Nyhetsarkiv

Europeiskt samarbete för kommuners klimatanpassning

EU-projektet CLIMATE ska hitta metoder och arbetssätt för att hjälpa samhället att ta fram klimatanpassningsplaner. Mittuniversitetet tillsammans med Sundsvalls och Härnösands kommuner kommer att vara pilotprojekt i det stora europeiska samarbetet.

Publicerad:

Elever rapporterar om hösttecken

Höstförsöket innebär att elever från hela landet ska rapportera in när lövträden blir höstlövsfärgade i deras hemtrakter. Utifrån skolelevernas observationer kommer forskare vid SLU studera hur olika arter skiljer sig åt och variationer mellan olika delar av landet. Forskarna ser behov av att öka kunskapen om hur ett varmare klimat påverkar hösttecken.

Publicerad:

Bin kan hjälpa kaffeodlingar

Det finns stora risker för den framtida produktionen av kaffe. Ytan av mark som passar för odling kan minska med upp till 88 procent till år 2050 i Latinamerika. Det visar en vetenskaplig studie, som också pekar på att kaffeförlusterna kan dämpas genom att till exempel bevara skogen där bina trivs.

Publicerad:

Experter möts för ökat skydd i Arktis vatten

Klimatförändring och havsförsurning påverkar ekosystemen i Arktis. Nu samlas marina experter i Helsingfors för att diskutera hur man kan skapa ett ökat skydd av djur och växter i Arktis vatten. Mötet den 21 – 22 september arrangeras av Sverige och Finland och är en del av Arktiska rådets arbete för att skydda miljön och skapa en hållbar utveckling i regionen.

Publicerad:

Om klimatförändringar i nya Miljötrender

I senaste numret av Miljötrender från SLU kan du bland annat läsa om: framtidens Östersjö, skogens klimatnytta och om naturliga myrars klimatpåverkan. Läs också om hur jordbruket möter ökad torka och väta där SLU har forskning om dränering och bevattning.

Publicerad:

En livskraftig renskötsel kräver anpassningsbara strategier

Kombinerade effekter av klimatförändringar och resursutvinning kräver anpassningsbara strategier för att skapa och upprätthålla en livskraftig renskötsel i Norra Fennoskandien. Gemensamma åtgärder mellan renskötare, andra markanvändare, myndigheter och politiker behövs. Dessa slutsatser kommer ur ett omfattande forskningsprojekt av flera universitet och forskningsinstitut i Finland, Norge och Sverige.

Publicerad:

Nya växtsorter för ett förändrat klimat

Växtsorter framtagna för kontinenten fungerar ofta sämre i Sverige och i vissa delar av landet inte alls. Regeringen vill säkra att bönder och växtodlare kan få tag på växtsorter som passar svenska odlingsförhållanden nu och i framtiden, och föreslår därför i budgetproposition 2018 att ett kompetenscentrum för växtförädling bildas vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Publicerad:

VA-taxan behöver fördubblas

Avgifterna för kommunalt vatten och avlopp behöver stiga med 100% under de kommande 20 åren för att klara förnyelse av ledningsnäten, befolkningsökningen och klimatanpassning. Det visar en ny rapport som genomförts av RISE, Ramböll Sverige AB och Ekonomihögskolan i Lund på uppdrag av Svenskt Vatten.

Publicerad:

Hög biologisk mångfald ger bättre anpassning

Ekosystem med hög biologisk mångfald är mer produktiva, stabila och bättre på att anpassa sig till miljöförändringar som uppstår i ett ändrat klimat. Det visar forskare från universitetet i Zürich i en ny studie i 450 olika landskap.

Publicerad:

Klimatförändring kan vara trafikfara

Klimatförändringar kan ligga bakom det ökande antalet allvarliga trafikolyckor i USA. Det menar forskare, som avfärdar teorin att mobiltelefoner skulle vara orsak till trafikutvecklingen.

Publicerad:

År

Månad