Algblomning

Ämne
  • Naturmiljö och ekosystem
  • Temperatur
  • Vård och hälsa
Vuxen och barn vid stranden. Vattnet är grönt av alger.

Algblomning förekommer både till havs, vid kuster och i insjöar och vattendrag, framför allt under våren och högsommaren. I ett förändrat klimat kan antalet dagar som gynnar algblomning komma att öka. 

Algblomning kallas det fenomen då växtplankton förökar sig kraftigt på kort tid. Vanligtvis blommar alger nära vattenytan eftersom solljuset är starkast där. Vissa algblomningar kan orsaka hälsorisker för människor och djur.
 

Cyanobakterier orsakar algblomning i Östersjön

I Östersjöns brackvatten är det främst två arter av cyanobakterier som blommar under sommaren och bildar ytliga ansamlingar. Cyanobakterier är egentligen inte alger utan bakterier – med algegenskaper. De innehåller pigment och kan utföra fotosyntes precis som alger och växter på land. Tillsammans med alger, stora som små, utgör de grunden för näringskedjan i havet. Övergödning har lätt till allt kraftigare algblomningar i Östersjön.

Läs mer om algblomning i Östersjön (SMHI)

Läs mer om algblomning (Havs- och vattenmyndigheten)

Algblomningar i Östersjön kan leda till att vi får syrefria bottnar där djurlivet upphör. Läs mer om syrefria bottnar (SMHI)  
 

Konsekvenser för människor och djur

Cyanobakterieblomningar kan vara giftiga och ha direkta konsekvenser för människor och landlevande djur. Människor kan drabbas av illamående, kräkningar, diarré, feber, hudirritation och ögonbesvär. Barn, särskilt småbarn, får lättare i sig vatten och bör därför hållas ifrån vatten med algblomning eller under uppsikt. Djur som dricker algbemängt vatten kan bli allvarligt sjuka eller dö av förgiftning.

Läs mer på Livsmedelsverket och Giftinformationscentralen
 

Algblomning i Västerhavet

Cyanobakterier trivs inte i mer marina miljöer som i Kattegatt och Skagerrak. Här sker andra typer av algblomningar, såsom vårblomningen av kiselalger och mindre höstblomningar av dinoflagellater. Algblomningarna kan vara skadliga för människor. Vid större mängder samlas vissa alggifter i musslor som blir oätliga.

För mer information, se Informationscentralen för Västerhavet.

Mer algblomning i framtiden

I ett förändrat klimat med stigande temperaturer och ökad nederbörd kan algblomningar och syrefria bottnar få ännu svårare konsekvenser för ekosystemen än idag. Förutom att ekosystemen förändras leder algblomningar till olika effekter i samhället. Algblomningar minskar attraktiviteten av bad och fiske vid stränder och kustområden och påverkar därmed besöksnäringen negativt. Kostnader för dricksvattenproduktion kan komma att öka i framtiden genom utgifter vid vattenverken för att hitta och rena vattnet från giftiga alger.

Läs mer om Algblomningar - då, nu och i framtiden (SMHI)
 

Anpassning

I ett varmare klimat kommer antalet dagar som gynnar massförökning av cyanobakterier i Östersjön att öka. Avgörande för att minska blomningar av cyanobakterier är att minska näringstillförseln till våra vatten, från jordbruk, trafik och hushåll, både i Sverige och i Östersjöregionen i stort.

Det är viktigt att följa prognoser och råd om bad vid algblomning så att man inte riskerar bli sjuk. Undvik att bada när vattnet visar tydliga tecken på algblomning, det vill säga då vattnet är uppenbart grumligt eller färgat av alger.