Förorenad mark

Ämne Förorenad mark

Klimatförändringarna påverkar nederbördsmönster och medeltemperatur vilket kan påverka föroreningar i marken. Variationer i vattenflöden eller grundvattennivåer kan leda till att mer föroreningar transporteras vidare till vattendrag, sjöar och hav. En högre medeltemperatur kan göra föroreningar mer rörliga och lätta att transportera vidare. Detta leder till att föroreningar som legat bundna i mark och sediment riskerar att hamna där det finns människor, djur och växter som kan skadas.

Inventering

Många av Sveriges förorenade områden är idag kända. Länsstyrelserna publicerar kartor över de misstänkta eller konstaterade förorenade områdena. Statens geotekniska institut (SGI) beskriver på sin webbplats hur du kan använda kartfunktionen.
​​​​​​​Kartor över potentiellt förorenade områden (SGI)​​​​​​​

Från inventering till åtgärd

Naturvårdsverket har tagit fram vägledningar om förorenade områden riktade till länsstyrelser, kommuner, verksamhetsutövare och fastighetsägare. Vägledningar finns bland annat för inventering, ansvar och avhjälpandeåtgärder. 
​​​​​​​Vägledningar om förorenade områden (Naturvårdsverket)​​​​​​​

SGI har utfört en riskbedömning av förorenade områden, för att identifiera vilka som är sårbara för naturolyckor, såsom jordrörelser (skred, ras, erosion och slamströmmar) och/eller översvämningar.
Riskbedömning av förorenade områden med hänsyn till sårbarhet för naturolyckor (pdf, SGI)​​​​​​​
​​​​​​
​​​​​​​I huvudsak är det den som har orsakat en föroreningsskada som har ansvaret att åtgärda den. Det finns dock situationer där det inte finns någon ansvarig eller att huvudansvarig inte kan stå för kostnaden. I sådana situationer finns det statliga bidrag för sanering som kan sökas av kommun eller huvudman genom länsstyrelsen. Naturvårdsverket fördelar i sin tur stödet för sanering av förorenade områden till länsstyrelsen enligt en nationell plan för prioritering av ansökningar om statligt stöd. Bidraget kan också sökas för sanering av förorenade sediment. Fördelningen är styrs av behoven på lokal och regional nivå och till de åtgärdsobjekt som ger mest hälso- och miljönytta. Hänsyn till klimatrelaterad risk ingår som en prioriteringsgrund i prövningen av ansökningar om åtgärdsbidrag för avhjälpande av föroreningsskador. Naturvårdsverket har även ett bidrag för sanering av mark för bostadsbyggande som kan sökas av alla kommuner (ansökan måste gå via Länsstyrelsen).
​​​​​​​Bidrag för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder (Naturvårdsverket)
Nationell plan för prioritering av ansökningar om statligt stöd (Naturvårdsverket, pdf)​​​​​​​

I ett projekt som avslutades 2018 togs nytt material fram om klimatanpassning i prövning och tillsyn. Bland materialet återfinns handläggarstöd som riktar sig till såväl prövnings- som tillsynsmyndigheter enligt miljöbalken, samt informationsblad och ett underlag till presentation som tillsynsmyndigheter kan använda sig av vid enskilda tillsynsbesök.
Klimatanpassning i prövning och tillsyn (Miljösamverkan Sverige)​​​​​​​

På SGIs webbplats finns en vägledning kring det offentliga ansvaret gällande förorenade områden.
Roller och ansvar (SGI)​​​​​​​