LstO Salta strandängar, befintliga och framtida möjliga

Ämne
  • Översvämning
  • Databas
  • Svenska
  • Naturmiljö och ekosystem
  • Samhällsplanering
  • Vattenstånd

GIS-analys har gjorts över var potentiella framtida salta strandängar kan komma att ligga. Även befintliga salta strandängar (Natura 2000-habitat 1330) visas. Analysen utgår ifrån dagens strandlinje och med hjälp av nationella höjdmodellen har en ny strandlinje med 1 meters vattenhöjning (+1m) tagits fram.

Översvämning

Visar på konsekvenser av havsnivåhöjningen på strandängar, kan användas som underlag vid fysisk planering med syfte att planera markanvändning så att strandängarna kan flytta uppåt land när havet höjs.