Företagande

Industriarbetare slipar på metall med maskin så gnistor flyger.

Många företag påverkas av klimatförändringarens effekter. Tillgång, kvalitet och pris på insatsvaror som vatten, energi och råvaror förändras. Anläggningar och lokaler kan drabbas av översvämningar eller intensiva värmeböljor. Ett varmare klimat får även effekter för direktinvesteringar, försäkringskostnader och internationella varutransporter.

Många företag arbetar idag aktivt med sin klimatpåverkan, det vill säga att minska utsläppen av växthusgaser. Men det är samtidigt viktigt att anpassa sin verksamhet till ett förändrat klimat, det vill säga att rusta för de nya utmaningar som en ökad global uppvärmning medför.

Nedan beskrivs några av de områden som berörs.

Insatsvaror

Många företag behöver insatsvaror i form av exempelvis vatten, energi och råvaror. Insatsvaror måste därför kunna produceras och levereras till ett överkomligt pris.

Vattentillgång

Mängden tillgängligt vatten i Sverige kan påverkas av förändringar i nederbörd och temperatur. Framför allt i sydöstra Sverige förväntas antalet dagar med låga flöden öka i genomsnitt. Av det vatten som tas ut i Sverige använder industrin ungefär två tredjedelar. Om tillgången på vatten minskar kan begränsningar i vattenuttag bli vanligare.

Energiförsörjning

Extrema väderhändelser har stor påverkan på energiförsörjningen då höga temperaturer, översvämningar, kraftiga vindar och oväder kan orsaka driftstörningar. Många av avbrotten i elförsörjningen beror på just väderrelaterade problem. Klimatförändringarna medför att vissa händelser inträffar oftare eller blir kraftigare än vad vi är vana vid idag. Stormar förväntas inte förvärras av klimatförändringen. Skaderisken kan däremot bli större med fallande träd över elledningar, främst på grund av mindre tjäle i marken.
Energi

Råvaruproduktion och internationella transporter

Klimatförändringen kan leda till att möjligheterna att producera råvaror i Sverige eller andra länder förändras. När det gäller exempelvis livsmedel kan odlingsmöjligheterna i många länder försämras, medan Sverige kan få ökade möjligheter för vissa grödor.

Internationella transporter kan försvåras på grund av stigande havsnivåer och ökad frekvens och intensitet av extrema väderhändelser. Det kan resultera i utdragna leveranstider, minskad tillförlitlighet för en handelspartner, samt ökade kostnader.
​​​​​​​Konsekvenser för Sverige av klimatförändringar i andra länder​​​​​​​

Fasta anläggningar och finansiella aspekter

Ett förändrat klimat kan öka risken för att byggnader utsätts för skador eller blir olämpliga för nuvarande användning. Även försäkringskostnader och investeringar kan påverkas.

Fasta anläggningar

Med ett förändrat klimat ökar risken för översvämningar, intensiva värmeböljor, bränder, ras, skred och erosion. Fabriksbyggnader, lagerlokaler och kontor kan därmed komma att påverkas. Förväntade effekter av klimatförändringar ser olika ut i olika geografiska regioner och är även beroende på byggtekniker och byggmaterial.

Försäkringar

I dag erbjuds svenska företag ett omfattande försäkringsskydd mot klimatrelaterade skador vilket är relativt unikt. I många europeiska länder är det inte längre möjligt att teckna en privat försäkring för klimatrelaterade skador. Även en del svenska försäkringsbolag har börjat se över sin policy för byggnation på platser med mer utsatt klimatläge.

Även om svensk försäkringsbransch är förhållandevis nationell, så är branschen internationellt exponerad genom internationella återförsäkringar. En ökad instabilitet och ekonomiska förluster i många delar av världen förväntas därmed påverka försäkringsbranschen att i ökad utsträckning ta hänsyn till klimatförändringar och dess tillhörande risker.
Försäkring​​​​​​​

Finansiella aspekter

Klimatförändringens effekter innebär risker för investerare och finansiärer. Högre temperaturer, stigande havsnivåer och kraftigare regn som påverkar företag brukar kallas fysiska risker. Investerare väger alltmer in hur väl företagen analyserar sina fysiska risker, samt hur man hanterar dem. Till sin hjälp har de EUs gröna taxonomi, samt TCFD, vilka båda ger riktlinjer för hur man bör redovisa sina klimatrelaterade risker.

*Förutom fysiska risker brukar man även tala om omställningsrisker (risker i samband med omställningen till en fossilfri världsekonomi) samt legala risker (risken att bli stämd för klimatpåverkan).
​​​​​​​Finans​​​​​​​

Varor och tjänster

Genom klimatförändringar kan nya möjligheter uppstå medan efterfrågan på nuvarande varor och tjänster kan minska.

Nya varor och tjänster

Försämrade förhållanden för produktion i andra länder kan öka möjligheterna för svensk export. Exempel är livsmedel, energi och trä. Samtidigt kan internationella leveranser komma att försvåras, vilket påverkar export av varor på samma sätt som import av råvaror.

Det kan även finnas en marknad för innovativa lösningar och tjänster kopplade till klimatanpassning, både i Sverige och internationellt. Vidare kan efterfrågan på konsumtionsvaror förändras med ett förändrat klimat. Exempelvis kanske behovet av fläktar, drycker, glass och gröna, svalkande lösningar ökar medan behovet av varma vinterkläder och skridskor minskar.

Areella näringar och turism

Klimatet har en direkt påverkan på de areella näringarna. Jordbruk, djurhållning, skogsbruk, fiske och renskötsel är därför några av de samhällssektorer som tydligast påverkas av ett förändrat klimat. Exempelvis kan jordbruket gynnas men riskerna ökar också i form av översvämningar, torka och smittspridning.​​​​​​​
​​​​​​​Areella näringar​​​​​​​

På lång sikt förväntas den svenska turismen fortsätta öka starkt, framför allt under sommarsäsongen. Denna tillväxt väntas vara ett resultat av ökande global uppvärmning som leder till högre sommartemperaturer i de för dagen populära semesterområdena i södra Europa.
Besöksnäring och friluftsliv​​​​​​​​​​​​​​