Finansiering

Ämne Försäkring och finans

Det finns många former av finansiering som gäller åtgärder inom eller med bäring på klimatanpassning. Här presenteras ett urval av möjligheter till finansiering. Kontakta oss gärna med tips om fler former där man kan söka medel.

Nedan beskrivs några exempel på hur och var man kan söka pengar, såväl från svenska finansiärer som från de större EU-programmen.

Hur kan klimatanpassning finansieras i kommuner?

Att hitta finansiering till klimatanpassningen kan vara en utmaning för många kommuner. Här ges en vägledning till hur olika områden eller frågeställningar kan finansieras inom kommunal budget, med hjälp av finansieringsinstrument som VA-taxan och gröna obligationer, eller med hjälp av projektfinansiering från nationella program och EU fonder.
Hur kan klimatanpassning finansieras i kommuner?

Mission Adaptation to Climate Change

Som en del av EUs klimatanpassning kommer 150 regioner och kommuner väljas ut att ingå i frontlinjen för arbetet med att implementera EU strategi för klimatanpassning. Omfattande stöttning på flera plan kommer att erbjudas de utvalda parterna. Ta chansen och ansök nu om intresse finns.
Europeiska kommissionens sida för ansökan

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet är EU:s program för att utveckla landsbygden. Landsbygdsprogrammet syftar till att ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur samt en attraktiv landsbygd. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat, något som även innefattar klimatanpassning.
Landsbygdsprogrammet

Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden

Det går att söka medel till klimatanpassningsprojekt på landsbygden och på mindre orter genom verksamheten för lokalt ledd utveckling. Tänkbara projekt skulle kunna handla om att utveckla gröna attraktiva områden som samtidigt håller kvar vatten, eller att hantera översvämningsrisker i ett vattendrag. 
Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden

Utmaningsdriven innovation - Vinnova

Inom utmaningsdriven innovation finns möjlighet att söka medel till projekt som adresserar samhällsutmaningar som driver innovation och tillväxt i Sverige i ett globalt sammanhang. Från detta program är det möjligt att söka medel för projekt som adresserar klimatanpassning.
Utmaningsdriven innovation (Vinnova)

Statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor, MSB

Klimatförändringarna innebär att det förebyggande arbetet och klimatanpassning blir allt viktigare. Har din kommun bebyggda områden som hotas av naturolycka, områden där marken har för låg stabilitet och behöver förstärkas eller områden som behöver skydd mot översvämning? Då har kommunen möjlighet att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder. Sista ansökningsdatum är den 1 augusti varje år.
Statsbidrag för naturolyckor (MSB)

Skogsstyrelsen har medel för åtgärder som är bra i ett förändrat klimat

Medel finns bland annat för skogens miljövärden där natur- och kulturvärden i skogen gynnas, för aktivt ädellövsskogsbruk samt för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås), samt för återvätning.
Stöd och bidrag (Skogsstyrelsen)

Finansiering av åtgärder för att stärka samhällets krisberedskap, MSB

Varje år ger regeringen MSB i uppdrag att fördela cirka en miljard kronor genom anslag 2:4 Krisberedskap för att stärka samhällets krisberedskap och försvarsförmåga. Myndigheter som anges i bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, samt myndigheter som efter särskilt beslut av regeringen eller av MSB är utpekade att ingå i samverkansområdena, kan söka medel från anslaget.
Finansiering och anslag 2:4 Krisberedskap (MSB)
Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap (Sveriges riksdag)

Vinnova

Vinnovas program och andra insatser sker inom ramen för elva strategiska områden, till exempel hälsa, transport och miljö. Vinnovas finansiering görs normalt inom ramen för något av de program som är under utlysning. Dessa kan ha antingen tidsbegränsade utlysningar eller vara kontinuerligt öppna för ansökan under den tid som programmet gäller.
Vinnova

Formas

Formas finansierar forskning och innovation för hållbar utveckling. En aktuell utlysning, där kommuner och regioner är huvudsökande, syftar till att skapa möjligheter för kommuner och regioner att öka sin kapacitet och förmåga att påskynda omställningsarbetet mot klimatneutralitet och social inkludering. Projektet ska vara 12-18 månader och kan söka för max 1,5 miljoner kronor.
Klimatneutrala och inkluderande kommuner – Förberedande projekt (Formas)
Alla utlysningar (Formas)

Mistra

Mistra finansierar större strategiska miljöforskningsprogram. Flera av satsningarna har direkt eller indirekt relevans för klimatfrågan, inklusive anpassning. Som exempel kan nämnas Mistra Urban Futures. Resultat från tidigare program finns att tillgå på Mistras hemsida. 
Mistra

EU-program

Här finns en genomgång av EU:s program för forskning och innovation, Horisont Europa, EU:s miljöfonder LIFE, Mission Adaptation to Climate Change, Landsbygdsprogrammet samt EU:s regionala strukturfonder för att visa på möjligheter att söka finansiering för klimatanpassning. Det finns en hel rad av program och utlysningar där svenska klimatanpassningsaktörer, exempelvis kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, forskare och institut kan söka finansiering.
Att söka EU-medel till klimatanpassning