Klimatanpassning i kommuner

Sveriges kommuner har en viktig roll när det gäller att klimatanpassa samhället. En kommun ansvarar för en mängd funktioner och service som kan påverkas av ett klimat i förändring. Dessa verksamheter behöver anpassas till de nya förutsättningarna som  klimatförändringarna innebär.

Det finns flera identifierade framgångsfaktorer för arbetet med klimatanpassning i en kommun.

En sådan är vikten av politisk förankring. Förutsättningarna för att bedriva ett systematiskt och långsiktigt arbete inom kommunen påverkas mycket av kommunledningens inställning till frågan. Det som inte är förankrat politiskt blir sällan prioriterat. Därför är det viktigt att kommunfullmäktige visar att kommunen ska arbeta med klimatanpassning. Ett beslut eller protokollfört uttalande från kommunfullmäktige kan vara en välbehövlig skjuts framåt.

En annan viktig framgångsfaktor är samordning av klimatanpassningsarbetet. En samordningsfunktion, till exempel en klimatstrateg eller hållbarhetsstrateg, är bra för helhetsperspektivet på kommunens anpassningsbehov och underlättar förvaltningsövergripande arbete.

Ytterligare ett steg i att skapa ett framgångsrikt klimatanpassningsarbete är att bilda en förvaltningsövergripande arbetsgrupp där samtliga berörda kommunala förvaltningar och bolag deltar. Detta för att klimatförändringens effekter är gränsöverskridande och inte tar hänsyn till administrativa uppdelningar. Klimatanpassningsarbetet kräver därför att tjänstepersoner och aktörer från olika verksamhetsområden och på skilda nivåer i kommunen samverkar. 

Kommunens ansvar

Kommunerna ansvarar för invånarnas välfärd och kommunernas roll omfattar flera viktiga verksamheter som påverkas av att klimatet förändras. Exempelvis behöver klimatanpassningsperspektivet inkluderas i fysisk planering och planeringen av kommunalt vatten och avlopp. Andra verksamheter som också kan få stor påverkan är räddningstjänst, vård och omsorg samt skolor och barnomsorg. 

Lokalt ansvar | Klimatanpassning.se
Klimatanpassning – Urval av tillämplig lagstiftning till stöd för myndigheter och kommuner (Delphi 2022)

Stöd till kommuner

Flera aktörer i samhället har en stödjande roll gentemot kommunerna.

Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna klimatanpassningsarbetet regionalt. Dessutom ingår det i länsstyrelsernas uppdrag att initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. Ta kontakt med din länsstyrelse för att ta del av möjligheterna hos er länsstyrelse.

Olika myndigheter ansvarar för stöd och hjälp inom olika sektorsfrågor som berör kommunal verksamhet. Exempel på sektorer kan vara beredskapssektorn där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar (MSB), eller samhällsplanering, byggande och boende där Boverket ansvarar. Myndigheternas befogenheter varierar från att endast vara stödjande till att vara föreskrivande.

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI fungerar som en nod för kunskap om klimatanpassning. Via klimatanpassning.se och SMHIs sida om klimatanpassning kan man som kommun ta del av tillgänglig kunskap via kurser och seminarier, verktyg, som till exempel ”Lathunden för klimatanpassning”, och material för inspiration så som filmer, spel och nyhetsbrev.

Intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR) följer och stöttar kommunernas klimatanpassningsarbete bland annat genom att anordna seminarium och konferenser, driva nätverk inom området samhällsbyggnad samt ta fram informationsskrifter och dela lärande kommunexempel. 

Finansiering

Det kan vara en utmaning att finansiera klimatanpassningsarbetet, såväl det strategiska som finansiering av åtgärder. Här nedan ges en vägledning till hur olika utmaningar eller verksamheter kan finansieras inom kommunal budget, eller med hjälp av projektfinansiering från nationella program och EU fonder.

Hur kan klimatanpassning finansieras i kommuner?

Utforska exempel på kommunala klimatanpassningsåtgärder

Samhället kan anpassas till ett förändrat klimat på många sätt. Låt dig inspireras av hur andra kommuner arbetar med klimatanpassning.

Fler exempel på klimatanpassning finns i exempelbanken.

SKR har tagit fram ett antal lärande exempel på viktiga insatser inom bland annat klimatanpassning som stöd och inspiration till andra kommuner och regioner.
Lärande exempel | SKR

Kommuner kan söka statsbidrag för åtgärder mot naturolyckor hos MSB. MSB har tagit fram en karttjänst innehållande åtgärder som tilldelats statsbidrag.
Karttjänst - Statsbidrag till åtgärder mot naturolyckor (msb.se)

Många organisationer och länder har skapat samlingar av anpassningsexempel för att ge inspiration och sprida erfarenheter.
Internationella exempelsamlingar | Klimatanpassning.se