Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

AKTUELLT

27 november 2014

Norrköping testar fördröjningsmagasin

I Norrköping provas nu en modell för att möta ökade risker för översvämningar. Underjordiska fördröjningsmagasin i plast grävs ned för att klara av att magasinera och leda bort stora mängder vatten vid kraftiga skyfall.

26 november 2014

Finland kan få nationell plan

Regeringen i Finland har fattat ett principbeslut om en nationell plan för klimatanpassning. "Målet är ett samhälle som är kapabelt att anpassa sig till ett föränderligt klimat och hantera riskerna. Genom anpassning förebygger vi eller begränsar klimatets negativa effekter och drar fördel av de positiva effekterna", skriver Jord- och skogsbruksministeriet.

25 november 2014

Heldagsseminarium om klimatförändringar och dricksvattenförsörjning

Den av regeringen tillsatta Dricksvattenutredningen inbjuder till seminarium  om framtidens klimatförändringar och de effekter som kan uppstå för dricksvattenproduktionen. Vid seminariet presenterar SMHI aktuella klimatscenarier för framtiden, berörda myndigheter och andra aktörer kommenterar framtidens utmaningar. Seminariet arrangeras den 3 december i Stockholm. 

24 november 2014

Internationella guideböcker för transportsektorn

En internationell expertgrupp har publicerat guideböcker för järnväg, väg, flyg och sjöfart. Guideböckerna MOWE-IT är tänkta som verktyg för beslutsfattare, yrkesverksamma och andra som är intresserade av att minska effekterna av extremväder inom transportsektorn. Materialet har tagits fram inom ramen för EUs sjunde ramprogram.

20 november 2014

Storbritannien planerar för kallt väder

Inför vintern lanserar nu berörda myndigheter i Storbritannien ett initiativ kring kall väderlek. Englands ”cold weather plan” ger råd om hur man kan förbereda sig för de hälsoeffekter som vinterväder medför. Här finns bland annat kunskap kring minimitemperaturer inomhus och en förteckning på vad som kan uträttas av olika aktörer vid olika tillfällen.

19 november 2014

Klimatanpassad naturvård i skogslandskapet

Naturvård har traditionellt handlat om att bevara naturmiljöer som hotas av exploatering. Nu påverkar klimatförändringarna förutsättningarna för vård av naturmiljöer, då arter och miljöer också hotas av stigande havsnivå, stigande medeltemperatur och en ökad förekomst av väderextremer. Det behandlades vid ett rundabordssamtal arrangerats av forskningsprogrammet Mistra-SWECIA.

VAD MENAS MED KLIMATANPASSNING?

Klimatanpassning - vad är det och varför?

Med klimatanpassning menar vi här den anpassning av samhällets olika funktioner som blir nödvändig när klimatet förändras. Klimatanpassning behövs parallellt med åtgärder för att minska samhällets påverkan på klimatet.

Hus i stad

Nytt för husägare

VisAdapt är ett nytt verktyg som guidar husägare för att minska klimatrelaterade risker.

Hur ska vattnet tas om hand?

En publikation från Svenskt Vatten "Avledning av spill-, drän- och dagvatten", som är ute på remiss under hösten, beskriver krav och lösningar.

Samlat om IPCC

Här kan du ta del av de senaste rapporterna, sammanställningarna och klimatchatt kring FNs klimatpanel.

Kalendarium

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

En del av Östersund och Storsjön (Östersunds kommun).

Exempel klimatanpassning

En idésamling här på portalen beskriver exempel på klimatanpassning i olika delar av i landet.

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning-temapuff

Kunskapscentrum för klimatanpassning

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.

Sommarnatt över ängar med ensilagebalar.

Tema: klimat i förändring

Människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet kraftigt. FN:s klimatpanel uppskattar att jordens medeltemperatur kan öka med 1,1-6,4 grader under 2000-talet.