Nyhetsarkiv

Medvetenhet om klimatrisker för bostäder undersökt

Medvetenheten kring klimatförändringarnas påverkan på bostäder hos personer bosatta i Sverige har undersökts. Ökade kostnader för el och värme, vattenbrist, bränder och översvämningar är de risker som främst förknippas med klimatförändrarna, enligt undersökningen, där 1017 intervjuer genomfördes.

Publicerad:

Ny vägledning för tillämpning av miljöbalkens hänsynsregler i prövning och tillsyn

För att underlätta tillämpningen av de allmänna tillsynsreglerna i 2 kapitlet i miljöbalken har Naturvårdsverket tagit fram ett samlat kunskapsunderlag. Eftersom ett förändrat klimat på flera sätt förändrar riskbilden för miljöfarliga verksamheter och förorenade områden är den nya vägledningen av betydelse även ur klimatanpassningsperspektiv.

Publicerad:

Vision om ett klimatanpassat Nederländerna år 2120

Forskare vid ett nederländskt universitet har skapat och visualiserat en vision för ett klimatanpassat Nederländerna år 2120. Visionen summeras i en karta över landet, där avvägningar gjorts för vad som anses troligt, möjligt och önskvärt i framtiden. Naturliga lösningar har varit centrala i framtagandet av visionen, meddelar forskarna.

Publicerad:

Investeringarna i kommunalt VA behöver öka kraftigt

I en analys av svenska kommuners investeringsbehov inom VA för perioden 2020-2040 fastställs att investeringarna behöver öka med 40 procent. En av anledningarna till de ökade investeringsbehoven är klimatförändringen och dess effekter, som väntas belasta alla delar av VA-anläggningen.

Publicerad:

Hur påverkas Sverige av klimatförändringar i andra länder?

Hur kommer Sverige att påverkas av klimatförändringar i andra länder? Vad har vi för förmåga att hantera olika störningar och vilka åtgärder behövs? Det var frågor som stod i fokus under den workshopserie som IVL under våren arrangerade på uppdrag av Nationella expertrådet för klimatanpassning. Ett 80-tal experter deltog och deras diskussioner och förslag finns sammanfattade i en rapport.

Publicerad:

Expertråd höll bred dialog om Sveriges fortsatta arbete med klimatanpassning

Nationella expertrådet för klimatanpassning höll nyligen webbinarium där en rad aktörer medverkade. Särskilt lyftes kommunernas arbete, torka och vattenbrist och hur Sverige påverkas av klimatförändringar i andra länder. Nu går det att se en inspelning av webbinariet.

Publicerad:

Checklista för att klimatanpassa fastigheter

Behoven av att klimatanpassa fastigheter ökar. Enligt Folksam har skadekostnaderna för naturkatastrofer fördubblats på 30 år. Riksbyggen har tagit fram en checklista för bostadsrättsföreningar som vill förebygga skador på sina fastigheter. I checklistan finns stöd för att identifiera vilka klimatrelaterade risker som är aktuella och åtgärder för att husen och de boende ska klara exempelvis kraftiga skyfall och värmeböljor bättre.

Publicerad:

EU:s mål för biologisk mångfald har inte uppnåtts

Europeiska miljöbyrån publicerade en rapport i veckan som visar att läget just nu är svårt för många arter och naturtyper i EU. Det övergripande målet i EU:s strategi för biologisk mångfald, att hejda förlusten av biologisk mångfald till 2020, har inte uppnåtts. Men trenden går att vända, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Publicerad:

Lathund för klimatanpassning användes för att ta fram en klimatanpassningsplan

Sveriges kommuner är nyckelaktörer för ett mer klimatanpassat samhälle. När SMHI hjälpte Stenungsunds kommun att ta fram en klimatanpassningsplan användes verktyget Lathund för klimatanpassning – som finns fritt tillgängligt på Klimatanpassning.se. Planen som har tagits fram ska gälla fram till år 2100. 

Publicerad:

Städerna viktiga för att stärka den biologiska mångfalden

Den biologiska mångfalden är nödvändig, och ändå minskar den varje år. Nu kan städerna vara lösningen: genom medvetna val i stadsplaneringen är staden en nyckel till att stärka den biologiska mångfalden. Det visar Sweco i sin nya rapport Building in Biodiversity: For climate, for health.

Publicerad:
År
Månad