Påverkan på vård och omsorg

Ämne
  • Hälsa
  • Vård och hälsa
  • Smittspridning
  • Värmebölja
En doktor håller i ett stetoskop

Ett ändrat klimat globalt och i Sverige påverkar samhällets hälsosystem. Det sker dels akut i samband med – och i efterförloppet av – extremväder, dels mer långsiktigt genom det ändrade klimatets påverkan på ekosystem, bebyggelse och infrastruktur.

Extremväder så som värmeböljor och skyfall samt väderrelaterade naturolyckor kan komma att försvåra för livsviktiga samhällsfunktioner inom vård och omsorg som till exempel ambulansframkomst och tillgång till vatten och el. Sjukhusbyggnaderna är komplexa och installationstäta byggnader som behöver vara robusta för att klara en ökad risk för extremt väder. Klimatförändringarna medför därtill ett förändrat sjukdomspanorama med till exempel ökad risk för epidemiska utbrott.

Transnationella klimatrisker

Hälsorisker i Sverige påverkas även av klimatförändring i andra länder. Det rör sig till exempel om effekter på handel, människors rörelsemönster och politisk säkerhet. Klimatförändringar i andra länder kan komma att påverka Sveriges tillgång på till exempel importerade livsmedel, läkemedel och vaccin. Läkemedel och sjukvårdsutrustning är ett exempel på ett kritiskt beroende såväl inom vård- och omsorgsverksamhet för människor som inom djurens hälso- och sjukvård.

Klimatanpassning inom vård och omsorg

Ett varmare klimat leder till fler och kraftigare skyfall, vilket kan ge fler översvämningar. Viktiga transportleder bör därför anpassas så att ambulanser och brandbilar inte hindras under akuta utryckningar. Klimatanpassning av både sjukhusen och infrastrukturen kring dem är därför en viktig del i samhällsplaneringen.

Det är därmed också viktigt att samhällsviktiga verksamheter har en beredskap för att kunna upprätthålla verksamheten när olika störningar i infrastruktur väl uppstår till följd av klimatförändringen. Andra konsekvenser som kan uppstå kan vara att personal som behövs inte kommer fram till verksamheten på grund av översvämningar, svårigheter att utföra insatser på grund av personalbortfall, brist i leveranser av varor så som läkemedel och förbrukningsmaterial.

Ett sätt att möta klimatförändringarna inom vården är att ta fram handlingsplaner. Värmeböljor kan få stor negativ effekt för vårdtagare, och därför finns ofta specifika handlingsplaner för när värmeböljan slår till. Ändrad kost, mindre tid i solen, mer vätska och mindre fysisk ansträngning är exempel på vad en sådan handlingsplan kan uppmana till.