Vård och hälsa

Ämne
  • Hälsa
  • Vård och hälsa
  • Smittspridning
  • Värmebölja
En doktor håller i ett stetoskop

Klimatförändringarna påverkar människors hälsa genom exempelvis värmeböljor, skyfall, översvämning och torka. Risken att smittas av smittbärande insekter och djur samt vatten av sämre kvalitet, ökar när medeltemperaturen i landet stiger.

Värmeböljor ökar dödsfallen sommartid

Under sommaren orsakar extremt höga temperaturer och hög luftfuktighet fler dödsfall. I takt med att värmeböljorna blir både fler och kraftigare utsätts riskgrupperna för större fara. Riskgrupperna är bland andra äldre personer, personer med funktionsnedsättning, små barn och gravida samt personer med hjärtproblem.

Ökad risk för skador och sjukdomar

Klimatförändringarna kan ge direkta effekter på människors hälsa som en följd av extremväder. Förutom att varmare somrar orsakar fler värmerelaterade dödsfall, kan dödsfall orsakade av kullfallna träd, ras, brand och drunkning i samband med skyfall och översvämning bli vanligare.

Klimateffekterna kan också vara indirekta genom att de påverkar ekosystem, ekonomier och sociala strukturer. Det varmare klimatet kan leda till en ökad utbredning av vissa smittsamma sjukdomar. Till exempel genom att värddjur och vektorer blir vanligare och breder ut sig när klimatet ändras. Större antal vektorer ger en högre risk för spridning av vektorburna sjukdomar. Högre temperaturer gynnar också tillväxten av bakterier i livsmedel, dricksvatten och badvatten. Kraftigare och ändrade nederbördsmönster kan leda till att avloppsvatten bräddas och orsaka läckage från förorenad mark.

Ändrade förutsättningar vintertid

Ändrade risker för trafikolyckor och halkolyckor kan också relateras till hälsa och klimat. Det är dock svårt att bedöma i vilken riktning ett förändrat klimat kommer att påverka dessa olycksrisker. I norr stiger medeltemperaturen snabbare, vilket kan leda till fler nollgenomgångar med mer halka och sämre vinterväglag som följd. I södra Sverige väntas kortare period med snö och is.

Med stigande medeltemperatur i Sverige kan även köldrelaterade hälsoproblem minska under vintern.

Luftföroreningar kan öka genom högre temperaturer

Ett varmare och fuktigare klimat kan öka förekomsten av pollen, kvalster och mögel. Även luftföroreningar påverkas av klimatförändringen. Detta genom att högre temperaturer påskyndar vissa kemiska reaktioner i atmosfären och ökar avdunstningen av flyktiga ämnen. Dessutom bidrar högre temperaturer till bildningen av marknära ozon och vissa partiklar. Effekten av detta kan bli ökade hjärt- och kärlsjukdomar samt luftvägssjukdomar.

Klimatanpassning inom vård och hälsa

Ett sätt att möta klimatförändringarna inom vården är att ta fram handlingsplaner. Värmeböljor kan få stor negativ effekt för vårdtagare, och därför finns ofta specifika handlingsplaner för när värmeböljan slår till. Ändrad kost, mindre tid i solen, mer vätska och mindre fysisk ansträngning är exempel på vad en sådan handlingsplan kan uppmana till.