Forskning/utbildning i Sverige

Forskning och utbildning som rör klimatanpassning finns både i Sverige, inom EU och internationellt. Här har vi samlat länkar till forsknings- och utbildningsmiljöer med inriktning mot klimatanpassning i Sverige.

Centrum för klimat och säkerhet, Karlstads universitet

Centrum för klimat och säkerhet är ett nationellt kunskapscentrum vid Karlstads universitet finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vid sidan av renodlad forskning bedriver centrumet utbildning riktad bland annat till yngre målgrupper vid skolor. Man medverkar även i universitetskurser och program i ämnet riskhantering, som erbjuds från grundläggande till avancerad nivå. Flera av kurserna ingår i masterprogrammet Riskhantering i samhället. Centrumet har även tagit fram pedagogiskt material i form av interaktiva spel och rollspel med bäring på klimatanpassningsfrågor och riskhantering.
Centrum för klimat och säkerhet (Karlstads universitet)

Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, Linköpings universitet

Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR vid Tema Miljöförändring (TEMAM), Linköpings universitet, är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som sätter klimatfrågan i sitt sammanhang tillsammans med andra åtgärder för hållbar utveckling, som minskad miljöpåverkan och hushållning med naturresurser. Klimatanpassningsperspektivet berörs vid olika terminskurser som ges vid kandidatprogrammet för miljövetenskap på TEMAM. Ämnen som berörs här är exempelvis risk- och sårbarhetsanalys, kommunalt arbete med klimatanpassning, stadsplanering och vattennära byggande. Även ett internationellt masterprogram, Science for Sustainable Development, har klimatanpassning som ett tema. 
Centrum för klimatpolitisk forskning (Linköpings universitet)

Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) Lunds universitet

Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) är en centrumbildning som är placerad vid naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. CECs huvudfokus är forskning, utbildning och kommunikation i miljövetenskap samt miljö- och klimatforskning. Vid centret bedrivs en masterutbildning i tillämpad klimatstrategi, den enda i sitt slag i Sverige.
Centrum för miljö- och klimatforskning (Lunds universitet)

BECC, Biodiversitet och ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat, är en strategisk forskningsmiljö där Lunds och Göteborgs universitet samarbetar. Visionen är att skapa ett ledande tvärvetenskapligt forskningsprogram om relationerna mellan klimat, ekosystemtjänster och biologisk mångfald.
BECC (Lunds universitet)

Institutionen för Bygg- och Miljöteknologi, Lunds tekniska högskola

Vid Institutionen för Bygg- & Miljöteknologi, Lunds tekniska högskola, bedrivs forskning och utbildning kring byggande. På institutionen bedriver avdelningen för Teknisk Vattenresurslära, TVRL, forskning bland annat om kustprocesser och kustplanering, klimatförändringens påverkan på kustnära översvämning och erosion samt relaterade klimatanpassningsåtgärder. 
Institutionen för Bygg- och Miljöteknologi (Lunds tekniska högskola)
Avdelningen för Teknisk Vattenresurslära (Lunds tekniska högskola)

Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet

Vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, bedrivs forskning om kopplingen mellan klimatförändringar och hälsa. 
Institutionen för epidemiologi och global hälsa (Umeå universitet)

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet bedriver forskning inom hela miljö- och hållbarhetsområdet. Under våren 2023 genomförde IVL tillsammans med Svensk Försäkring för sjätte gången en enkätundersökning för att kartlägga hur Sveriges kommuner arbetar med klimatanpassning. 
IVL Svenska Miljöinstitutet
Klimatanpassning 2023 - Så långt har Sveriges kommuner kommit (IVL, pdf).

KTH

På KTH  bedrivs bred hållbarhetsforskning och utbildning inom arkitektur, samhällsplanering, stadsbyggnad, infrastruktur och miljö, framför allt vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE). 
KTH
Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (KTH)

Vid Institutionen för Filosofi och Historia och dess avdelning för filosofi utforskas bland annat etisk klimatanpassning och robust beslutsfattande inom klimatanpassning. 
Institutionen för filosofi och historia (KTH)
Avdelningen för filosofi (KTH)

Vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) bedrivs forskning om bland annat robusta beslut för att hantera klimatrisker. 
Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, SEED (KTH)

Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS)

Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS) är ett ledande tvärvetenskapligt centrum för hållbarhetsstudier vid Lunds universitet. Vid LUCSUS bedrivs utbildning, forskning och samarbete i frågor som rör hållbar utveckling.
Lund University Centre for Sustainability Studies, LUCSUS (Lunds universitet)

På sidan för klimatsamverkan finns forskningsbaserade artiklar, rapporter och informationsmaterial som rör klimatanpassning för kommuner och medborgare.
Samverkan för hållbar klimatanpassning, LUCSUS (Lunds universitet)

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Från samlingssidan för klimatanpassning kan man klicka sig vidare för att läsa om hur RISE arbetar med klimatanpassat samhällsbyggande och om olika klimatanpassningsprojekt som pågår.
Samlingssida för klimatanpassning
RISE webbplats

Stockholm Environment Institute, SEI

Stockholm Environment Institute, SEI är ett internationellt forskningsinstitut med huvudkontor i Stockholm. Vid SEI bedrivs forskning om miljö- och utvecklingsfrågor. Ett av SEIs forskningsområden är klimatanpassning och på senare tid har transnationella klimatrisker fått allt större fokus vid institutet. 
Stockholm Environment Institute

Stockholm Resilience Centre, SRC, Stockholms universitet

Stockholm Resilience Centre bedriver tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom resiliens, komplexa adaptiva system, omställning, planetära gränser, social-ekologiska system och flera andra hållbarhetsfält, på alla geografiska skalor från lokalt till globalt. 
Stockholm Resilience Centre, SRC (Stockholms universitet)

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

Vid SLU bedrivs forskning med relevans för klimatanpassning både i Sverige och internationellt, bland annat vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, samt vid Institutionen för stad och land, där särskilt inom ämnesområdet landsbygdsutveckling. 
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (SLU)
Institutionen för stad och land (SLU)
Avdelningen för landsbygdsutveckling (SLU)