Nationella utredningar

Regeringen har tillsatt en rad större utredningar och lagt förslag kring klimatanpassning. Här presenteras några av de viktigaste.

Första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning

I februari 2022 lämnades den första rapporten till regeringen från det Nationella expertrådet för klimatanpassning. Några av expertrådets huvudbudskap är att krafttag behövs med fokus flyttad från planering till genomförande, att åtgärder inte skjuts på framtiden och att nuvarande incitament är otillräckliga. Rapporten innehåller förslag på inriktning av det nationella arbetet för klimatanpassning och förslag på prioritering av anpassningsåtgärder. Expertrådet tillsattes av regeringen i augusti 2018 och har till uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Expertrådet ska vart femte år ge underlag för den nationella klimatanpassningsstrategin.
​​​​​​​Första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning​​​​​​​

Nationell strategi och handlingsplan för klimatanpassning

Regeringen har tagit fram en nationell strategi och handlingsplan för klimatanpassning. I skrivelsen redovisar regeringen inriktningen för det nationella arbetet med klimatanpassning.​​​​​​​
Regeringens skrivelse: Nationell strategi och regeringens handlingsplan för klimatanpassning​​​​​​​​​​​​​​ 

Klimatanpassningsutredningen

Regeringen tillsatte en särskild utredare med uppdrag att klarlägga ansvarsfördelningen mellan stat, kommun, landsting och övriga.   I uppdraget ingick att analysera eventuella hinder och begränsningar i lagstiftningen för genomförande av sådana anpassningsåtgärder. En särskild fråga var att se över befintlig lagstiftning och föreslå de ändringar som krävs för att få till en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. I maj 2018 presenterades ”Vem har ansvaret?”, som är slutrapport från utredningen.  
Vem har ansvaret? (Regeringskansliet)

Underlag till kontrollstation 2015

I mars 2015 slutrapporterade SMHI sitt regeringsuppdrag ”Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat” och lade fram en rapport som innehåller en uppföljning av klimatanpassning som skett sedan klimat- och sårbarhetsutredningen 2007 samt återstående behov av åtgärder.
Kontrollstation 2015

Översikt av klimatanpassning i Sverige

Nationella plattformen för arbete mot naturolyckor genomförde 2010 en utredning med syfte att inventera och sammanställa beslut, uppdrag och pågående klimatanpassningsaktiviteter på nationell, regional och lokal nivå.
Klimatanpassning i Sverige: en översikt (pdf, MSB).

En sammanhållen klimat- och energipolitik

2008 publicerade regeringen Propositionen ”En sammanhållen klimat och energipolitik” där kapitel 9 (s. 157-194.) behandlar anpassning till ett förändrat klimat. 
En sammanhållen klimat- och energipolitik - Klimat (Regeringskansliet)

Klimat- och sårbarhetsutredningen

2007 slutfördes uppdraget och i dess slutbetänkande Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter (SOU 2007:60) gavs en rad förslag på anpassningsåtgärder.
Klimat- och sårbarhetsutredningen (Regeringskansliet)