Myndigheternas regeringsuppdrag

Det pågår ett stort arbete med att ta fram underlag som ska underlätta för klimatanpassning. Här samlas regeringsuppdrag med bäring på klimatanpassning som svenska myndigheter blivit tilldelade.

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna har för 2022 inget regeringsuppdrag inom klimatanpassning i sitt regleringsbrev. De uppdrag länsstyrelserna har inom klimatanpassning finns i Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete, där länsstyrelsens uppdrag framförallt framgår av 4 § och 5 §. Utöver det har länsstyrelserna uppdrag enligt Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion 5 § 8 pkt, som anger att länsstyrelsen ska samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

  • MSB ska, inom ramen för myndighetens ansvarsområde, på en övergripande nivå redovisa samhällets samlade förmåga att dels förebygga bränder och andra olyckor, dels genomföra effektiva räddningsinsatser. I redovisningen ska klimatförändringarnas effekter på förekomsten av bränder och naturolyckor beaktas.
  • MSB har i uppdrag att genomföra  karteringar, konsekvensbedömningar och riskhanteringsplaner avseende klimatrelaterade översvämningar, ras, skred, värmeböljor och skogsbränder samt för att utveckla arbetet med samhällsskydd och beredskap med avseende på klimatets förändring.
  • MSB har i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor som utförs eller avses bli utförda bl.a. för att anpassa Sverige till de effekter som följer av ett förändrat klimat. MSB ska lämna en redovisning av användningen av anslaget. MSB ska fortsatt utveckla användningen av anslaget och redovisa en inriktning för hanteringen av anslaget. Redovisningen ska också innehålla förslag på hur bidragets resultat kan mätas genom resultatindikatorer på kort och på längre sikt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 mars 2023. MSB ska även lämna förslag på författningsreglering av anslaget, denna del av uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2022. MSB ska i genomförandet av uppdragets båda delar samverka med SGI och SMHI.

Naturvårdsverket

Nationell vägledning om hållbar dagvattenhantering

Regeringen har 28 januari 2021 beslutat om två etappmål för dagvatten. I samband med detta har Naturvårdsverket givits i uppdrag att, i samverkan med ett antal myndigheter samt i dialog med kommunsektorn, ta fram en nationell vägledning om hållbar dagvattenhantering.
Nationell vägledning om hållbar dagvattenhantering (Naturvårdsverket)

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Effekter av insatser genomförda med medel från 1:10 Klimatanpassning

SMHI ska redovisa vilka insatser som har genomförts genom tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård samt en bedömning av vilka effekter insatserna har fått.
Effekter av insatser genomförda med medel från 1:10 Klimatanpassning (SMHI)

Förslag på klimatanpassningsrapport i enlighet med Parisavtalet

Enligt ett regeringsbeslut från den 3 mars 2022 ska SMHI ta fram ett förslag på en klimatanpassningsrapport i enlighet med Parisavtalet. 
​​​​​​​Förslag på klimatanpassningsrapport i enlighet med Parisavtalet (SMHI)​​​​​​​