LstO Markavvattning i Västra Götaland diken, rör och vallar

Ämne
  • Översvämning
  • Databas
  • Svenska
  • Vatten och avlopp
  • Areella näringar

Skiktet visar markavvattningsföretagens båtnadsområden (det vill säga de områden som får nytta av markavvattningen) i Västra Götalands län. Markavvattning innebär "varaktig avvattning av mark för att öka dess lämplighet för ett visst ändamål". Dikning, vattenavledning, invallning och täckdikning är exempel på olika typer av markavvattning.

Översvämning

Översvämning: Kan påverka flöden framförallt i odlingslandskapet men även kopplat till översvämningar/risker i tätortsnära miljöer och då också kopplat till dagvattenfrågor.