Dricksvatten

Ämne
 • Ras och skred
 • Nivåvariationer i grundvattenmagasinen
 • Vattenflöden
 • Smittspridning
 • Vattendrag
 • Vård och hälsa
 • Värmebölja
 • Skred
 • Hälsa
 • Torka
 • Sjöar
 • Grundvatten
 • Nederbörd
 • Hav
 • Dricksvatten
 • Översvämning
 • Vattenstånd
 • Erosion
Ett barn dricker ett glas med vatten.

Klimatförändringarna påverkar försörjningen av dricksvatten. Effekterna kan ses redan idag och väntas bli större i framtiden.

Fler och mer intensiva extrema väderhändelser som värmeböljor, torka, skyfall, översvämningar och höjning av havsnivåer påverkar både vattnet som används till dricksvatten och ökar risken för störningar i vattenverk och ledningar.

Även mer långsamma förändringar som de i yt- och grundvattenmängd ger nya utmaningar. Redan idag förekommer låga vattenflöden och vattenbrist i delar av landet. Vattnet som används till dricksvatten hotas också av inträngning av saltvatten när havsnivån stiger.

Produktion av dricksvatten

Vatten som används till att göra dricksvatten kallas råvatten. Råvattnet kommer från början från ytvatten eller grundvatten. Påverkan på ytvattentäkter är ofta snabbare än påverkan på grundvattnet. Därmed är ytvattentäkter särskilt utsatta för risker med försämrad vattenkvalitet.

Ett förändrat klimat med högre temperaturer, fler skyfall och längre perioder med torka påverkar både kvaliteten och tillgången till råvatten.

Effekterna av klimatförändringar kan innebära att de vattenverk vi har idag inte klarar av de nya utmaningarna. Exempelvis kan kvalitén på både yt- och grundvatten förändras och förekomsten av virus och parasiter öka. För att undvika att folk blir sjuka kan reningsprocesserna behöva ändras.

Annat som kan påverka processen är att pumpstationer och avloppsreningsverk på grund av extrema väderhändelser riskerar att brädda (släppa ut) mer förorenat vatten. Ett smutsigare vatten är svårare att rena till dricksvatten. Att klimatförändringarna också leder till ökande humushalter i råvattnet försvårar också processen att rena vattnet.

Planer och skyddszoner

I arbetet med att säkra vattnet mot effekterna av klimatförändringarna är en vattenförsörjningsplan ett värdefullt underlag. Det är också viktigt att skydda de vattentäkter vi använder, men även de som vi kan behöva i framtiden. Det görs bland annat genom skyddszoner som begränsar vad som får göras i närheten av vattentäkterna.

Hälsorisker

Risken för avbrott och förorening av dricksvattnet på grund av översvämningar, ras och skred kommer att öka. En större skada på en viktig vattenledning kan exempelvis leda till att stora delar av samhället är utan vatten i flera dagar. Vilket kan vara skadligt för människors hälsa, men leder också till höga kostnader och risk för föroreningar i ledningssystemen.

Ett förändrat klimat kan leda till att nya mikroorganismer sprids och med dem nya hälsorisker. Riskerna för vissa parasiter och virus är större idag än när de flesta av våra vattenverk byggdes. Dagens vattenverk är ofta byggda för att ta hand om bakterier, men inte virus och parasiter. I ett förändrat klimat behöver vi därför använda oss av annan teknik. Tänkbara åtgärder är exempelvis förstärkt råvattenskydd, kompletterande desinfektion med UV, ozon eller membranfilter.