Areella näringar

Ämne Areella näringar

Areella näringar som jord- och skogsbruk behöver anpassas både till den förändring av klimatet vi ser redan idag och till den klimatförändring som vi inte kan förhindra i framtiden. Olika slags verktyg kan underlätta åtgärder inom respektive sektor.  

Jordbruk

Länsvisa klimatanalyser har tagits fram av SMHI i dialog med länsstyrelserna, för Sveriges alla 21 län. De klimatindex som behandlas är bland annat temperatur, nederbörd, tillrinning och markfuktighet. Analyserna kan användas som beslutsstöd och planeringsunderlag

En vägledning om klimatförändringarnas inverkan på Sveriges livsmedelsproduktion har utarbetats av Länsstyrelsen i Uppsala län. Vägledningen underlättar framtagandet av regionala livsmedelsstrategier.   
Klimatförändringars inverkan på Sveriges livsmedelsproduktion (Länsstyrelsen i Uppsala län)

SMHIs kunskapsmaterial om markavvattning och hur vatten leds bort beskriver åtgärder som dikning, vattenavledning, invallning och täckdikning. 
Markavvattning (SMHI)

Verktyget ”Gradvis” visar hur jordbruket kan komma att påverkas av ett förändrat klimat. Verktyget är framtaget av Hushållningssällskapet och innehåller en karta med regionalt anpassade råd om hur jordbruket kan klimatanpassas. 
Gradvis (Hushållningssällskapet)

Livsmedelsverkets sida för klimatanpassning innehåller flera olika verktyg för både riskhantering och utnyttjande av möjligheter inom ramen för klimatförändringarna. Verktygen är riktade till organisationer och företag inom livsmedelsbranschen.
Klimatanpassning (Livsmedelsverket)

Djurhållning

Åtgärder för hushållning av vatten i mjölk- gris- och fjäderfäproduktion. 
Vattenbesparande åtgärder i djurhållning (Jordbruksverket, pdf)

Ett index för att hantera värmestress hos kor har tagits fram av Växa Sverige i samarbete med SVA.
Värmestressindex (Växa Sverige och SVA) 

Skogsbruk

En vägledning om klimatanpassat skogsbruk har tagits fram av Skogsstyrelsen. Vägledningen beskriver hur ökade risker inom skogsbruket kan motverkas.  
Klimatanpassat skogsbruk (Skogsstyrelsen)

Ett informationssystem om brandrisk i skog och mark drivs av SMHI på uppdrag av MSB. Informationssystemet är riktat till kommunala verksamheter och länsstyrelser och tillhandahåller brandriskprognoser året runt. 
Brandrisk skog och mark (SMHI)

Flera verktyg för brandriskprognoser och brandriskkartor finns samlade hos MSB. 
Brandriskprognoser och brandriskkartor (MSB) 

Skogens klimatråd är en guide som ger råd om hur skogsförvaltare kan klimatanpassa sin skogsskötsel utifrån sina egna målsättningar och den specifika skogsfastighetens förutsättningar. Guiden har tagits fram av Skogsstyrelsen. 
Skogens klimatråd (Skogsstyrelsen)

Skogsstyrelsens karttjänster innehåller kartinformation om skogliga grunddata, brandområden och skogsområden med natur- och kulturvärden. Karttjänsterna kan användas som underlag i planeringen av skogsbruk, miljöhänsyn och för klimatanpassning. 
Skogliga grunddata m.fl. karttjänster (Skogsstyrelsen)

I den myndighetsgemensamma kartvisningstjänsten för ras, skred och erosion finns flera kartskikt som visar områden där skogsbruk och exploatering kan orsaka erosion, ras och slamströmmar. Kartskikten tillhandahålls av Skogsstyrelsen.  
Kartvisningstjänsten ras, skred och erosion (myndighetsgemensam)