Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

AKTUELLT

24 november 2014

Internationella guideböcker för transportsektorn

En internationell expertgrupp har publicerat guideböcker för järnväg, väg, flyg och sjöfart. Guideböckerna MOWE-IT är tänkta som verktyg för beslutsfattare, yrkesverksamma och andra som är intresserade av att minska effekterna av extremväder inom transportsektorn. Materialet har tagits fram inom ramen för EUs sjunde ramprogram.

20 november 2014

Storbritannien planerar för kallt väder

Inför vintern lanserar nu berörda myndigheter i Storbritannien ett initiativ kring kall väderlek. Englands ”cold weather plan” ger råd om hur man kan förbereda sig för de hälsoeffekter som vinterväder medför. Här finns bland annat kunskap kring minimitemperaturer inomhus och en förteckning på vad som kan uträttas av olika aktörer vid olika tillfällen.

19 november 2014

Klimatanpassad naturvård i skogslandskapet

Naturvård har traditionellt handlat om att bevara naturmiljöer som hotas av exploatering. Nu påverkar klimatförändringarna förutsättningarna för vård av naturmiljöer, då arter och miljöer också hotas av stigande havsnivå, stigande medeltemperatur och en ökad förekomst av väderextremer. Det behandlades vid ett rundabordssamtal arrangerats av forskningsprogrammet Mistra-SWECIA.

18 november 2014

VisAdapt: ett webb-verktyg som ska underlätta husägares klimatanpassning

Ett nytt webb-baserat verktyg som ska guida husägare i norden att minska klimatrelaterade risker från att skada sitt hus har lanserats den 18e November. Verktyget som har utvecklats av forskare från Linköpings universitet tillsammans med kollegor från Århus universitet och NTNU Trondheim ger användare en överblick av förväntade klimatförändringar och risker i sitt närområde, och ger även råd om hur identifierade risker kan minskas för användarens egen hustyp. Verktyget samlar och visualiserar information från bl.a. SMHIs nedskalade klimatscenarier, nordiska myndigheters översvämningskarteringar samt existerande råd och riktlinjer från kommuner, myndigheter och försäkringsbolag i ett nytt och överskådligt format. VisAdapt som har finansierats av det nordiska Toppforskningsinitiativet och tagits fram i samarbete med försäkringsbolagen Codan/Trygg-Hansa, Gjensidige, If och Tryg inom ramen för det nordiska excellenscenter NORD-STAR är fritt tillgängligt och öppet för alla.

17 november 2014

Skånska stränder klimatanpassas

Problem med stranderosion i Skåne kommer att förvärras i takt med en havsnivåhöjning. I Ystad provas en lösning för att skydda stränderna med hjälp av att lägga ut sand, så kallad strandfordring. Det är ett nytt exempel i idébanken för klimatanpassning här på portalen.

13 november 2014

Nytt klimatscenario lanserat för lägre utsläpp

Nu finns ytterligare ett klimatscenario för Europa och Sverige fritt tillgängligt på SMHIs webbplats. Scenariot är en framtidsbild med minskade utsläpp växthusgaser. Klimatscenarierna ger underlag för att planera och ta beslut både om hur utsläpp kan regleras, och hur vi behöver anpassa samhället när klimatet förändras.

VAD MENAS MED KLIMATANPASSNING?

Klimatanpassning - vad är det och varför?

Med klimatanpassning menar vi här den anpassning av samhällets olika funktioner som blir nödvändig när klimatet förändras. Klimatanpassning behövs parallellt med åtgärder för att minska samhällets påverkan på klimatet.

Stövlar i vattenpöl

Hur ska vattnet tas om hand?

En publikation från Svenskt Vatten "Avledning av spill-, drän- och dagvatten", som är ute på remiss under hösten, beskriver krav och lösningar.

Samlat om IPCC

Här kan du ta del av de senaste rapporterna, sammanställningarna och klimatchatt kring FNs klimatpanel.

Kalendarium

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

En del av Östersund och Storsjön (Östersunds kommun).

Exempel klimatanpassning

En idésamling här på portalen beskriver exempel på klimatanpassning i olika delar av i landet.

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning-temapuff

Kunskapscentrum för klimatanpassning

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.

Sommarnatt över ängar med ensilagebalar.

Tema: klimat i förändring

Människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet kraftigt. FN:s klimatpanel uppskattar att jordens medeltemperatur kan öka med 1,1-6,4 grader under 2000-talet.