Samarbete för markanvändning, Vilhelmina Model Forest

Ämne
  • Västerbotten
  • Svenska
  • Ekosystemtjänster
  • Naturmiljö och ekosystem
  • Biologisk mångfald
  • Anpassningsexempel
  • SamhällsplaneringX
  • Skogsbruk
  • Rennäring
  • Besöksnäring

Klimatanpassning innebär ofta att olika intressen kring markanvändning behöver mötas. I nätverket Vilhelmina Model Forest samlas lokala aktörer för att tillsammans uppnå ett långsiktigt brukande av landskapet. Alternativa skogsskötselmetoder, restaurering av vattendrag och renbruksplaner är några exempel på den breda verksamheten.

Redan idag märks klimatförändringen i Vilhelmina kommun, och den kommer att påverka de flesta mycket starkt även fortsättningsvis. Trädgränsen flyttas uppåt fjället, svamp och skadeinsekter ökar. Renarnas betesområden påverkas. Med mindre tjäle ändras markens bärighet, vilket påverkar transporter både i skogen och på vägar.

Att anpassa till förändringarna kräver ett brett samarbete mellan en lång rad olika aktörer, och främst på den lokala nivån. Skogsbruk, rennäring, gruvindustri, vindkraft, kommun och länsstyrelse är några av de som behöver samverka för att lyfta lösa intressekonflikter men också se nya möjligheter.

Bred arena för samverkan

Sedan 2004 drivs det ideella nätverket Vilhelmina Model Forest med syfte att uppnå ett långsiktigt uthålligt brukande av landskapet i kommunen, baserat på lokalt samarbete och samverkan. Grundtanken med konceptet är att brukarna av landskapet tillsammans ska hitta vägar att kombinera det lokala samhällets sociala, kulturella och ekonomiska behov med långsiktig ekologisk hållbarhet i stora landskap.

Vilhelmina Model Forest är en bred arena för att samla aktörer som kanske inte möts på annat sätt. Här skapas arbetsgrupper med rätt expertis för varierande frågeställningar. En viktig del är också kunskapsutbyte, både med en bredare allmänhet men också med olika forskningsområden. Styrgruppen representerar bland annat kommunen, Skogsstyrelsen, rennäringen, Sveriges lantbruksuniversitet, geologi, kultur och turism, jakt och utbildning. En intressentgrupp består av ett större antal lokala representanter, för olika markanvändningsintressen. Ett omfattande kontaktnät har också skapats med personer och organisationer som på ett eller annat sätt är intresserade av pågående aktiviteter.

Vad arbetar Vilhelmina Model Forest med?

Arbetsfältet är mycket brett. Bland annat har femton demonstrationsområden byggts upp för att visa teman som alternativa skogsskötselmetoder, restaurering av vattendrag och samiska kulturspår. Viktiga frågor som genomsyrar arbetet inom Vilhelmina Model Forest är klimat, rennäring, vatten och geografiska informationssystem som verktyg för planering av markanvändning.

Ett konkret exempel på verksamheten är planer för renskötseln som stärker samrådssituationen mellan rennäringen och skogsbruket, Renbruksplan (Sametinget). Ett annat är arbete på området ”Hyggesfritt”, vilket syftar till att hitta lösningar för att bruka skogen på annat sätt än kalavverkning. Vilhelmina Model Forest var en av de drivande aktörerna för att påbörja kommunens sårbarhetsanalys.

Ett förändrat klimat förväntas leda till periodvis mer vatten i älvarna vilket gynnar den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster som fiske och rekreation längs vattendragen. Ångermanälvsprojektet, inom ramen för Vilhelmina Model Forest, har sedan 2009 tagit fram tre utförliga rapporter där det föreslås ett stort antal möjliga insatser längs älven för att skapa fria vandringsvägar för fisk, hantera minimiflöden och återskapa flöden i torrfåror. Diskussioner förs med kraftbolagen om att utveckla älvens naturvärden i samexistens med vattenkraften. Drygt 40 procent av åtgärderna beräknas inte kosta något i kraftproduktionen.

Ett visningsrum i Vilhelminas tätort presenterar hela verksamheten - allt ifrån vad konceptet går ut på till olika samarbetspartners och vad som händer i olika projekt. Tanken med visningsrummet är att det ska vara en plats för att sprida information och kunskap om markanvändning och om vägen mot hållbar utveckling.

Vilhelmina Model Forest är sprunget ur det kanadensiska nätverket Model Forest. Grundidén är att nyttjare i ett storskaligt landskap tillsammans försöker hitta vägar för att nå långsiktig ekologisk hållbarhet. Tyngdpunkten har legat på ursprungsbefolkningar, med önskan att jämföra och lära av varandra om kultur, rådande levnadsförhållanden samt framtida utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Vilhelmina Model Forest var det första europeiska nätverket inom samarbetet. Exempel på utbyte är undervisning om klimatanpassning, där kanadensiska forskare har delat med sig av sin kunskap.

Finansiering

De olika intressenterna i Vilhelmina Model Forest bidrar med sin egen tid, och det finns ingen fast finansiering. Den långa raden projekt som bedrivits sedan starten har finansierats med olika medel, till exempel från landsbygdsprogrammet och med andra EU-medel.

Möjligheter

Vilhelmina Model Forest är en neutral organisation och har därmed blivit en arena för alla aktörer, oavsett åsikter eller egna intressen. Det skapar möjlighet för samtal över gränser, en mötesplats som inte finns på annat håll. Genom det stora nätverket erbjuds tillgång till expertis inom ett mycket brett område, vilket gör att arbetsgrupper kan skapas för alla aktuella frågor.

Tack vare den breda verksamhet som drivits under många år har man byggt upp ett på området känt namn, vilket är en bra plattform för finansiering, nya forskningsprojekt och att skapa nya kontakter. Flexibiliteten och lokalanknytningen ger en grund för att hitta lösningar på klimatanpassningsproblem och innovativa näringsöverskridande lösningar. Den nära knytningen till forskningen tillför också kontinuerligt kunskap.

Utmaningar

Aktivitetsnivån har varierat under de år som verksamheten har bedrivits. Generellt kan sägas att aktuell finansiering för olika projekt i stort har styrt omfattningen.  Långsiktighet är något som eftersträvas för hela konceptet, liksom tydliga mål och visioner. Att skapa koncept av detta slag tar mycket lång tid.

Verksamheten bygger idag på att eldsjälar driver frågor vidare, vilket gör utvecklingen personberoende och också mer sårbar. Ibland upplevs nätverket komma i andra hand, underordnat representanternas huvudsysslor. Många menar att organisationen måste hållas ständigt levande med regelbundna fysiska träffar, och att kommunikationsarbetet är av avgörande betydelse.

Vilhelmina Model Forest är ingen juridisk person, något som diskuteras för att underlätta för att till exempel söka pengar.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.