Nätverk i Sverige

Inom Sverige finns en rad nationella och regionala nätverk, och samverkansgrupper som arbetar med olika frågeställningar där klimatanpassning är en del. Dricksvatten, satellitdata, ras och skred och stranderosion är några exempel på ämnesområden.

Nationella nätverk och samverkansgrupper

Arbetsgrupp naturolyckor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) leder en arbetsgrupp med syftet att förbättra samordningen av arbetet med att förebygga, mildra effekterna av och öka förmågan att hantera naturolyckor och naturhändelser i Sverige. I arbetsgruppen deltar 15 myndigheter, SKR samt länsstyrelserepresentanter.

Arbetsgrupp naturolyckor (MSB.se)

Samordning av det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön

Boverket har i uppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön. Arbetet bedrivs i samverkan med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Statens geotekniska institut (SGI), länsstyrelserna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I uppdraget ingår bland annat att stödja kommunerna i deras arbete, identifiera behov av underlag och vägledning samt bedriva kompetenshöjande insatser inom området.

Boverkets samordningsuppdrag (Boverket.se)

Delegationen för ras- och skredfrågor

Delegationen för ras- och skredfrågor är ett kontakt- och samverkansorgan för myndigheter som arbetar med dessa frågor. Den är knuten till Statens geotekniska institut (SGI) och består av ett tiotal ledamöter utsedda av deltagande myndigheter.

Delegationen för ras- och skredfrågor (SGI)

Länsstyrelsernas klimatanpassningsnätverk

Nätverket är ett kontakt- och samverkansorgan för länsstyrelsernas klimatanpassningssamordnare som syftar till att använda den samlade kompetensen och kunskapen för att skapa goda förutsättningar för ett regionalt och lokalt klimatanpassningsarbete. Informationsdelning, samordning av processer och samhandling när behov uppstår är viktiga funktioner inom nätverket.

Myndighetsnätverket för grön infrastruktur och ekosystemtjänster

Myndighetsnätverket leds av Naturvårdsverket och har deltagare från ett antal myndigheter i Sverige. Syftet med nätverket är bland annat att hitta nya och effektiva sätt att arbeta med ekosystemtjänster, grön infrastruktur och biologisk mångfald, samt bli mer synkroniserade i insatser som genomförs.

Myndighetsnätverket för klimatanpassning

Myndighetsnätverket för klimatanpassning består av ett trettiotal myndigheter med sektors- eller informationsansvar för hur samhället påverkas av nutida och framtida klimat, samt landets 21 länsstyrelser som ansvarar för samordning av klimatanpassningsarbetet på regional nivå. Utöver myndigheter ingår även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Myndigheterna i nätverket arbetar tillsammans för att stärka samhällets förmåga att hantera de positiva och negativa effekterna av klimatförändringarna.

Myndighetsnätverket för klimatanpassning (Klimatanpassning.se)

Myndighetsnätverket för stranderosion

Nätverket är ett kontakt- och samverkansorgan för frågor om erosion längs kuster, sjöar och vattendrag, och består av ett tiotal myndigheter. En huvuduppgift är att stödja Statens geotekniska institut i dess nationella samordningsansvar för stranderosion. Myndighetsnätverket samverkar bland annat genom att identifiera gemensamma frågor och värdera behovet av samordning.

Myndighetsnätverket för stranderosion (SGI)

Myndighetssamverkan Copernicus

Copernicus är ett europeiskt program för övervakning av jorden via bland annat jordobservationssatelliter och fältmätningar. Myndighetssamverkan Copernicus består av ett antal nationella myndigheter och länsstyrelserna, vilka alla har användning av data från Copernicus-programmet. Klimatanpassning är ett viktigt användningsområde för data från programmet.

Myndighetssamverkan Copernicus (Rymdstyrelsen.se)

Nationella samordningsgruppen för dricksvatten

Den nationella samordningsgruppen för dricksvatten samlar ett flertal myndigheter och organisationer i syfte att verka för en långsiktigt hållbar, trygg och säker dricksvattenförsörjning och ge stöd i dricksvattenfrågor. Livsmedelsverket har det ledande och samordnande ansvaret i nätverket. I nätverket finns tre arbetsgrupper som fokuserar på vattenförsörjning, dricksvattenkvalitet samt civilt försvar och krisberedskap.

Nationella samordningsgruppen för dricksvatten (Livsmedelsverket.se)

Nätverket för ekosystemtjänster

Nätverket för ekosystemtjänster leds av Naturvårdsverket och består av representanter från bland annat kommuner, länsstyrelser, nationella myndigheter, organisationer och företag. Syftet med nätverket är att främja erfarenhetsutbyte om hur ekosystemsperspektivet kan integreras i olika verksamheter.

Rådet för hållbara städer

Rådet för hållbara städer är ett myndighetssamarbete som ska stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer och samhällen. Det består av tolv nationella myndigheter samt länsstyrelserna och Sverige Kommuner och Regioner (SKR). Det har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som behandlar långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling, där klimatanpassningsperspektivet inkluderas. Rådet driver Hallbarstad.se

Rådet för hållbara städer (hallbarstad.se)

Regionala nätverk och samverkansgrupper

Delegationen för Göta älv

Delegationen drivs av Statens Geotekniska Institut och (SGI) är en plattform för samverkan mellan de aktörer som har ansvar för klimatanpassningsarbetet i Göta älvdalen. Uppgiften är att tillföra kunskaper om områden längs älven, bidra till planer för arbetet och även bistå i att bedöma vilka ras- och skredsäkrande insatser som ska prioriteras för att få statliga bidrag. Delegationen är rådgivande till SGI och delaktig i yttranden inför beslut om bidrag. Delegationen består av representanter från kommuner i området samt statliga myndigheter och ett statligt bolag.

Delegationen för Göta älv (swedgeo.se)

Regional kustsamverkan Skåne/Halland

Regional kustsamverkan Skåne/Halland drivs av länsstyrelserna i Skåne och Halland samt Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU). Samverkan bildades för att möta utmaningarna längs Skånes och Hallands kustområden, vilka är särskilt utsatta för erosion och översvämning i ett förändrat klimat. Samverkan arbetat utifrån tre funktioner som är rådgivning på lokal nivå, kunskaps- och planeringsunderlag samt förmedling av regionala frågor till nationell nivå. I samverkan deltar fler aktörer som exempelvis kustkommunerna i länen, regionerna och lärosäten.

Regional kustsamverkan Skåne/Halland

Regional kustsamverkan Blekinge/Kalmar/Gotland

Under 2023 startar Regional kustsamverkan Blekinge/Kalmar/Gotland upp av nämnda länsstyrelser samt Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU). Samverkan syftar till att skapa ett forum som verkar för erfarenhetsutbyte och kompetensuppbyggnad. Det syftar också till att stärka förmågan hos samverkande aktörer att hantera erosion, stigande hav och översvämning vid bedömningar och beslut som berör kusten.