Regionalt

Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna klimatanpassningsarbetet regionalt. Deras arbete sträcker sig över många olika områden som berörs av ett förändrat klimat - naturvård, kommunikationer, livsmedelskontroll, djurskydd, fiske, jämställdhet, kulturmiljö, samhällsplanering och räddningstjänst. Klimatanpassning sker också inom landets regioner.

Länsstyrelserna

Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en servicemyndighet, en överklagandeinstans och har också tillsynsansvar. Den arbetar med att se till att de av regeringen beslutade nationella målen genomförs. Utöver detta ska de också initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning bland annat genom att stötta kommunernas klimatanpassningsarbete.

Utgångspunkten för länsstyrelsernas arbete är det regleringsbrev med uppdrag som regeringen tar fram årligen. Länsstyrelsernas arbete med klimatanpassning styrs också i Förordning om myndigheters klimatanpassningsarbete (2018:1428).

Länsstyrelserna har en viktig roll för att samordna arbeten inom länet men också över länsgränserna. Då effekterna av ett förändrat klimat ofta sträcker sig över länsgränserna är detta en viktig del av arbetet med klimatanpassning. Länsstyrelsen ska hjälpa till att undvika att åtgärder i en kommun skapar problem i en annan kommun. Ett område där detta kan vara viktigt är vid hantering av dagvatten, som ofta sträcker sig över ett större område, ibland över flera län.

En annan del av Länsstyrelsens arbete är att tillhandahålla underlag till kommunerna för deras arbete med planering och genomförande av projekt. Länsstyrelserna har en gransknings- och prövningsrätt och ska bevaka mellankommunala och statliga intressen, allmänna intressena och behovet av skydd mot olyckshändelser och människors hälsa i kommunens fysiska planering.

Länsstyrelserna har också samordningsansvaret för regional krisberedskap och är högsta civila totalförsvarsmyndighet inom varje län. I detta uppdrag ingår bland annat att informera, bygga och upprätthålla nätverk, arbeta för ett effektivt resursutnyttjande och att regionala risk- och sårbarhetsanalyser sammanställs. De ska också ge en enhetlig inriktning av förberedelser för krishantering och följa upp beredskapsförberedelser.

I de flesta fall har länsstyrelserna tagit fram rapporter, analyser och annat material kring klimatanpassning för deras län.

Regionerna

Regionerna ansvarar för verksamheter som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling, men har inget specifikt uppdrag kopplat till klimatanpassning.

Uppdrag att arbeta med klimatanpassning kan dock tolkas in bland annat genom att regionerna har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i sina respektive regioner. Regionerna har även viktiga uppgifter inom svensk krisberedskap. Enligt lagen om extraordinära händelser ska regionerna genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, ha en plan för hantering av extraordinära händelser, ha en krisledningsnämnd samt utbilda och öva förtroendevalda och anställd personal.

Exempel på klimatanpassningsarbete inom flera regioner är vårdberedskap för värmeböljor, med utarbetade rutiner för primärvården.