Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

AKTUELLT

27 april 2015

Bekämpningsmedel ökar risker för grundvatten

En rapport från SLU pekar på att risken kan öka för att bekämpningsmedel kontaminerar grundvattnet. Ett varmare och regnigare klimat påverkar transporten och nedbrytningen av bekämpningsmedel i marken, men också bekämpningsbehovet.

23 april 2015

Grundvattendagarna arrangeras i oktober

Grundvattendagarna är en konferens om grundvattnet, dess betydelse och användningsområde. I år arrangeras dagarna den 13-14 oktober i Göteborg och har tema ”Grundvatten och samhällsplanering”. Grundvattendagarna 2015 är ett samarbete mellan Chalmers, Göteborgs universitet, Havs- och vattenmyndigheten, Trafikverket och SGU.

22 april 2015

Nytt för kunskapsutbyte om skogsskador

SLU har lanserat en ny version av webbsidan Skogsskada. Syftet är att underlätta arbete med att kartlägga, dokumentera och på annat sätt hantera skador på träd och skog. Här kan besökaren diagnostisera en skada, rapportera den och även se på kartor över rapporterade skador i Sverige.

21 april 2015

Verktyg visar kostnader för översvämningar

För att analysera översvämningsrisker har World Resources Institute utvecklat ett interaktivt verktyg. Här visas kostnader vid översvämmade vattendrag. Verktyget kan användas av t ex nationella myndigheter, räddningstjänst och inom forskning.

20 april 2015

Gigantiskt undervattensskred söder om Blekinge

SGU har upptäckt ett gigantiskt undervattenskred 45 kilometer söder om Blekingekusten. Skredet, minst tio kilometer långt och som mest arton meter högt, är det i särklass största som påträffats i Östersjön. Det visar, tvärtemot vad man tidigare trott, att stora undervattensskred kan inträffa utanför Sveriges kust.

16 april 2015

Att klimatanpassa sin fastighet – ny film

En ny film ger konkreta tips för fastighetsägare hur man kan klimatanpassa sitt hus. Syftet är att visa på den inverkan som klimatförändringarna redan har på fastighetsägares vardagliga beslut. Filmen, och även en broschyr, har tagits fram av Fastighetsägarna.

VAD MENAS MED KLIMATANPASSNING?

Klimatanpassning - vad är det och varför?

Med klimatanpassning menar vi här den anpassning av samhällets olika funktioner som blir nödvändig när klimatet förändras. Klimatanpassning behövs parallellt med åtgärder för att minska samhällets påverkan på klimatet.

Längre säsong för växter

Vegetationsperioden har blivit längre, och förlängs ytterligare i framtiden.

Vägledning för EU-medel

En ny vägledning för finansiering av klimatanpassning guidar igenom de större EU-programmen.

Anpassningsexempel

I portalens idésamling finns många exempel på klimatanpassning.

Förslag för klimatanpassning

Nu finns förslag för hur den svenska klimatanpassningen kan bedrivas i framtiden.

Kalendarium

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

Grundkurs klimatanpassning

En grundkurs om klimat och klimatanpassning arrangeras på SMHI i Norrköping den 5-6 maj.

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning. Här finns aktuell information från myndigheterna som står bakom Klimatanpassningsportalen.

Samlat om IPCC

Här kan du ta del av de senaste rapporterna, sammanställningarna och klimatchatt kring FNs klimatpanel.