Vatten och avlopp

Ämne
  • Vatten
  • Avloppsvatten
Vatten rinner ner i hålet i en diskho.

Skyfall och perioder med långvarig torka påverkar dricksvattenförsörjningen och hanteringen av avloppsvatten. I ett framtida klimat förväntas förändringar i både nederbördsmönster och temperaturer skapa problem för VA-branschen.

Ett varmare klimat förväntas generellt ge ökad nederbörd i stora delar av Sverige. Ökningen är ojämnt fördelad över landet och mellan årstiderna. Störst är den i norra Sverige och vintertid medan den väntas minska i landets södra delar. Skyfall kommer däremot bli vanligare och mer intensiva i hela landet. Även med ökade regnmängder kan tillgången till vatten minska på grund av en ökad avdunstning och längre växtsäsong.

Ökade skyfall

Vid skyfall och översvämningar kan miljöfarliga och hälsoskadliga ämnen, från exempelvis industriområden och deponier, lakas ur. Samtidigt kan de också leda till en ökad urlakning av näringsämnen, växtskyddsmedel och humus. Kraftiga regn kan därför påverka vattentäkter med ökad risk för spridning av smitta och miljöfarliga ämnen. Fler skyfall ökar belastningen på reningsverk och kan leda till att de tvingas brädda (släppa ut) orenat avloppsvatten oftare. Redan idag kan man se en ökning av humus i många ytvattentäkter, vilket ställer större krav på reningen i vattenverken.

Vattentillgång

Tillgången till vatten förväntas minska i stora delar av södra Sverige, eftersom högre temperaturer gör att avdunstningen ökar. Dessutom kommer en längre växtsäsong leda till att växterna förbrukar mer vatten. Detta kan leda till ett ökat behov av bevattning inom jordbruket.

Minskad vattentillgång sommartid och ändringar i havsnivån påverkar både tillgång och kvalitet på dricksvattnet. Risken för saltvatteninträngning ökar också för vattentäkter i kustnära och låglänta områden, exempelvis i Mälaren och på Gotland. Detta tillsammans med de ökade skyfallen ger en större risk för förorening av vattentäkter.

Ledningar

Ras och skred kan skada ledningar i marken. Riskerna för detta kommer att öka som en effekt av det förändrade klimatet. Skador på viktiga ledningar kan ge stora konsekvenser med vattenförsörjningen, höga kostnader och risk för inläckage av föroreningar som följd. Därför behövs en strategi för att minska sårbarheten och hantera stora leveransavbrott.

Förebyggande arbeten

Ett förändrat klimat kan leda till att nya mikroorganismer sprids och med dem nya hälsorisker. Riskerna för vissa parasiter och virus är större idag än när de flesta av våra vattenverk byggdes. Dagens vattenverk är ofta byggda för att ta hand om bakterier, men inte virus och parasiter. I ett förändrat klimat behöver vi därför använda oss av annan teknik. Tänkbara åtgärder är exempelvis förstärkt råvattenskydd, kompletterande desinfektion med UV, ozon eller membranfilter.

För att också i framtiden ha en bra och säker vattenförsörjning i Sverige blir skyddet av våra vattentäkter viktigare. I de vattentäkter där de mikrobiologiska och kemiska riskerna ökar måste dessa hanteras.

Ledningsnäten för dagvatten kan inte ta hand om den stora vattenmängd som kommer vid ett skyfall. Vid skyfall kan dagvatten därför behöva avledas på markytan. Detta är viktigt att tänka på vid planering av samhället så att dagvattnet inte leder till skador.

Förändrade förutsättningar ställer nya krav på planering, rening och övervakning