Förorenad mark

Ämne Förorenad mark
En gammal rostig cykel står lutad mot rostiga gamla tunnor.

Ett förändrat klimat med stigande havsnivåer, förändrade nederbördsmönster och en högre medeltemperatur kan medföra att rörligheten hos föroreningar i marken ökar.   

Högre och mer varierande grundvattennivåer innebär att de flesta ämnen – även giftiga ämnen – i större utsträckning följer med vattnets flöde och därmed får en ökad spridning. 

När havet stiger kan förorenade områden längs kusterna komma att översvämmas eller utsättas för erosion. Ändrade vattenförhållanden i marken kan ge en ökad fara för ras, skred och slamströmmar med förflyttning av jord från förorenade områden. Föroreningar kan därmed spridas över större områden.

Högre vattenflöden

Högre vattenflöden medför att större mängder lösta och partikelbundna föroreningar tränger ner i marken och transporteras via dagvattenledningar, ytvatten eller grundvatten ut i vattendrag, sjöar och hav. Högre vattenflöden kan också innebära att gamla och nyare industriområden och reningsverk översvämmas. Detta leder till ”föroreningsstötar” som kan ge effekter på människor och växt- och djurliv. Även områden där nederbördsmängderna förväntas minska och grundvattennivåer och flöden blir lägre kan påverkas genom förändringar i markens kemiska egenskaper. 

Högre medeltemperaturer tenderar också att öka föroreningars rörlighet, bland annat genom att perioderna med tjäle i marken blir kortare.