Brand

Ämne Brand
Närbild på eldslågor.

Den främsta orsaken till bränder utomhus är människors aktiviteter. Vädret har stor betydelse både för risken för antändning och för spridningen av bränder. Klimatförändringar leder till att brandrisken ökar.

I Sverige inträffar varje år mellan 3 000 och 4 000 bränder i skog och mark. Den största orsaken till bränderna är olika former av aktiviteter som människor utför, att elda gräs, grilla, barns lek med eld eller anlagda bränder.

Skogsbränder inträffar vanligen i maj-juli. Risken för antändning och spridningshastigheten beror på förutsättningarna i miljön och vädret. I lövskog är träden fuktigare än i barrskog och därför är det huvudsakligen markvegetationen som brinner där. Gräsbränder förekommer framför allt tidigt på våren. När snön smält bort sker upptorkningen snabbt och torrt fjolårsgräs på marken kan då lätt antändas.

Temperatur- och fuktighetsförhållanden har störst inverkan på brandrisken. Under molniga dagar värmer solen inte bränslet lika mycket som under soliga dagar. Om det regnar dämpas brandrisken och lite regn under lång tid har större effekt än mycket regn på kort tid. Vind för med sig syre och ökar spridningshastigheten.

Brandrisk i förändrat klimat

Flera av de faktorer som påverkar brandrisker kan förväntas ändras med klimatförändringen. Såväl ytan som skogsbrändernas antal kan komma att öka. Perioder med hög brandrisk kommer även i framtiden att vara vanligast i de områden som idag är mest utsatta, främst i Östersjölandskapen. Längden på brandrisksäsongen ökar i hela landet men mest i södra Sverige. Den största förändringen är en tidigare start på säsongen.

Även frekvensen av så kallade högriskperioder ökar i hela Sverige och även längden för dessa perioder ökar. De mest extrema brandriskförhållandena ses för Öland och Gotland.