Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan femton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

AKTUELLT

15 september 2014

Översvämningsrisk kan stoppa byggande

Ökande översvämningsrisk kan stoppa byggande i ett Norrköpingsområde. Stadsbyggnadskontoret ser nu över hur hela vattensituationen ska hanteras innan några beslut fattas. Bland annat kan vissa ytor användas för att översvämmas samtidigt som man hindrar vattnet från att komma dit där det blir skador.

11 september 2014

Klimatanpassning ger vinster för städer

Representanter från tre fjärdedelar av stora städer världen över anser att extrema väderförhållanden och andra effekter av klimatförändringar hotar stabiliteten i den lokala ekonomin. Lika många städer ser också finansiella fördelar med att arbeta förebyggande för att minska sårbarheten. Det rapporterar organisationen CDP, i en ny rapport som baseras på svar från 207 städer.

09 september 2014

Koldioxidhalten i atmosfären ökar allt mer

Mängden växthusgaser i atmosfären nådde nya rekordnivåer 2013. En sammanställning från Världsmeteorologiska organisationen visar att koldioxidhalten i atmosfären ökade mer mellan 2012 och 2013 än mellan något annat år de senaste 30 åren.

09 september 2014

Vad tycker politikerna om klimatanpassning?

Hur vill de svenska partierna arbeta med att klimatanpassa Sverige efter valet? Det är temat för onsdagens sändning av Klotet, ett vetenskapsprogram i P1. Vid sidan av representanter från riksdagspartierna medverkar Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

08 september 2014

Möjligt söka EU-pengar för klimatanpassning

Det har hittills varit svårt att söka EU-medel specifikt för klimatanpassning. Nu öppnar LIFE-projekt för sådana ansökningar. Några exempel på områden som prioriteras är jord- och skogsbruk, städer och turism. Det är också möjligt att söka medel för initiativ kring utsläppsminskning.

05 september 2014

Möte för Sveriges klimatanpassning

Det pågår ett stort arbete, såväl inom Sverige som internationellt, för att möta de utmaningar som ett förändrat klimat för med sig. En workshop på SMHI belyste bland annat vad som behöver göras för att klimatanpassa samhället under kommande år. En rad myndigheter, kommuner, forskare och branschorganisationer deltog.

VAD MENAS MED KLIMATANPASSNING?

Klimatanpassning - vad är det och varför?

Med klimatanpassning menar vi här den anpassning av samhällets olika funktioner som blir nödvändig när klimatet förändras. Klimatanpassning behövs parallellt med åtgärder för att minska samhällets påverkan på klimatet.

Klimatanpassning Sverige 2014

Konferensen Klimatanpassning Sverige 2014 arrangeras 24 september i Stockholm.

Översvämning i Norrköping

Ökar översvämningar?

Översvämningar till följd av extrema vattenflöden kan bli vanligare.

Flygbild över Västra strandens avloppsreningsverk, Nissans mynning och Laholmsbukten.

Högflödesrening i Halmstad

I Halmstad sker arbete för att ta hand om avloppsvatten vid särskilt höga flöden.

En del av Östersund och Storsjön (Östersunds kommun).

Exempel klimatanpassning

En ny idésamling beskriver exempel på klimatanpassning på olika orter i landet.

Kalendarium

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning-temapuff

Kunskapscentrum för klimatanpassning

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.

Sommarnatt över ängar med ensilagebalar.

Tema: klimat i förändring

Människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet kraftigt. FN:s klimatpanel uppskattar att jordens medeltemperatur kan öka med 1,1-6,4 grader under 2000-talet.

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning.