Nyhetsarkiv

Tips för blågröna lösningar i täta städer

Forskare vid Lunds universitet har tagit fram en informationsbroschyr med konkreta exempel på klimatanpassningsåtgärder i stadsmiljö. Materialet kan vara ett diskussionsunderlag för fastighetsägare, kommunens olika organisationer eller sammanslutningar av boende.

Publicerad:

Fler drabbas vid två graders uppvärmning

Internationell forskning visar att väsentligt fler individer utsätts för klimatrisker om den globala medeltemperaturen ökar med 2 grader, jämfört med en ökning på 1.5 grader. Studien har inneburit att beräkna indikatorer inom vatten, energi, livsmedel och miljö, och att jämföra potentiella risker mellan olika scenarier för temperaturökning.

Publicerad:

Viktigt för jordbruket att öka planeringen för vatten, enligt ny analys

Jordbruksverket har analyserat vattenförsörjningen i jordbruket med hänsyn till förväntade klimatförändringar, marknaden och den gemensamma jordbrukspolitikens utveckling. Analysen visar att jordbrukets vattenbehov behöver ägnas större uppmärksamhet, inte minst till följd av ett framtida klimat med större variationer i nederbörd mellan olika regioner. Analysen kan exempelvis användas för vattenförsörjningsplaner.

Publicerad:

Kommunen tipsar fastighetsägare

Hur kan fastighetsägare skydda sina fastigheter mot översvämningar? Skövde kommun ger sina invånare en rad handfasta tips, till exempel att anlägga diken, vallar eller att förstärka dränering om det finns vatten som rinner mot fastigheten. Efter annonsering i lokalpressen fick kommunens hemsida en markant uppgång besökare.

Publicerad:

Genförändringar hos insekter när klimatet ändras

Kustflicksländor som sprider sig norrut i takt med att klimatet förändras anpassar sig till de nya klimatförhållandena. Sländans gener svarar snabbt på förändringar i klimatet och andra insekter har sannolikt inte lika lätt att genetiskt anpassa sig till högre temperatur. Det visar en studie som är gjord vid Lunds universitet tillsammans med forskare från Australien och Storbritannien.

Publicerad:

Var med och granska IPCC:s specialrapport

I september 2019 ska FN:s klimatpanel IPCC:s specialrapport "Klimatet, haven och kryosfären" vara klar. Utkastet till rapporten finns nu tillgänglig för expertgranskning. Granskningen är en viktig kvalitetssäkrande del i framtagandet av IPCC-rapporter. 

Publicerad:

Klimatet påverkar dränering av jordbruksmark

För att behålla markens bördighet är det viktigt att marken är väldränerad och skyddas mot översvämningar. Klimatförändringen kommer i hög grad att påverka förhållandena. Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen kartlagt avvattningen i jordbruket och visar på att stora insatser behövs för att möta utmaningarna.

Publicerad:

Alléodling anpassar jordbruk till förändrat klimat

Alléodling innebär att fruktträd och bärbuskar planteras i rader på åkermarken. En metod som anses vara mer motståndskraftig samtidigt som riskerna sprids över fler grödor. Detta provas nu på den uppländska gården Hånsta Östgärde och beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

Publicerad:

Ny vägledning för grön infrastruktur

I syfte att ge långsiktigt hållbara landskap ska länsstyrelserna presentera regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Naturvårdsverket har nu tagit fram en vägledning till handlingsplanerna, vilken handlar om åtgärdsplaner för insatsområden i arbetet med grön infrastruktur.

Publicerad:

Studie visar på tidig vår

Under Valborgshelgen genomfördes Vårkollen för fjärde året, där allmänheten får rapportera in vårtecken från söder till norr. Årets resultat visar att björkarnas lövsprickning redan hunnit till stora delar av Svealand, vilket är 50 mil längre norrut än vad som var normalt för 100 år sedan. Bakom studien står Svenska Botaniska Föreningen tillsammans med forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Publicerad:

År

Månad