Databaser för klimatanpassning

Här presenteras några av de viktigaste databaserna där underlag för klimatanpassning inom olika områden kan hämtas. Databaserna är sammanställningar av olika former av analyser eller webbplatser för att hämta rådata eller metadata. Databaserna är inte sorterade i någon viss ordning. Sök fram det ämnesområde eller typ av innehåll du är intresserad av i den blå sökrutan.

Nationell höjddatabas

Areella näringarSamhällsplaneringRas och skredÖversvämning

Ny rikstäckande laserskannad höjdmodell med ett medelfel mindre än 0,5 m för 2 m grid. Används exempelvis för översvämningskartering.

Ägare: Lantmäteriet

Kartunderlag om ras, skred och erosion

SamhällsplaneringTransportErosionRas och skred

Geoteknisk information för planeringsarbete med exempelvis översiktsplaner, detaljplaner och väg-/järnvägsplaner.

Ägare: SGI

Räddningstjänsttillämpningar för georelaterade naturolyckor

KrisberedskapErosionFörorenad markGrundvattenRas och skredSlamströmmar

Webb-baserade applikationer vid överhängande fara för ras, skred, slamströmmar och kemspill i känslig mark.

Ägare: SGI

TUVA - natur- och kulturvärden

KulturarvNaturmiljö och ekosystem

I TUVA går det att söka fram natur- och kulturvärden bland drygt 75 000 inventerade ängs- och betesmarker. Det går också att hitta utflyktsmål, växter, fåglar, insekter, svampar och lavar i TUVA eller hitta marker med gamla lador, stenmurar och källor.

Ägare: Jordbruksverket

Skredrisker i ett förändrat klimat

SamhällsplaneringRas och skred

Här finner du kartläggningar av skredriskerna längs Sveriges älvar och vattendrag. Här kan du ta del av resultaten samt de underlag och verktyg som vi tar fram inom SGI:s kartläggningsarbete.

Ägare: SGI

Förutsättningar för stranderosion (havskust, större sjöar och vattendrag)

SamhällsplaneringNaturmiljö och ekosystemErosion

En översiktlig inventering av stranderosion har utförts längs hela den svenska havskusten, i vissa utvalda vattendrag och för stränder vid de sex största sjöarna. Arbetet har gjorts i samverkan med berörda kommuner.

Ägare: SGI

Göta älvdalen - skredrisker i ett förändrat klimat

SamhällsplaneringRas och skred

Kartering av riskerna för skred längs hela Göta älv med anledning av ett förändrat klimat med ökade flöden i älven. Uppdraget har inneburit en samlad riskanalys med beräkningar av sannolikheten för skred och värdering av de konsekvenser som skred kan ge upphov till. Utredningen har utförts under åren 2009-2011.

Ägare: SGI

Maringeologi, organiska miljögifter

Naturmiljö och ekosystem

Kartvisaren  ger en översikt av hur organiska miljögifter belastar Sveriges havsområden. Kartvisaren är ett stöd för att arbeta med planering eller forskning inom havsmiljö.

Ägare: SGU

Maringeologi, metaller och näringsämnen

Naturmiljö och ekosystem

Kartvisaren ger en översikt av hur utsläpp av näringsämnen och metaller belastar Sveriges havsområden. Exempel på analyserade ämnen är arsenik, bly, kvicksilver, uran och fosfor. Kartvisaren är ett stöd för att arbeta med planering eller forskning inom havsmiljö.

Ägare: SGU

Utredningar: Naturolyckor, klimat och sårbarhet

SamhällsplaneringKrisberedskapRas och skred

Geografisk översikt över de klimatrelaterade utredningar SGI utfört själva eller i samarbete med andra. Exempel på utredningar är regionala och länsvisa klimat- och sårbarhetsanalyser på uppdrag av länsstyrelser och kommuner.

Ägare: SGI

Samhällssektorer
Klimateffekter