Elektronisk kommunikation

Äldre kvinna fotar med mobilen.

Den ökade digitaliseringen medför att samhället, företag och individer blir alltmer beroende av elektroniska kommunikationer. Ett förändrat klimat påverkar elektronisk kommunikation framför allt eftersom elektroniska kommunikationer är beroende av el och elavbrotten kan bli fler.

Både fast och mobil elektronisk kommunikation är elberoende. Stora delar av elnätet är redan nedgrävda eller är planerade att grävas ned. Luftledningar bedöms finnas kvar inom elnäten i många år till, särskilt i de norra delarna av Sverige. Avbrott i elförsörjningen kommer att ske även i framtiden, bland annat på grund av skador på luftledningar som orsakas av väderpåverkan. 

Översvämningar

Ett förändrat klimat ger kraftigare skyfall som i sin tur kan orsaka fler översvämningar. Om broar med viktiga elkablar spolas bort riskerar hela områden att bli strömlösa vilket också kan medföra störningar och avbrott i den elektroniska kommunikationen. 

Även fiberkablar som används för elektronisk kommunikation kan spolas bort om det blir kraftiga översvämningar. Direkta skador på näten för elektroniska kommunikationer kan då medföra avbrott eller störningar i den elektroniska kommunikationen i berörda områden. 

Anpassning inom elektronisk kommunikation

Ett robustare elnät, med en större andel nedgrävda ledningar, gör elavbrott sällsyntare. Detta minskar sårbarheten även för elektronisk kommunikation. Luftledningar inom elnätet är särskilt utsatta för väder och framför allt stormar. Andelen luftledningar minskar när ledningar grävs ner och ledningsnätet blir därmed mindre väderkänsligt. 

Klimatanpassning av elektroniska kommunikationer sker bland annat genom insatser kopplade till ökad robusthet i systemen. Exempelvis sker omläggning av kanalisation med rör för kablar och ledningar under vattendrag istället för på broar. Detta minskar risken för att ledningar för elektronisk kommunikation förstörs vid dammbrott orsakade av höga flöden som förstör broar där det finns ledningar. 

Post- och telestyrelsen kräver att de som tillhandahåller elektroniska kommunikationer vidtar åtgärder för att minska avbrottstider och störningar orsakade av väderrelaterade hot som vind, översvämningar, jordskred och brand.