Anpassning genom naturbaserade lösningar

En flock gäss flyger vid våtmark

Även om ett förändrat klimat oundvikligen påverkar artsammansättningen i Sveriges naturmiljöer kan människan även i fortsättningen delvis påverka utvecklingen för arter och ekosystem genom att skapa förutsättningar för en rik biologisk mångfald.

Anpassning till ett förändrat klimat medför både risker för ökad förlust av biologisk mångfald och dess relaterade ekosystemtjänster, och möjligheter för positiva samordningsvinster, om anpassningen utformas väl.

Genom att välja så kallade Naturbaserade lösningar utgår man från naturens egen förmåga att hantera samhällsutmaningar. Naturbaserade lösningar är multifunktionella och kostnadseffektiva åtgärder för att hantera olika samhällsutmaningar genom att skydda, utveckla eller skapa ekosystem samtidigt som biologisk mångfald och mänskligt välbefinnande främjas. Det kan till exempel handla om att återställa eller anlägga en våtmark för att förhindra översvämning samtidigt som den biologiska mångfalden och rekreationsvärdena stärks.

Lär dig mer om naturbaserade lösningar (Naturvårdsverket).

Rikt växt- och djurliv ger skydd mot störningar

Ett rikt växt- och djurliv är en nyckelkomponent i välmående ekosystem, vilka i sin tur har en bättre förmåga att stå emot störningar såsom torka eller översvämning eller att begränsa koldioxidutsläpp genom att binda kol. Att bevara och hållbart förvalta den biologiska mångfalden och fungerande ekosystem blir därför viktigt för att skydda landets växt- och djurarter, för att reducera negativa klimatutsläpp samt för att stärka samhällets motståndskraft i ett förändrat klimat.

Ett tydligt exempel är skogen, där skogsbruket påverkar en stor andel av Sveriges yta och bestämmer trädslagsfördelningen i Sveriges skogar. På så sätt kommer vi även framöver att kunna styra vilka trädslag vi vill gynna. Därför kan vi delvis välja hur ett förändrat klimat ska tillåtas påverka skogarnas artsammansättning och biologiska mångfald. Genom att satsa på en mångfald av inhemska träd (löv och barr) kan vi få långt mer artrika skogar i framtiden, som dessutom är mer motståndskraftiga mot torka, skogsbrand och skadedjursangrepp. 

Exempel på klimatanpassning av naturmiljöer och ekosystem

Golfklubben byggde bevattningsdamm

Fler exempel om klimatanpassning inom naturmiljö och ekosystem finns i exempelbanken på SMHIs webbplats.