Naturmiljö och ekosystem

Ämne
  • Naturmiljö och ekosystem
  • Naturmiljö och miljömål

Klimatförändringarna påverkar naturmiljön och ekosystemen och därmed möjligheten att nå ett antal av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Bland de mål som påverkas av ett förändrat klimat finns ett rikt växt- och djurliv, grundvatten av god kvalitet, hav i balans samt levande kust och skärgård, levande sjöar och vattendrag, levande skogar, myllrande våtmarker, storslagen fjällmiljö och begränsad klimatpåverkan. Olika slags verktyg kan underlätta åtgärder inom olika områden. 

Ekosystemtjänster

Verktyget ESTER beräknar effekterna av de ekosystemtjänster som finns på en plats, och kan användas i tidiga skeden av projekt och planarbeten inom byggande och förvaltning. Genom att använda ESTER går det analysera vilken effekt planerade projekt har på platsens ekosystem och dess tjänster.
ESTER - verktyg för kartläggning av ekosystemtjänster (Boverket) 

Skyddad natur

Kartverktyget skyddad natur innehåller ett antal kartskikt över skyddade naturområden i Sverige, riksintressen, planeringsunderlag, naturtypskarteringar och markinnehav. Kartverktyget har tagits fram av Naturvårdsverket och kan underlätta både naturvårdsarbete och planering. 
Kartverktyget skyddad natur (Naturvårdsverket)

Skog

En vägledning om klimatanpassat skogsbruk har tagits fram av Skogsstyrelsen. Vägledningen beskriver hur ökade risker inom skogsbruket kan motverkas.  
Klimatanpassat skogsbruk (Skogsstyrelsen)

Skogens klimatråd är en guide som ger råd om hur skogsförvaltare kan klimatanpassa sin skogsskötsel utifrån sina egna målsättningar och den specifika skogsfastighetens förutsättningar. Guiden har tagits fram av Skogsstyrelsen. 
Skogens klimatråd (Skogsstyrelsen)

Skogsstyrelsens karttjänster innehåller kartinformation om skogliga grunddata, brandområden och skogsområden med natur- och kulturvärden. Karttjänsterna kan användas som underlag i planeringen av skogsbruk, miljöhänsyn och för klimatanpassning. 
Skogliga grunddata m.fl. karttjänster (Skogsstyrelsen)

Kust

I den myndighetsgemensamma kartvisningstjänsten för ras, skred och erosion finns kartskikt som visar områden med risk för ras och skred, erosion och översvämningar. Både översvämning längs vattendrag och kust täcks av karttjänsten, som även innehåller kartskikt med geologisk information. Kartvisningstjänsten ger en bra utgångspunkt vid planering för stigande havsnivåer.
Kartvisningstjänsten ras, skred och erosion (myndighetsgemensam)

Kartvisaren Skånestrand – erosion och geologi har utvecklats av SGU och visar ett antal kartskikt över det län i Sverige som är mest utsatt för kusterosion och stigande havsnivåer. Bland annat visas erosionsbedömning, historisk strandlinje och strandlinjeförändringar, maringeologi samt vattenyta vid höjda havsnivåer. 
Kartvisare Skånestrand – erosion och geologi (SGU)