Finansiering

Ämne Försäkring och finans

Det finns många former av finansiering som gäller åtgärder inom klimatanpassning. Här presenteras ett urval av möjligheter till finansiering. Kontakta oss gärna med tips om fler former där man kan söka medel.

Nedan beskrivs några exempel på hur och var man kan söka pengar, såväl från svenska finansiärer som från de större EU-programmen.

Hur kan klimatanpassning finansieras i kommuner?

Att hitta finansiering till klimatanpassningen kan vara en utmaning för många kommuner. Här ges en vägledning till hur olika områden eller frågeställningar kan finansieras inom kommunal budget, med hjälp av finansieringsinstrument som VA-taxan och gröna obligationer, eller med hjälp av projektfinansiering från nationella program och EU fonder.
Hur kan klimatanpassning finansieras i kommuner?

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet är EU:s program för att utveckla landsbygden. Landsbygdsprogrammet syftar till att ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur samt en attraktiv landsbygd. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat, något som även innefattar klimatanpassning.
Landsbygdsprogrammet

Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden

Det går att söka medel till klimatanpassningsprojekt på landsbygden och på mindre orter genom verksamheten för lokalt ledd utveckling. Tänkbara projekt skulle kunna handla om att utveckla gröna attraktiva områden som samtidigt håller kvar vatten, eller att hantera översvämningsrisker i ett vattendrag. 
Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden

Utmaningsdriven innovation - Vinnova

Inom utmaningsdriven innovation finns möjlighet att söka medel till projekt som adresserar samhällsutmaningar som driver innovation och tillväxt i Sverige i ett globalt sammanhang. Från detta program är det möjligt att söka medel för projekt som adresserar klimatanpassning.
Utmaningsdriven innovation - Vinnova

Innovationer för hållbara städer – stöd för spetstekniker och nya systemlösningar

Inom satsningen ”Innovationer för hållbara städer” finns möjlighet för kommuner, landsting, företag, bostadsrättsföreningar, universitet och högskolor med flera att söka medel till klimatanpassning i stadsmiljö.
Innovationer för hållbara städer

Statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor, MSB

Har din kommun bebyggda områden som hotas av naturolycka, områden där marken har för låg stabilitet och behöver förstärkas eller områden som behöver skydd mot översvämning? Då har kommunen möjlighet att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder hos MSB.
Statsbidrag naturolyckor (MSB)

Finansiering av åtgärder för att stärka samhällets krisberedskap, MSB

Finansieringen av åtgärder för att stärka samhällets krisberedskap utgår från ansvarsprincipen. I huvudsak är det därför de ansvariga aktörerna som vidtar och finansierar sina egna åtgärder. För att finansiera särskilda satsningar inom prioriterade områden har regeringen inrättat ett särskilt anslag – Anslag 2:4 Krisberedskap. De myndigheter som anges i bilagan till förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, eller som pekats ut att delta i arbetet i samverkansområdena efter särskilt beslut av regeringen eller MSB, kan söka medel från anslaget.
Krisberedskap & civilt försvar - Finansiering (MSB)
Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap (Sveriges riksdag)

Vinnova

Vinnovas program och andra insatser sker inom ramen för elva strategiska områden, till exempel hälsa, transport och miljö. Vinnovas finansiering görs normalt inom ramen för något av de program som är under utlysning. Dessa kan ha antingen tidsbegränsade utlysningar eller vara kontinuerligt öppna för ansökan under den tid som programmet gäller.
Vinnova

Formas

Formas finansierar bland annat klimatrelaterade forskningsprojekt. Klimatfrågan inklusive behovet av anpassning inom areella näringar och samhällsbyggande lyfts fram som viktigt. Pågående projekt med koppling till anpassning handlar till exempel om lokalt kapacitetsbyggande, översvämningsberäkningar, lokal politik och forskning om biosfären.
Formas

Mistra

Mistra finansierar större strategiska miljöforskningsprogram. Flera av satsningarna har direkt eller indirekt relevans för klimatfrågan, inklusive anpassning. Som exempel kan nämnas Mistra Urban Futures. Resultat från tidigare program finns att tillgå på Mistras hemsida. 
Mistra

EU-program

Här finns en genomgång av EU:s program för forskning och innovation, Horisont Europa, EU:s miljöfonder LIFE, Landsbygdsprogrammet samt EU:s regionala strukturfonder för att visa på möjligheter att söka finansiering för klimatanpassning. Det finns en hel rad av program och utlysningar där svenska klimatanpassningsaktörer, exempelvis kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, forskare och institut kan söka finansiering.
Att söka EU-medel till klimatanpassning