Lagar och regler i Sverige

Det finns bara ett fåtal regler för just klimatanpassning. Men klimatanpassning i samhället berörs av regler på flera sätt. Här presenterar vi en överblick av de viktigaste.

Klimatanpassning i samhället berörs av regler på flera sätt. Kunskap om problem och möjligheter kan utvecklas med stöd av planerings- och prövningsprocesser. Åtgärder tillståndsprövas och konflikter mellan samhällsintressen avgörs. Beredskap och gemensamma lösningar får stöd. Men det finns få regler för just klimatanpassning. Klimat är istället ett av många allmänna intressen som tas upp i olika sammanhang. Reglerna ger därför inte alltid bäst förutsättningar för klimatanpassning.

Klimatanpassning och regler

Klimatanpassning handlar både om att ta hand om det som redan finns och att utveckla samhället robust. Anpassning tittar därmed bakåt såväl som framåt i tiden. Regler tittar mest framåt och styr förändringar och sällan kan regler förändra det som redan finns. Om det inte finns regler för att hantera problemen, kan avtal och ekonomiska styrmedel vara ett sätt att komma vidare. 

Klimatanpassning kan gälla anläggningar för att skydda befintlig bebyggelse, till exempel vallar vid vatten. Där finns ofta värdefull natur och kultur, som också kan behöva åtgärder mot klimatpåverkan. Regler som skyddar natur och kultur kan hindra eller försvåra byggande av vallar med mera. Angelägna samhällsintressen ställs mot varandra. Om nya situationer inte kan hanteras av reglerna, så kan de förändras. Det är därför viktigt att ha aktuell lydelse av reglerna.

Klimatanpassning bygger på kunskap och deltagande från många aktörer. Regler om processer, kunskapsutveckling, gemensam beredskap och ansvarsfördelning finns i många lagar. Klimatanpassning kan alltid ingå, men frågan behöver lyftas fram av aktörerna. Det finns få regler som sätter fokus på klimatanpassning.

Klimatförändringar kan leda till översvämning, ras och andra extraordinära händelser. Enskilda kan drabbas personligt och ekonomiskt. Regler om samhällsberedskap, ansvar och ersättning finns i många regelverk. De gäller inte specifikt för klimatrelaterade händelser utan är generella.

Rättsregler och regler från olika beslutande

Riksdagen beslutar om lagar som till exempel Plan- och bygglagen (PBL) och Väglagen. Lagar kallas ibland för balk, som Miljöbalken (MB) och Jordabalken, men en balk har samma status som en lag. Uttrycket ”balk” syftar vanligtvis på att ett flertal lagar har sammanfogats till ett gemensamt regelverk. Regeringens regler kallas förordning och används för att precisera kraven i en övergripande och allmänt formulerad lag som exempelvis Miljöbalken.
Plan- och bygglag (2010:900) (Sveriges riksdag)
Miljöbalk (1998:808) (Sveriges riksdag)

Centrala myndigheter som Boverket, Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kan också få rätt att besluta om regler som preciserar kraven. De kallas myndighetsföreskrifter. Även länsstyrelse och kommun kan få rätt att utfärda lokala föreskrifter. Alla dessa regler är bindande och skapar till exempel en skyldighet att följa krav eller en rättighet att delta i processer.

Allmänna råd beslutas av centrala myndigheter. Råden visar hur man kan agera för att uppfylla kraven i lag, förordning eller föreskrift, men det är möjligt att göra på annat sätt om det är lika bra. Råden är på så sätt inte bindande. Handbok kan ges ut av bland annat myndigheter som stöd för tillämpningen av regler. Där beskrivs rättsfall, metoder och förklaras reglerna, men handboken ger inga egna regler.

Internationella rättsregler är exempelvis EU-direktiv och konventioner. Sveriges åtaganden enligt dessa överförs till svensk rätt. Det innebär att vi tillämpar svenska regler, inte direktiven. Om svenska regler strider mot direktiven är vi i vissa fall skyldiga att direkt tillämpa direktiven, till exempel om de ger rättighet för enskilda. Direkt verkan har EU:s förordningar, det vill säga de behöver inte överföras till svenska regler.

Rättsregler har olika uppgifter

Rättsregler förknippas med verktyg, till exempel hänsynskrav för att lindra negativa effekter eller stoppregler för att hindra allvarliga risker. Reglerna används till exempel i tillståndsprövning av verksamheter och anläggningar som vallar och vägar och ofta gäller det konfliktsituationer. Det finns också allmänna intressen som gäller i all planläggning, till exempel hänsyn till miljö- och klimataspekter. Se bland annat MB 2 kap och PBL 2 kap.
MB 2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m. (Sveriges riksdag)
PBL 2 kap. Allmänna och enskilda intressen (Sveriges riksdag)
 
Men regler handlar också om behov av samverkan. Gemensamma anläggningar för skydd mot havet kan vara mer effektiva än att skydda för enskilda fastigheter. Samhällets beredskap inför extraordinära händelser förutsätter en annan form av samverkan. Se Anläggningslagen och Samfällighetslagen, lag om skydd mot olyckor och lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap.

Det finns regler som ger principer för markägares och samhällets beredskap, ansvar och ersättning då något händer. Det finns inte regler speciellt för klimatrelaterade händelser.

Rättsregler gör det möjligt att skydda och ställa krav för prioriterade samhällsintressen. Naturreservat och strandskydd är några exempel. Se MB 7 kap. Ett annat exempel är krav på byggnaders egenskaper för att stå emot vatten och värme. Se PBL 8 kap som exempel.
MB 7 kap. Skydd av områden (Sveriges riksdag)
PBL 8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser (Sveriges riksdag)

Kommunens detaljplanebestämmelser fungerar som lokala regler för planområdet. Detaljplanen visar vilken markanvändning som prioriteras, exempelvis bostäder, samt var och hur byggnadsverk ska lokaliseras, placeras och utformas för att vara lämpliga på lång sikt. Planen kan också reservera markområden för framtida allmännyttiga ändamål. Se PBL 4 kap.
PBL 4 kap. Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser (Sveriges riksdag)

Prövnings- och beslutsprocesser kan utveckla kunskap som stöd för bedömningar om långsiktig lämplighet av föreslagen markanvändning eller föreslagna projekt. Regler visar hur processerna går till och vilka som får delta. Se PBL 3 och 5 kap, MB 19 och 22 kap. 
PBL 3 kap. Översiktsplan (Sveriges riksdag)
PBL 5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser (Sveriges riksdag)
MB 19 kap. Förvaltningsmyndigheternas och kommunernas prövning (Sveriges riksdag)
MB 22 kap. Förfarandet vid mark- och miljödomstolarna i ansökningsmål (Sveriges riksdag)

Ett annat viktigt stöd för bedömningarna inför tillstånd och planering är politiska mål om önskvärd kvalitet, till exempel miljökvalitetsmålen för begränsad klimatpåverkan. Det finns inte motsvarande system av mål för klimatanpassningen. Se MB 1 kap 1 §, PBL 3 kap 5 § 4.
MB 1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde (Sveriges riksdag)
PBL 3 kap. Översiktsplan (Sveriges riksdag)

Kommunens planläggning bör redovisa lämplig bebyggelseutveckling med tanke på översvämningar. Planerna kan även ange riskområden där det är olämpligt att bygga. Planläggningen är en viktig del i kunskapsförsörjningen. Se PBL 2-3 kap, MB 6 kap 19 §.
PBL 2 kap. Allmänna och enskilda intressen (Sveriges riksdag)
PBL 3 kap. Översiktsplan (Sveriges riksdag)
MB 6 kap. Miljöbedömningar (Sveriges riksdag)

Kunskap utvecklas också i miljökonsekvensbeskrivningar för projekt och planer, där viktiga effekter av alternativa förslag och lösningar bedöms med tanke på framtida klimatförhållanden. Se MB 6 kap.
MB 6 kap. Miljöbedömningar (Sveriges riksdag)