Utbildningsmaterial

Många myndigheter tar fram olika typer av utbildningsmaterial med koppling till klimatanpassning. Nedan listas material och verktyg för den som vill lära sig mer eller lära ut till andra, och hur det kan göras mer effektivt.

Spel

Klimatanpassningsspelet ska öka förståelsen och kunskapen kring klimatanpassning. Stödmaterial är framtaget för att kunna leda workshops med spelet, bland annat med gymnasieklasser. Spelaren blir koordinator för klimatanpassningen av staden Väderköping, som utsätts extremväder i takt med att klimatet förändras fram till år 2100. Spelet har utvecklats av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI och Linköpings universitet, i samarbete med gymnasielärare.
Klimatanpassningsspelet (SMHI)

Minecraft är ett spel med stora möjligheter att belysa olika aspekter av klimatanpassning. Med hjälp av SGU:s modifikation "BetterGeo" kan man samtidigt öka förståelsen och intresset för geologi och geologins betydelse för samhället. Denna modifikation innehåller förutom jordarter även fossil och achievements.
BetterGeo (SGU)

Film

Länsstyrelsen i Jämtlands län har producerat ett antal filmer om konkurrenskraft i ett förändrat klimat. Du hittar alla filmer på deras hemsida, eller i Vimeo:

Myndighetsnätverket för klimatanpassning har tagit fram en film som är tänkt att användas som inspiration för organisationer som arbetar med klimat- och sårbarhetsanalyser, cirka 8,5 minut.
Inspirationsfilm vid klimat- och sårbarhetsanalyser

Film om vad klimatanpassning innebär, cirka 1,5 minut.
Vad är klimatanpassning? (Naturvårdsverket)

Animerad film, grundläggande om klimatanpassning, cirka 2 minuter.
Anpassa för ett klimat i förändring - hur och varför (SMHI)

Introduktionsfilm om Klimatanpassning, med stödmaterial, cirka 8 minuter.
​​​​​​​Anpassa för ett klimat i förändring – exempel från svenska kommuner (SMHI)​​​​​​​

Kortfilm om klimatanpassning av landsbygden, cirka 2 minuter.
Klimatanpassning på landsbygden (Länsstyrelsen Västra Götaland)

Kortfilm om klimatanpassning av städer, cirka 2 minuter.
Klimatanpassning i staden (Länsstyrelsen Västra Götaland) 

Seminarieserie om klimat och klimatanpassning med olika experter på SMHI.
SMHIs seminarieserie om klimat (SMHI)​​​​​​​ 

En varmare värld ökar kunskapen om klimat, vad som leder till klimatförändringen och vad vi kan göra åt den, cirka 14 minuter.
En varmare värld (SMHI)​​​​​​​

Kortfilm som belyser vilka processer som är inblandade vid förändringar i havsnivån, hur detta påverkar svenska kuster i olika stor grad samt vilka effekter det kan få på samhället, cirka 4 minuter.
Stigande hav (SMHI)

Webbutbildning om klimatanpassning i planeringen

Boverket har tagit fram en webbutbildning om hur man kan hantera nuvarande och framtida klimatrelaterade risker i samhällsplaneringen och därigenom minska samhällets sårbarhet.
Klimatanpassning i planeringen (Boverket)

Studiematerial

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utvecklat skolmaterial för barn och ungdomar från förskolenivå och ända upp till gymnasiet. Här hittar du elevmaterial, lärarhandledning, fakta och länktips, där en del handlar om naturolyckor och klimatanpassning.
Skolmaterial (MSB)

SGI har tagit fram en skolbok om geoteknik. De geotekniska riskerna för naturolyckor förväntas öka på grund av klimatförändringarna.
Skolboken - Geoteknik och miljögeoteknik (SGI)

SGU har utvecklat en digital skolsatsning om samspelet mellan geologi, naturresurser, hållbarhet och samhällsplanering.
Geologisk (SGU)

Länsstyrelsen Norrbotten har tagit fram utbildningsmaterial för ungdomar med tillhörande lärarhandbok. Materialet handlar om klimatförändringar i Norrbotten.
Slaskiga vintrar och längre somrar - rapport för barn och unga (Länsstyrelsen Norrbotten)
Lärarhandledning: Slaskiga vintrar och längre somrar (Länsstyrelsen Norrbotten)