Finansiering i Sverige

Det finns många former av finansiering som gäller åtgärder inom eller med bäring på klimatanpassning. Här presenteras ett urval av möjligheter till finansiering i Sverige.

Boverket
Energimyndigheten
Formas
Greppa näringen
InfraSweden
Jordbruksverket
Kommuninvest
Länsstyrelsen
Myndighetsnätverket för klimatanpassning, MNKA
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Riksantikvarieämbetet 
Statens geotekniska institut
Skogsstyrelsen
Vinnova
Svensk våtmarksfond
Tillväxtverket

Boverket

Stöd för vissa icke-statliga kulturlokaler

Till vad

Vissa åtgärder för energieffektivisering eller för miljöförbättring, till exempel uppvärmningssystem eller avloppshantering.

Vem kan söka

Bidraget ges för åtgärder i kulturlokaler som ägs och drivs av någon annan än staten, exempelvis museer, teater- och konsertlokaler, konsthallar.

Hur mycket 

Bidrag kan ges med högst 30 procent av den godkända kostnaden för nybyggnad. För övriga projekt kan bidrag ges med högst 50 procent av den godkända kostnaden.

Sprid kulturens kraft – sök stöd till kulturlokaler (Boverket)

Stöd för allmänna samlingslokaler

Till vad

Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler kan ges för nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra dess standard, tillgänglighet eller energieffektivitet.

Vem kan söka

Investeringsbidraget kan ges till föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte och som är fristående från en kommun eller kommunala företag och bolag.

Hur mycket

Investeringsbidrag kan lämnas med högst 50 procent av den godkända kostnaden.

Skapa goda mötesplatser – sök investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler (Boverket)

Energimyndigheten

Inga aktuella utlysningar inom klimatanpassning.

Formas

Nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

Till vad 

Det nationella programmet för hållbart samhällsbyggande utgår från hållbarhetsmålen i Agenda 2030, de nationella miljömålen samt relevanta nationella mål. De flesta projekt som finansierats inom forskningsprogrammet är forskningsinriktade, men även kunskapsöversikter och projekt som är mer tillämpade har finansierats. Projekt ska bidra med kunskap eller lösningar som är användbar för olika aktörer i samhället. Forskningsprogrammet finansierar också utbytestjänster mellan akademin och andra sektorer.

Vem kan söka

Akademi, offentlig och privat sektor samt organisationer kan söka medel.

Hur mycket

Cirka 125 miljoner kronor beräknas fördelas per år de kommande åren.

Nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande (Formas)

 

Greppa näringen

Greppa näringen

Till vad

Rådgivning kring skötsel, restaurering och anläggning av våtmarker.

Vem kan söka

Lantbrukare (medlemmar i Greppa näringen).

Hur mycket

Kostnadsfri rådgivning erbjuds till medlemmar.

Greppa näringen (Greppa näringen)

InfraSweden

Internationaliseringsbidrag för att utveckla hållbar transportinfrastruktur

Till vad

Med denna utlysning vill InfraSweden stödja svenska aktörers internationella aktiviteter i linje med programmets fokus och målsättningar inom området hållbar transportinfrastruktur.

Vem kan söka

Utlysningen vänder sig till svenska organisationer som inom området hållbar transportinfrastruktur planerar en ansökan till ett internationellt finansierat program (t.ex. inom Horisont Europa) eller har för avsikt att utveckla internationella kontakter och/eller samarbeten. 

Hur mycket

Max 300 000 kronor per projekt för en projekttid på maximalt sex månader. Utlysningens totala budget är ca 1,5 miljoner kronor.

Internationaliseringsbidrag (InfraSweden)

 

Jordbruksverket

Havs- och fiskeriprogrammet

se utlysningar under EU-program:
Havs, fiskeri- och vattenbruksprogrammet

Landsbygdsprogrammet

se utlysningar under EU-program:
Stöd till lantbrukare och verksamma på landsbygden

Lokalt ledd utveckling genom Leader-metoden

se utlysningar under EU-program:
Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden

Kommuninvest

Gröna lån

Till vad

Gröna lån ges till större investeringar och projekt för att främja klimatarbete och anpassning till ett förändrat klimat, exempelvis skyddsvall mot översvämning och nytt vattenverk för dricksvattenproduktion.

Vem kan söka

Kommuner och regioner.

Hur mycket

Ingen uppgift om övre beloppsgräns för lån.

Gröna lån (Kommuninvest)

Länsstyrelsen

LONA

Till vad

Naturbaserade åtgärder som bidrar till naturvård, kunskapshöjande insatser, mm. Exempelvåtmarker, restaurering av naturområden och områdesskydd.

Vem kan söka

Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag, men olika lokala aktörer kan initiera projekt.

Hur mycket

50-90 % av projektets kostnad, beroende på typ av åtgärd.

LONA (Naturvårdsverket)

LOVA

Till vad

Bidrag kan bland annat sökas för insatser mot övergödning, restaureringsåtgärder i vattenmiljöer och åtgärdssamordning.

Vem kan söka

Kommuner, föreningar och andra sammanslutningar kan söka bidraget.

Hur mycket

För övergödningsinsatser kan bidrag beviljas upp till 90 procent av kostnaden.

LOVA (Havs och Vattenmyndigheten)

Myndighetsnätverket för klimatanpassning, MNKA

Årlig utlysning av 1:10 medel för klimatanpassning

Till vad

Årlig utlysning dels för arbete initierat inom Myndighetsnätverket för klimatanpassning.

Vem kan söka

Ett konsortium som består av minst tre medlemmar i myndighetsnätverket för klimatanpassning, MNKA. Kommuner eller andra aktörer kan ingå i ett konsortium. 

Hur mycket

Beloppet varierar från år till år men brukar ligga någonstans mellan 3 och 5 miljoner kronor. Bidrag kan endast sökas för direkta kostnader, ej OH.

Myndighetsnätverket för klimatanpassning (Klimatanpassning.se)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor

Till vad

Förebyggande, fysiska åtgärder mot ras, skred, erosion och översvämning som planeras eller redan utförts. Exempel på åtgärder mot ras, skred och erosion är avschaktning av slänter, tryckbanker och jordskruvar. För att minska konsekvenserna av översvämning kan man bygga vallar, pumpar, fördröjningsmagasin och skyfallsleder. Bidrag kan även ges för kostnader för utredningar som behövs för den förebyggande åtgärden, till exempel i samband med tillstånd för vattenverksamhet. 

Vem kan söka 

Bidraget kan sökas av kommuner.

Hur mycket

2022 ökade det årliga bidraget från tidigare 25 miljoner kronor till cirka 520 miljoner kronor. Bidrag kan ges med högst 60 procent av åtgärdens kostnad. 

Statsbidrag för naturolyckor (MSB)

Anslag 2:4 Krisberedskap för att stärka samhällets krisberedskap och försvarsförmåga

Till vad

Varje år ger regeringen MSB i uppdrag att fördela cirka en miljard kronor genom anslag 2:4 Krisberedskap för att stärka samhällets krisberedskap och försvarsförmåga. Anslaget fördelas till:

  • Myndigheter för utvecklings- och samverkansprojekt
  • Länsstyrelser för fleråriga sammanhållna projekt
  • Kommuner enligt särskilda överenskommelser
  • Regioner enligt särskilda överenskommelser
  • Frivilliga försvarsorganisationer för utbildning
  • Forskning och forskningsutlysningar

Vem kan söka

Myndigheter som anges i bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, samt myndigheter som efter särskilt beslut av regeringen eller av MSB är utpekade att ingå i samverkansområdena, kan söka medel från anslaget.

Hur mycket

Cirka en miljard kronor fördelas årligen till projekt.

Finansiering och anslag 2:4 Krisberedskap (MSB)
Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap (Sveriges riksdag)

Riksantikvarieämbetet 

Utlysning för ansökningar om bidrag för forskning och utveckling för kulturarv och kulturmiljö 2023 (tema Kulturarv, krishantering och klimatomställning)

Till vad

Fokus i utlysningen ligger på hur vi ska förhålla oss till uppkomna situationer som hotar vårt gemensamma kulturarv. Forsknings- och utvecklingsprojekt som kan finansieras rör kunskap och metodutveckling för klimatomställning för långsiktigt hållbar förvaltning och skydd av kulturarv.

Vem kan söka

Behöriga att söka är forskare med doktorsexamen som är verksamma vid universitet och högskolor, museer, forskningsinstitut eller inom kulturarvsområdet.

Hur mycket

Det sökta beloppet ska täcka samtliga lönekostnader, inklusive löneförmåner enligt lag och enligt de centrala och lokala avtal som gäller hos medelsförvaltaren och dess samarbetsparter. Ingen uppgift om beloppsbegränsning.

Bidrag för forskning och utveckling för kulturarv och kulturmiljö (Riksantikvarieämbetet)

Statens geotekniska institut

Bidrag för åtgärder längs Göta älv

Till vad

Bidraget ska finansiera åtgärder och förberedelser till åtgärder, som utredningar, projektering och tillståndsprocesser med syfte att förbättra stabilitetsförhållandena längs Göta älvdalen. 

Vem kan söka

SGI kan ge bidrag till kommuner långs Göta älv enligt bidragsförordning SFS 2018:213. Fastighetsägare som är intresserade av att söka, går via sin kommun.

Hur mycket

Bidrag kan gas för hela eller delar av kommunens eller kommunernas kostnader. Bidraget får kombineras med andra former av offentligt stöd under förutsättning att de sammanlagda stöden inte överskrider kostnader. 

Sök bidrag för åtgärder längs Göta älv (SGI)

Skogsstyrelsen

 

Stöd för ädellövskogsbruk

Till vad

Stöd till kostnader för återväxtåtgärder och röjning.

Vem kan söka

Den som äger skogsmark eller har markägarens tillstånd kan söka.

Hur mycket

Olika procentsatser av stödberättigad kostnad eller ersättningsnivå beroende på typ av åtgärd. 5 000 kronor är det lägsta stödbeloppet som kan beviljas.

Stöd för ädellövskogsbruk (Skogsstyrelsen)

Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen, Nokås

Till vad

Stöd till åtgärder i skogen som främjar biologisk mångfald, naturvärden, äldre kulturmiljöer, våtmarker och vattendrag eller rekreation och friluftsliv.

Vem kan söka

Den som äger skogsmark eller har markägarens tillstånd kan söka.

Hur mycket

Olika procentsatser av stödberättigad kostnad beroende på typ av åtgärd. Lägsta stödbelopp som beviljas är 5 000 kronor.

Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen, Nokås (Skogsstyrelsen)

Återvätningsavtal

Till vad

Genom att teckna ett återvätningsavtal kan man få ekonomisk ersättning för att diken sätts igen och bördiga torvmarker återväts. Avtalstiden är 50 år. 

Vem kan söka

Markägare

Hur mycket

Genom att teckna ett återvätningsavtal kan markägaren få en engångsersättning för minskat markvärde. I avtalet regleras bland annat hur återvätningen på objektet ska gå till, vad man som markägare avstår ifrån och vilken ersättning man får.

Återvätningsavtal (Skogsstyrelsen)

Vinnova

Utmaningsdriven innovation (UDI)

Till vad

Inom UDI kan projekt få finansiering i tre steg: initiering (steg 1), samverkansprojekt (steg 2) och implementering (steg 3). Projektet ska möta samhällsutmaningar med ett systemperspektiv, vara innovativt och behovsdrivet, ska bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och ska utformas med ett jämställdhetsperspektiv.

Senast den 7 september 2023 kan projekt som redan beviljats projektmedel för steg 1 och 2 ansöka om steg 3. Det går inte att ansöka om steg 1 eller 2.

Vem kan söka

De organisationer som redan beviljats projektmedel för steg 1 och 2 kan söka för steg 3.

Hur mycket

I det tredje och sista steget kan projekt söka maximalt 20 miljoner kronor.

Utmaningsdriven innovation (Vinnova)

 

Svensk våtmarksfond

Bidrag till våtmarksprojekt eller forskning

Till vad

Projekt som syftar till att långsiktigt bevara, skapa, restaurera eller vårda våtmarker.

Vem kan söka

Markägare, privatpersoner, föreningar eller annan sammanslutning kan söka medel ur fonden.

Hur mycket

Medel från fonden ligger oftast mellan 50 000 kr – 200 000 kr.

Bidrag till våtmarksprojekt eller forskning (Svensk våtmarksfond)

Tillväxtverket

Checkar för grön omställning

Till vad

Affärsutvecklingscheckar för grön omställning kan användas för insatser som möjliggör företagets omställning till en grön och koldioxidsnål ekonomi. Kartläggning/utveckling av innovativa lösningar för bevarande av biologisk mångfald, ekosystemtjänster och klimatanpassning som bidrar till ett resilient samhälle, exempelvis grön infrastruktur, vattenförvaltning eller hållbar stadsplanering.

Vem kan söka

Företag kan ansöka om företagschecken hos den region där företaget bedriver sin huvudsakliga verksamhet.

Hur mycket

Ingen uppgift om beloppsbegränsning.

Checkar för grön omställning (Tillväxtverket)

Ta fram lokal strategi för Hållbar urban utveckling

Till vad

Ta fram strategi för hållbar urban utveckling där bland annat hantering av effekter av klimatförändringar är en viktig aspekt.

Vem kan söka

Huvudsökande ska vara kommun, kommunförbund eller region. Genom att involvera olika typer av aktörer såsom akademi, näringsliv, ideell- och offentlig sektor i framtagande av städernas territoriella strategier, skapas möjligheter till förbättrad kapacitet samt skapa ökad delaktighet och engagemang i omställningen till hållbara städer och samhällen. I ansökan uppmuntras medsökande i form av flera aktörer och samhällssektorer.

Hur mycket

250 000-500 000 kronor till förberedelseprojekt.

Ta fram lokal strategi för Hållbar urban utveckling (Tillväxtverket)