Utbildningsmaterial

Många myndigheter tar fram olika typer av utbildningsmaterial med koppling till klimatanpassning. Nedan listas material och verktyg för den som vill lära sig mer eller lära ut till andra, och hur det kan göras mer effektivt.

Spel

Klimatanpassningsspelet ska öka förståelsen och kunskapen kring klimatanpassning. Spelaren rör sig i webb- eller Minecraftmiljö och tar olika beslut för klimatanpassning. Spelet har utvecklats av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI och Linköpings universitet, i samarbete med gymnasielärare.
Klimatanpassningsspelet (SMHI)

Minecraft är ett spel med stora möjligheter att belysa olika aspekter av klimatanpassning. Med hjälp av SGUs modifikation "BetterGeo" kan man samtidigt öka förståelsen och intresset för geologi och geologins betydelse för samhället. Denna modifikation innehåller förutom jordarter även fossil och achievements.
BetterGeo (SGU)

Film

Myndighetsnätverket för klimatanpassning har tagit fram en film som är tänkt att användas som inspiration för organisationer som arbetar med klimat- och sårbarhetsanalyser. 8:35 minuter.
Inspirationsfilm vid klimat- och sårbarhetsanalyser

Animerad film, grundläggande om klimatanpassning, cirka två minuter.
Anpassa för ett klimat i förändring - hur och varför (SMHI)

Introduktionsfilm om Klimatanpassning, med stödmaterial, cirka åtta minuter.
​​​​​​​Anpassa för ett klimat i förändring – exempel från svenska kommuner (SMHI)​​​​​​​

Kortfilm om klimatanpassning av landsbygden, cirka 2 minuter.
Klimatanpassning på landsbygden (Länsstyrelsen Västra Götaland)

Kortfilm om klimatanpassning av städer, cirka 2 minuter.
Klimatanpassning i staden (Länsstyrelsen Västra Götaland) 

En varmare värld ökar kunskapen om klimat, vad som leder till klimatförändringen och vad vi kan göra åt den, cirka 14 min.
En varmare värld (SMHI)​​​​​​​

Kortfilmer om klimat och klimatanpassning med olika experter på SMHI, cirka 3-11 minuter.
Kortfilmer om klimat och klimatanpassning (SMHI)

Kortfilm som visar exempel på arbete med klimatanpassning i Sverige, cirka 8 minuter.
Klimatanpassning i Sverige

Film som förklarar nödvändigheten av nedskalning av klimatmodellers resultat för att kunna göra anpassningar för framtida intensiva nederbördstillfällen i städer, cirka 12 minuter.
Urban Water Vision (SMHI)

Kortfilm som belyser vilka processer som är inblandade vid förändringar i havsnivån, hur detta påverkar svenska kuster i olika stor grad samt vilka effekter det kan få på samhället, cirka 4 minuter.
Stigande hav (SMHI)

Webbutbildning om klimatanpassning i planeringen

Boverket har tagit fram en webbutbildning om hur man kan hantera nuvarande och framtida klimatrelaterade risker i samhällsplaneringen och därigenom minska samhällets sårbarhet.
Klimatanpassning i planeringen (Boverket)

Presentation om klimatanpassning

Denna presentation ger en översiktlig bild av hur det svenska samhällets olika sektorer kan påverkas av klimatförändringen och vad som är viktigt att tänka på vid anpassning. Presentationen får användas vid föreläsningar förutsatt att innehållet inte ändras.
Presentation om klimatanpassning (SMHI)

Studiematerial

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utvecklat skolmaterial för barn och ungdomar från förskolenivå och ända upp till gymnasiet. Här hittar du elevmaterial, lärarhandledning, fakta och länktips, där en del handlar om naturolyckor och klimatanpassning.
Skolmaterial (MSB)

SGI har tagit fram en skolbok om geoteknik. De geotekniska riskerna för naturolyckor förväntas öka på grund av klimatförändringarna.
Skolboken - Geoteknik och miljögeoteknik (SGI)

SGU har utvecklat en digital skolsatsning om samspelet mellan geologi, naturresurser, hållbarhet och samhällsplanering.
Geologisk (SGU)

SMHI har tagit fram ett utbildningsmaterial om klimat och klimatanpassning. Här finner man allt från arbetsmaterial och pedagogiska exempel till ordlistor och externa länkar till pålitliga källor kopplade till olika aspekter av klimatfrågan.
Utbildningsmaterial om klimat och klimatanpassning (SMHI)

Länsstyrelsen Norrbotten har tagit fram utbildningsmaterial för ungdomar med tillhörande lärarhandbok. Materialet handlar om klimatförändringar i Norrbotten.
Slaskiga vintrar och längre somrar - rapport för barn och unga (Länsstyrelsen Norrbotten)
Lärarhandledning: Slaskiga vintrar och längre somrar (Länsstyrelsen Norrbotten)

Kommunicera klimatanpassning

Denna handbok går igenom hur man kan prata med andra om och presentera klimatanpassning. Handboken är på engelska.
Communicating climate change adaptation (Adaptation Scotland, pdf)