Dagvatten och spillvatten

Ämne
  • Vatten och avlopp
  • Smittspridning
  • Vatten
  • Vattenvård
  • Vattendrag
  • Sjöar
  • Hav
  • Vattenstånd
  • Nederbörd
  • Integrerad vattenförvaltning
Barn i gummistövlar står i regnet där vattnet forsar ner i en gatubrunn.

Systemen för både dag- och spillvatten påverkas mycket av ökade skyfall och höjda vattennivåer i hav, vattendrag och sjöar. 

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från ytor såsom hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar.

Mängden dagvatten som uppkommer beror exempelvis på nederbörd, infiltrationsmöjligheter och avdunstning. Markytans egenskaper spelar en central roll då markytor med god infiltrationsförmåga kan bidra till att minska uppkomsten av dagvatten. Det genom att nederbörd och smältvatten infiltreras och tränger ner genom jordlagren så att vattnet cirkulerar vidare i vattnets naturliga kretslopp.

Markytor som har dålig förmåga att infiltrera (släppa igenom) vatten, som asfalt, hustak eller berg, ger upphov till mer dagvatten. I stadsmiljö leds dagvattnet vanligtvis till gatubrunnar och via ledningar och diken till närliggande vattendrag eller sjöar (recipienter). Föroreningar som dagvattnet tar med sig kan påverka recipienterna och deras ekosystem. Ibland renas dagvatten exempelvis i dagvattendammar eller i tekniska eller biologiska filteranläggningar innan det släpps vidare till recipienten.

Under de senaste åren har skyfall lett till stora översvämningar och skador i flera städer. Klimatförändringen förväntas leda till flera och kraftigare skyfall vilket ställer nya och högre krav på planering och säkerställande av ytliga avrinningsvägar för  den stora vattenmängden som kommer vid ett skyfall.

 

Spillvatten

Spillvatten är förbrukat vatten som kommer från exempelvis diskhoar, toaletter, duschar, biltvättar och olika processer i industrin. Spillvatten är ett avloppsvatten som ska renas innan det släpps ut till recipient. Det mesta spillvattnet renas i kommunala avloppsreningsverk.

Det finns även enskilda avlopp som är små avloppsanläggningar som inte är anslutna till det kommunala avloppsledningsnätet. De flesta enskilda avlopp består av en trekammarbrunn med efterföljande infiltration eller markbädd där vattnet renas för att sedan ledas ner i marken.

En framtid med fler skyfall och höjda vattennivåer i hav, sjöar och vattendrag kan påverka spillvattenhanteringen. Många avloppsreningsverk ligger lågt och riskerar att översvämmas vid en havsnivåhöjning. Vid kraftiga regn kan också ledningssystem fyllas av tillskottsvatten såsom dagvatten, dränvatten och inläckande grundvatten, vilket kan leda till att avloppsvatten trycks upp i källare. De stora vattenmängderna kan också leda till utspädning och nedkylning av spillvatten vilket i sin tur kan leda till att avloppsreningsverket inte renar avloppsvattnet lika effektivt. Tillskottsvatten kan leda till ledningsbrott eller utsläpp av orenat avloppsvatten från ledningsnät eller avloppsreningsverk (så kallat bräddning).

Planering och hantering

Vid planering av och vid om- och nybyggnation är det viktigt att frågan om dagvatten och spillvatten integreras tidigt i processen. Möjligheten finns då att ta hänsyn till markens naturliga egenskaper och att anpassa höjdsättning av mark och byggnader för att undvika skador vid skyfall. Man har även möjlighet att förebygga uppkomst av dagvatten, fördröja och rena det dagvatten som uppkommer så att utsläppen av föroreningar till recipienten minskar. En tidig planering gäller såväl planering för ett helt nytt bostads- eller exploateringsområde som om det gäller om- eller tillbyggnad på en enskild fastighet.

Med en genomtänkt stadsplanering kan dagvattenhanteringen bidra till en grönare stad som samtidigt ger synergieffekter såsom bättre skydd mot värmebölja och ökad biologisk mångfald.

För dagvatten så råder ingen enskild aktör ensam över frågan. Det är därför viktigt att olika sektorer samverkar kring frågan om dagvattenhantering. Till exempel behövs samverkan mellan ansvariga för bland annat stadsplanering, exploatering, trafik, parker, avlopps-, miljö- och hälsofrågor.

För spillvatten så är det viktigt att minska sårbarheten vid skyfall och översvämningar. En åtgärd för att förhindra en ökad belastning på avloppsledningarna är att ha separerade ledningar för dag- och spillvatten och minska mängden tillskottsvatten. Det finns också många andra sätt att förhindra att dagvatten leds till spillvattenledningar. För husägare i utsatta lägen kan det vara en bra idé att installera backventiler som förhindrar bakåtströmmande avloppsvatten i källaren.