Nyhetsarkiv

Klimatanpassning av skärgårdar ses över

Projektet Tre Skärgårdar undersöker nu klimatförändringarnas effekter på skärgårdsområdet Stockholm-Åland-Åbo. En av delstudierna i projektet behandlar klimatanpassning, och i en rapport rekommenderas nu att handlingsplaner och konkreta åtgärder för klimatanpassning tas fram för de tre skärgårdarna.

Publicerad:

Svenskt och finskt samarbete när lokala effekter av klimatförändringar undersöks

Vattenkvaliteten och förutsättningarna för jord- och skogsbruk i svenska Västerbotten och finska Österbotten ändras troligtvis när klimatet förändras. I EU-projektet KLIVA ska riskerna nu inventeras i regionen för att skapa bättre förutsättningar för att handskas med förändringarna.

Publicerad:

Våra energisystem påverkas av framtidens extremväder

Klimatförändringar med tilltagande stormar och värmeböljor, får också följder för vår energiförsörjning. Ett internationellt forskarlag har undersökt hur extremväder inverkar på energisystemen och resultaten visar att extrema klimathändelserna i framtiden avsevärt påverkar dessa.

Publicerad:

Hänsyn till klimatrelaterade risker inom sanering prioriteras

Naturvårdsverket tar nu även hänsyn till klimateffekter i prövningen av ansökningar om åtgärdsbidrag för avhjälpande av föroreningsskador. Bidrag där klimatrelaterade risker vägts in, som temperatur, torka, översvämning, ras, skred eller erosion, kommer i fortsättningen att prioriteras. Detta är ett resultat av Naturvårdsverkets handlingsplan för klimatanpassning.

Publicerad:

Statligt stöd för att trygga tillgången till dricksvatten

Torka och vattenbrist har ställt till med stora problem på många håll i landet på senare år. Nu fördelar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, 58 miljoner kronor till länsstyrelserna som i sin tur stöttar lokala miljöprojekt. Syftet är att säkra bättre vattenhushållning och ge bättre tillgång till dricksvatten. HaV har också tagit fram en vägledning för regional vattenförsörjningsplanering som fokuserar på samhällets långsiktiga dricksvattenförsörjning.

Publicerad:

Klimatanpassning av skogen och skogsbruket

Stormar, bränder och angrepp av till exempel granbarkborren kan orsaka förluster på flera miljarder till 2050 för skogsbruket. Det visar en klimat- och sårbarhetsanalys som Skogsstyrelsen har gjort inom ramen för regeringens nationella strategi för klimatanpassning. Ett åtgärdspaket för att möta hoten presenteras också.

Publicerad:

Handlingsplan för MSB:s arbete med klimatanpassning

Ett förändrat klimat kommer att öka risken för olyckor och kriser i Sverige. Inom ramen för regeringens nationella strategi för klimatanpassning har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tagit fram en handlingsplan för myndighetens fortsatta arbete med att anpassa sig till klimatförändringarna. Bland annat har en klimat- och sårbarhetsanalys tagits fram.

Publicerad:

Forskare tar fram salttåligt vete

Eftersom antalet salta jordar ökar på grund av klimatförändringarna finns ett behov av att hitta odlingsbara grödor som tål salt. I en ny studie, som baseras på jordbruk i Bangladesh, presenterar forskare vid Göteborgs universitet nya sorters vete som uppvisar salttåliga egenskaper.

Publicerad:

Humlorna minskar med ett varmare klimat

Humlor har en viktig roll som pollinerare, både i det vilda och inom jordbruket. En forskargrupp har sett att antalet humlor har minskat drastiskt de senaste 50 åren till följd av varmare temperaturer. Om minskningen fortsätter i samma takt kan flera arter vara borta för evigt inom några decennier, skriver svt nyheter.

Publicerad:

Ny onlinekurs med fokus på naturbaserade lösningar i städer

Inom forskningsprojektet NATURVATION, där forskare från Lunds universitet medverkar, har en onlinekurs tagits fram om naturbaserade lösningar i en urban värld. Syftet är att bidra till att inspirera och utbilda om möjligheter och utmaningar med naturbaserade lösningar i klimatanpassningsarbetet i olika städer. Den fem veckor långa kursen är kostnadsfri och kan läsas av alla.

Publicerad:
År
Månad