Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

AKTUELLT

18 december 2014

Rapport om hur globala klimatet påverkar Sverige

Klimatförändringar drabbar Sverige direkt men också indirekt genom förändringar i omvärlden. Det kan handla om livsmedelsproduktion, ekonomisk turbulens, eller klimatrelaterad migration och social oro. En ny rapport från Länsstyrelsen Gävleborg sammanfattar en del av de indirekta konsekvenser som presenteras i IPCCs senaste rapport och ger en kortare syntes av hur dessa omvärldskonsekvenser kan komma att drabba Sverige.

17 december 2014

Läkare undertecknar deklaration om klimat och hälsa

Vid Svenska läkaresällskapets medicinska riksstämma nyligen undertecknades en gemensam deklaration av flera parter. Här konstateras att stigande temperaturer och ökad förekomst av väderkatastrofer orsakar tilltagande regionala och globala hälsoproblem som kräver läkarkårens engagemang. Det slogs fast att hälso- och sjukvårdens sårbarhet för extrema klimatförhållanden måste minskas.

16 december 2014

Databaser för klimatanpassning

Vilka databaser finns att använda för klimatanpassning? En ny sida här på Klimatanpassningsportalen ger hjälp att hitta och komma åt några av de största och viktigaste källorna för att hämta analyser, rådata eller metadata inom olika områden.

15 december 2014

Vägledning framtagen för att använda klimatscenarier

En vägledning har tagits fram vid SMHI för att underlätta användningen av klimatscenarier. Vägledningen syftar till att vara ett stöd för att till exempel arbeta med klimatanpassning. Det nya materialet är uppdelat i sex huvudavsnitt: Vad är klimatscenarier, Vilka klimatscenarier finns, Hur kan klimatscenarier användas, Effektstudier till stöd, Klimatanpassa – att starta, samt Ordlista.

11 december 2014

Transportsystemen i Europa är sårbara enligt ny rapport

En ny rapport från EUs miljöbyrå EEA pekar på vikten av att de europeiska transportsystemen anpassas efter klimatförändringar. Rapporten framhåller bland annat att katastrofer som översvämningar och stormar har lett till ett flertal extrema avbrott i transportsystemen under de gångna åren.

10 december 2014

Handlingsplan för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Bebyggelse med kulturvärden påverkas både av klimatförändringarna i sig och av de anpassningsåtgärder som genomförs i samband med klimatförändringarna. En nationell handlingsplan för klimatanpassning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse arbetas nu fram av Riksantikvarieämbetet. Bland annat finns rapporter utgivna om hur klimatförändringarna påverkar samt om att förebygga fukt och andra klimatrelaterade skador i byggnader.

VAD MENAS MED KLIMATANPASSNING?

Klimatanpassning - vad är det och varför?

Med klimatanpassning menar vi här den anpassning av samhällets olika funktioner som blir nödvändig när klimatet förändras. Klimatanpassning behövs parallellt med åtgärder för att minska samhällets påverkan på klimatet.

Besvärligt runt nollan

Nollgenomgångar kan öka i norra landet i framtiden.

Vägledning scenarier

En vägledning har tagits fram för klimatscenarier.

Databaser för anpassning

Vilka databaser kan jag ta hjälp av för anpassning?

Exempel klimatanpassning

En idésamling här på portalen beskriver exempel på klimatanpassning.

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Kalendarium

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

Nytt för husägare

VisAdapt är ett nytt verktyg som guidar husägare för att minska klimatrelaterade risker.

Samlat om IPCC

Här kan du ta del av de senaste rapporterna, sammanställningarna och klimatchatt kring FNs klimatpanel.