Databaser för klimatanpassning

Här presenteras några av de viktigaste databaserna där underlag för klimatanpassning inom olika områden kan hämtas. Databaserna är sammanställningar av olika former av analyser eller webbplatser för att hämta rådata eller metadata. Databaserna är inte sorterade i någon viss ordning. Sök fram det ämnesområde eller typ av innehåll du är intresserad av i den blå sökrutan.

ICES – Portal för marina data

Naturmiljö och ekosystem

Historiska oceanografiska och marinbiologiska data från slutet av 1800-talet.

Ägare: The International Council for the Exploration of the Sea (ICES)

Marina miljöövervakningsdata

Naturmiljö och ekosystem

Data inom oceanografi och marinbiologi, t.ex. havsmiljödata och biologiska havs­miljö­data. Används inom vetenskapliga studier, miljöstatusklassning, internationell rapportering m.m. Havs- och vattenmyndigheten äger uppdraget.

Ägare: SMHI (nationell datavärd)

Klimatscenarier

SamhällsplaneringNederbördTemperaturTorkaVegetationsperiodVärmebölja

Sammanställning av resultat från SMHI:s klimatforskning vid Rossby Centre. Klimatscenarierna presenteras på kartor, i diagram och som nedladdningsbara data. Genom att klicka sig fram kan man välja geografiskt område, scenario, årstid och klimatvariabel. Förklarande information om resultaten och hur de arbetats fram finns liksom information om vilka effekter ett förändrat klimat ger för olika delar av samhället.

Ägare: SMHI

Skogsdataportalen

Areella näringarNaturmiljö och ekosystem

Portal med geografiska data från Skogsstyrelsen, t.ex. avverkningsärenden, skogliga inventeringar och biogeografiska gränser som berör skogen.

Ägare: Skogsstyrelsen

BaTMan – databas över broar

Transport

Hjälpmedel för effektiv förvaltning av broar, tunnlar och andra typer av byggnadsverk, exempelvis färjelägen och stödkonstruktioner.

Ägare: Trafikverket

Nvdb – nationell vägdatabas

Transport

Digital sammanställning av uppgifter för Sveriges vägar.

Ägare: Drivs av Trafikverket i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, skogs­näringen, Transportstyrelsen och Lantmäteriet. 

Folkhälsoguiden

Vård och hälsa

Webbplats för folkhälsofrågor i Stockholms län.

Ägare: Drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting.

Översvämningsportalen

SamhällsplaneringKrisberedskapÖversvämning

Översvämningsportalen innehåller alla de översvämningskarteringar som MSB tagit fram för att stödja kommuner och länsstyrelser i deras planeringsarbete. Även geografisk data som MSB tar fram i arbetet enligt förordningen om översvämningsrisker finns samlad här.

Ägare: MSB

UN Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) PreventionWeb

KrisberedskapVård och hälsaRas och skredTorkaVärmeböljaÖversvämning

Databas där publikationer och dokument kan sökas utifrån tema, olyckstyp, land och organisation.

Ägare: UN Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) 

Samhällssektorer
Klimateffekter