Nyhetsarkiv

SLU ger råd om framtida lösningar mot torka för jordbruket

En sommar med extrem torka har lett till foderbrist, lägre skörd och missväxt. ”För att Sverige ska klara framtida torrperioder behöver man bland annat titta de tekniska möjligheterna för en utökad vattenlagring och bevattning på svenska gårdar. Även direktiven och lagstiftningen kring bevattning och vattenuttag kan behöva ses över”, säger Jennie Barron professor i jordbrukets vattenhushållning vid SLU.

Publicerad:

Lagändringar för bättre beredskap i kommunerna för klimatförändringar

Nu har ändringar gjorts i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Syftet med förändringarna är att förbättra beredskapen i kommunerna för klimatförändringen. Bland annat införs ett krav på att kommunerna i översiktsplanen ska ge sin syn på klimatrelaterade risker för skador på den byggda miljön.

Publicerad:

Försäkrar inte hus vid strandnära riskområden

Länsförsäkringar kommer i princip inte att försäkra nybyggda fastigheter vid kuster, rapporterar Dagens Industri. Det gäller platser där länsstyrelsen avråder från att bygga, men kommunerna ändå beviljat bygglov.

Publicerad:

Europeisk klimatanpassningskonferens arrangeras i vår

Den återkommande europeiska konferensen för klimatanpassning, European Climate Change Adaptation Conference, ECCA, kommer att arrangeras i Lissabon den  28–31 maj 2019. För den som vill delta aktivt finns redan nu möjlighet att skicka in så kallat abstract.

Publicerad:

Våtmarker i Kronoberg ska öka grundvattennivåer

Fyra våtmarksprojekt i Kronoberg får nya medel för insatser som ska skapa förutsättningar bland annat för mer hållbara grundvattennivåer och ökad biologisk mångfald. Ett av projekten är Alvestas våtmarksprojekt som syftar till att restaurera och utöka en befintlig våtmark. 

Publicerad:

Jorden riskerar röra sig mot ett växthusliknande tillstånd

Att hålla den globala uppvärmningen under 1,5-2 grader kan vara svårare än vad man tidigare har trott. Även om världens länder minskar utsläppen av växthusgaser i enlighet med Parisavtalet finns det risk för att jorden går in i en fas som forskarna kallar ett växthusliknande tillstånd. Det rapporterar Stockholm Resilience Centre om i en artikel på forskning.se.

Publicerad:

Separata ledningar minskar översvämningsrisk

Norrköping satsar på att minska sårbarheten vid kraftiga regn. Ett aktuellt arbete innebär att separera dag- och spillvattenledningar, som idag är kombinerade. Områden med kombinerade ledningar blir generellt sett hårt drabbade av översvämningar vid kraftiga regn.

Publicerad:

Städers utformning kan påverka uppvärmningen

Hur en stad är uppbyggd kan påverka uppvärmningen i staden. Forskare har kombinerat temperaturdata och kartor för stadsbyggnad och fann att städer med strikta stadsmönster visade en högre lokal uppvärmning jämfört med städer som hade mer organiska former.

Publicerad:

Hur kan jordbruket bli mindre sårbart för torka?

Åtgärder för att kartlägga och fylla på grundvattnet, bygga vallar, göra bättre prognoser och varningar, avsaltningsanläggningar. Det är några åtgärder som föreslås för att rusta jordbruket för framtida torka. Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds Tekniska Högskola, förklarar också varför Sverige är så sårbart för extremväder.

Publicerad:

Klimatet kan utmana allt fler stadsbor

En internationell forskningsstudie pekar på att miljarder människor som bor i städer kan möta allt större utmaningar vid värmeböljor, översvämningar och perioder med torka. Här analyseras exempelvis försörjning av livsmedel och energi. Studien sträcker sig fram till 2050 och grundas på att den globala uppvärmningen fortsätter som idag.

Publicerad:

År

Månad