för att bättre integrera klimataspekten i planering och beslutsfattande kopplat till planer, program, verksamheter och åtgärder som omfattas av 6 kap. miljöbalken.

Publicerad:

Nätverk med fokus på klimat och kulturarv

I slutet av oktober lanserades det globala nätverket Climate Heritage Network i Edinburgh. Bakgrunden är behovet av ett bättre arbete med klimatanpassning av kulturarv världen över. Det är också angeläget att öka allmänhetens medvetenhet om hur klimatförändringarna kommer att påverka vårt kulturarv.

Publicerad:

Miljötillståndet i Europa 2020

Europa kommer inte att uppnå sina mål för 2030 utan omedelbara insatser de närmaste 10 åren. Enligt Europeiska miljöbyråns (EEA) senaste rapport av miljötillståndet, står Europa inför miljöutmaningar av aldrig tidigare skådad skala. Dock säger rapporten att det finns hopp tack vare allmänhetens ökade medvetenhet om behovet av en omställning till en hållbar framtid, tekniska innovationer, växande gemensamma initiativ och intensifierade insatser av EU.

Publicerad:

Anpassningsfonden på dagordningen för klimattoppmötet i Madrid

FN:s klimattoppmöte i Madrid pågår för fullt. Cirka 15 000 statsrepresentanter och nästa lika många andra delegater träffas för att diskutera allt mellan globala klimatfinansiella flöden till ursprungsbefolkningars representation. Mathias Fridahl, Linköpings universitet, rapporterar direkt från mötet.

Publicerad:

Ny rapport visar på anpassning för växtodling och djurproduktion

Hur ska livsmedel kunna produceras i tillräcklig mängd? En ny rapport diskuterar vilken klimatanpassning som behövs för växtodling och djurproduktion i det svenska jordbruket. Slutsatserna skall också utgöra ett underlag för att utveckla samarbeten och nya forskningsfrågor relaterade till jordbrukets klimatanpassning.

Publicerad:

För låga ambitioner med klimatanpassning enligt ny forskning

Samhället anpassas för de förändringar som följer med klimatförändringarna. Ny forskning från Södertörns högskola pekar på att beslutsfattarnas förslag på hur det ska gå till är inte tillräckliga. Handlingsplaner och riktlinjer håller alldeles för låg ambitionsnivå, enligt forskarna.

Publicerad:

FN:s årliga klimatmöte för utsläppsminskning och anpassning

På måndag inleds den årliga klimatkonferensen mellan parterna under Parisavtalet. Kärnan i Parisavtalet är att minska utsläppen av växthusgaser, samt att stödja de som drabbas av klimatförändringarnas effekter. Sverige har tidigare aviserat en fördubbling av stödet till den så kallade gröna klimatfonden. Klimatmötet, COP25, hålls i Madrid mellan den 2 och 13 december.

Publicerad:

Lösningar på jobbet när värmen slår till

Kalla zoner, kylvästar, fler raster, tätare vattenpauser och möjlighet att med jämna mellanrum kyla av händer, fötter och nacke. Det kan vara lösningar för arbetsplatser under värmeböljor. Svenska aktörer kommenterar en internationell rapport om hur klimatförändringen påverkar arbetsförhållanden.

Publicerad:

Priset på vatten skiljer sig mellan kommuner

Klimatförändringarna kommer att föra med sig fler skyfall med översvämningar och fler fall av akut vattenbrist framöver. Det ställer krav på en klimatanpassning av Sveriges VA-nät, något som också kan påverka taxan för konsumenterna. Den årliga Nils Holgersson-rapporten visar att i 26 kommuner har taxan höjts med 10 procent eller mer det senaste året. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner.

Publicerad:

Ny rapport om möjligheten att spara vatten i djurhållning

I ett förändrat klimat kommer risken för torka att öka. En ny rapport som gjorts på uppdrag av Jordbruksverket presenterar hur man i andra länder arbetar med hushållning av vatten i mjölk- gris- och fjäderfäproduktion. Dessutom finns ett par praktiska exempel från svenska gårdar. I slutsatserna väljs ett antal åtgärder ut som kan vara relevanta i svensk djurhållning.

Publicerad:
År
Månad