Nyhetsarkiv

EUs strategi för klimatanpassning utvärderad

Europeiska kommissionen har publicerat en rapport där EUs klimatanpassningsstrategi och dess implementering undersökts. Ett par av huvudpunkterna i rapporten är att strategin från 2013 fortfarande är relevant, och att EU är bättre rustat för att klara klimatförändringar nu än tidigare.

Publicerad:

Öppet för experter att granska IPCCs specialrapporter

Det är nu tid att anmäla sitt intresse för granskning av FNs klimatpanel IPCCs två kommande specialrapporter. Den första rapporten handlar om klimatförändringar, havet och kryosfären, medan den andra rör klimatförändringar och marken. Granskningarna sker från mitten av november till mitten av januari. IPCC önskar att så många experter som möjligt vill delta i processen.

Publicerad:

Varma hösten ger vårblommor redan nu

Rhododendron och hassel blommar redan på vissa håll i Sverige, trots att de normalt blommar under våren. Detta leder troligtvis till att de inte kommer att blomma i vår, berättar forskaren Åslög Dahl vid Göteborgs universitet. I framtiden kan växtsäsongerna förändras och medföra att växter och samverkande arter hamnar i otakt med varandra gällande exempelvis pollinering.

Publicerad:

Kan ålgräs motverka stranderosion när havsnivåerna stiger?

Detta undersöks just nu i Skåne, där man hoppas kunna utnyttja ålgräsets förmåga att stabilisera bottensediment för att skydda stränderna mot erosion. Ålgräsplantan kan dessutom fylla en funktion som vågbrytare. Projektet utförs av Region Skåne och Lunds universitet och beräknas pågå i fyra år.

Publicerad:

Grönplan och dagvattenplan ska utveckla Luleå

Fler grönområden som kan ta emot större vattenmassor. Luleå kommun arbetar med att ta fram nya planeringsunderlag, en grönplan och en dagvattenplan som ska bidra till att ta ett helhetsgrepp på hur staden kan utvecklas på ett hållbart sätt.

Publicerad:

SMHI arrangerar grundkurs i klimatanpassning

Nu är anmälan öppen till SMHIs Grundkurs i klimatanpassning. Kursen arrangeras den 27-28 mars 2019 och ger deltagarna både grundläggande kunskaper kring klimatförändringar och flera konkreta tips på hur man kan arbeta med klimatanpassning, samt vilka hjälpmedel som finns. Innehållet riktar sig främst till dem som arbetar inom en kommun, länsstyrelse eller myndighet.

Publicerad:

Perenna grödor klarar torka bättre än ettåriga sädesslag

Sommarens torka resulterade i att Sveriges lantbrukare fick betydligt mindre skördar än normalt. Men en försöksodling med perenna varianter av korn och vete, driven av SLU-forskare, klarade sig bra. Forskarna menar att de perenna grödorna inte påverkas lika negativt av torkan som ettåriga sädesslag.

Publicerad:

Förslag på hur städer kan rustas för skyfall

I en ny rapport från Sweco ges förslag på hur städer med en så kallad ”blågrön infrastruktur” kan förbereda sig inför kommande klimatförändringar. Grön infrastruktur kan bestå av ”naturliga” åtgärder som att anlägga parker, trädgårdar, landskap och gröna tak. Blå infrastruktur innefattar vattendrag, våtmarker och hållbara dräneringssystem. Författarna menar att det lönar sig med förberedande arbete jämfört med att ta kostnader för översvämningar när de inträffar.

Publicerad:

Så kan klimatriskerna för skogen minskas

I en ny regeringsrapport beskriver Skogsstyrelsen hur föreskrifterna för att anlägga skog kan revideras. För att motverka de risker som klimatförändringar förväntas ge, exempelvis skadeinsekter, föreslås bland annat metoder för ändrad skogsskötsel. Här nämns att andelen gran i Götaland bör inte öka mer, medan arealen med lövskog och löv- och barrblandskog kan öka.

Publicerad:

Utlysning för sommarens extrema väderhändelser

Klimatförändringarna innebär att vissa typer av naturhändelser blir både vanligare och mer extrema, vilket kan skapa svåra samhällsstörningar. Nu har Formas öppnat en utlysning som utgår från sommarens extrema väderhändelser i Sverige. Sista dag att ansöka är 29 november.

Publicerad:

År

Månad