Försäkring och finans

Ett förändrat klimat innebär nya förutsättningar för banker, försäkringsbolag och andra företag i finansbranschen. Dessa företag kan samtidigt spela en viktig roll för att främja klimatanpassning. 

Försäkring

Skadebeloppen förväntas öka i takt med att extrema vädersituationer blir vanligare. Försäkringsbolag med flera ger bland annat råd riktade särskilt till fastighetsägare för att minska risken för skador.
För fastighetsägare

Finansiering

Banker, investerare och förvaltare kan göra bättre analyser med ökad insyn i företagens klimatrelaterade risker. De kan därmed undvika ekonomiska förluster för sig själva och för sina kunder. I och med detta styrs också kapital från riskfyllda verksamheter till företag som bättre hanterar riskerna. Sparare, förvaltare och kreditgivare bidrar då till att främja klimatanpassning av verksamheter (och minskade utsläpp) genom smartare och mer hållbara investeringar.

Internationella ramverk som stöd

Några verktyg har utvecklats genom internationellt samarbete, i syfte att stötta centralbanker, tillsynsmyndigheter och företag.

Finansinspektionen med flera har tagit fram rekommendationer kring hur centralbanker och tillsynsmyndigheter kan arbeta med frågor om klimatrelaterade finansiella risker.
Internationell rapport om klimat och finansmarknad (Finansinspektionen)

Ett ramverk kallat TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) kan stödja företag att rapportera sådan information till finanssektorns intressenter och andra aktörer. Enligt TCFD bör företag göra framåtblickande analyser för att kunna identifiera hur väl företagets affärsmodell och strategiska planer står sig vid olika långsiktiga klimatscenarier.
TCFD Knowledge Hub

En kort film om hur TCFDCs riktlinjer fungerar:
Task force on climate-related financial disclosures (TCFD): Overview 

Gröna obligationer

Gröna obligationer är en finansiell produkt som ökat i användning de senaste åren. Genom att emittera sådana obligationer kan en stad, ett företag eller ett land låna pengar specifikt till miljöinvesteringar, bland annat för klimatanpassning.