Nyhetsarkiv

Översvämningsskydd ska byggas på Falsterbonäset

På grund av den förväntade havsnivåhöjningen planerar Vellinge kommun att uppföra sammanlagt 21 kilometer översvämningsskydd runt Falsterbonäset. 16 kilometer av skydden utformas i form av skyddsvallar, uppbyggda av jordmassor, resten i form av en mur. Det är dock ännu oklart exakt hur översvämningsskyddet skall utformas.

Publicerad:

Ny ordförande i expertrådet för klimatanpassning

Lisbeth Schultze har utsetts av Regeringen att efterträda Gunnar Holmgren som ordförande i expertrådet för klimatanpassning. Lisbeth är länsöverdirektör vid länsstyrelsen i Västra Götaland och har lång erfarenhet av regionala frågor, miljöfrågor och klimatanpassning.

Publicerad:

IPCC söker expertgranskare inom klimatanpassning

Granskande experter behövs nu till Delrapport II, som handlar om effekter, sårbarhet och anpassning till klimatförändringar, inom IPCC:s sjätte arbetsprogram. Rapporten kommer att publiceras under 2021, och snart börjar granskningen av den. Ansökningar tas emot till och med 6 december 2019.

Publicerad:

Forskare samlas för att diskutera gränserna för klimatanpassning

I Lund samlas idag forskare från hela världen för att i tre dagar undersöka i vilken utsträckning samhällen kan och bör anpassa sig till extremväder, innan det är bättre att flytta. Var gränsen går för ekonomin, kulturen och samhället kommer att tas upp, och även kommuners och myndigheters nuvarande beredskap på området.

Publicerad:

Nytt verktyg för byggande av blågröna dagvattensystem

Om öppna, så kallade blågröna dagvattensystem, byggs på fel sätt kan de förvärra problemen med översvämningar. Ett nytt modelleringsverktyg presenteras i en avhandling vid Lunds universitet, som kan förbättra planeringen av de blågröna dagvattensystemen.

Publicerad:

Två nya EU-rapporter om klimatanpassning i länderna kring Östersjön

Den ena rapporten rör Sendai-nätverkets arbete med katastrofriskhantering för länderna i Östersjöområdet. Den andra rapporten belyser och jämför hur länderna kring Östersjön arbetar med klimatanpassning. Rapporten identifierar också var ytterligare kunskap och arbete behövs.

Publicerad:

Kolbalansen i Arktis har skiftat

Nu avger områdena i Arktis mer kol till atmosfären än vad den arktiska växtligheten tar upp, visar nya beräkningar. Den tidigare stabila Arktiska kolsänkan håller alltså på att bli en källa, och anledningen är varmare temperaturer och tinande permafrost.

Publicerad:

Rapport utgiven om klimatresiliens för företag

Rapporten ska hjälpa företag att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna som klimatförändringarna ger. Minskade utsläpp av växthusgaser, utvärdering av företagets fysiska risker, och att utveckla förhållandet till närsamhälle och natur är rapportens huvudteman.

Publicerad:

Biologisk mångfald ger större skördar

En mångfald av olika pollinatörer och andra nyttoorganismer i ett odlingslandskap leder till att skörden blir större. Det visar en omfattande internationell studie där bland annat forskare från SLU medverkat. Vidare rekommenderar forskarna att skydda miljöer som bidrar till biologisk mångfald och menar att varierade landskap kan skydda mot extrema klimathändelser.

Publicerad:

Rapport ska bidra till hållbar vattenanvändning hos företagen

Hur kan företag bidra till en mer hållbar vattenhushållning där det råder vattenbrist? Det är temat i en ny rapport som handlar om drivkrafter och metoder för att effektivisera vattenanvändningen i företag och organisationer. Rapporten har tagits fram av RISE i samarbete med SGU med flera.

Publicerad:
År
Månad