Nyhetsarkiv

Webbinarium 8 februari: GIS med fokus på hydrologi och klimatanpassning

Klimatförändringarna har redan lett till att extremväder som skyfall, stormfloder och höga flöden ökat i både frekvens och intensitet sedan mitten på 1900-talet med ett ökat antal översvämningar som följd.

Som en fortsättning på föregående webbinarium pratar Geografiska Informationsbyrån här om verktyg för att analysera hydrologiska förhållanden med hjälp av GIS och geografiska data. De demonstrerar också applikationen flöde.se som är ett verktyg med syfte att ge underlag till klimatanpassning.

Presentationen ger en introduktion till verktyg för analys av hydrologi och klimatanpassning.

Publicerad:

Svenska kyrkor anpassas till klimatförändringar

Översvämningar, luftfuktighet och frostsprängningar är några av de utmaningar som kyrkor och kulturbyggnader står inför i takt med det förändrade klimatet. Svenska kyrkan har tagit fram en digital utbildning som ska stötta församlingarna i arbetet med klimatanpassning. Det beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idésamling.

Publicerad:

Uppdaterad vägledning med kartunderlag om ras, skred och erosion

En ny utgåva av vägledningen Kartunderlag om ras, skred och erosion finns nu ute. Den har kompletterats med nya underlag om markens stabilitet, kusterosion, terränglutning och havsnivåer. Vägledningen vänder sig till länsstyrelser och kommuner och har tagits fram i samverkan mellan åtta statliga myndigheter.

Publicerad:

Ge plats för vattnet - planera för reträtt

Havsnivån stiger och häftiga regn kan orsaka översvämningar längs vattendrag och på lågt belägna platser. Läs i tidningen Stadsbyggnad om att vi måste planera samhällsutvecklingen för att ge plats för vattnet för att det ska bli tryggt att bo och färdas även för kommande generationer. Med en flexibel användning av marken så kan ändamål ändras eller flyttas över tid, i takt med att vattnet tar plats.

Publicerad:

Taxonomin – hur påverkas små och medelstora företag?

EU:s taxonomi om hållbara investeringar syftar till att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem. 

På uppdrag till Tillväxtverket har Ramboll gjort en studie om hur små och medelstora företag, på grund av sina affärsmässiga relationer, kan komma att påverkas av taxonomin samt hur offentliga aktörer kan vara ett stöd i omställningen. Vid ett digitalt möte kommer rapporten presenteras och diskuteras av relevanta aktörer.

Publicerad:

Klimatförändringarna påverkar möjligheterna att nå miljö- och samhällsmål

Den fördjupade utvärderingen av Sveriges miljömål som Naturvårdsverket gjort, visar att flera områden har utvecklats positivt sedan den utvärdering som gjordes 2019. Men de konstaterar också att det fortfarande är långt kvar till att nå de flesta av miljömålen.

Publicerad:

Digital utbildning för klimatanpassade fastigheter

Svenska kyrkan är en av landets största fastighetsägare. Men många kyrkor, kyrkogårdar och andra kulturbyggnader är redan idag starkt påverkade av klimatförändringen. En digital utbildning syftar till att minska sårbarheten för olika klimatrisker och ska vara ett stöd i församlingarnas och pastoratens löpande verksamhet.

Svenska kyrkan äger omkring 20 000 fastigheter, varav nästan 20 procent utgörs av kyrkobyggnader. Men klimatförändringen innebär påtagliga utmaningar.

Några exempel på klimatutmaningar är fler och mer intensiva skyfall som orsakar översvämningar och andra direkta skador, …

Publicerad:

Kurser i klimatanpassning för dig som jobbar inom skogsbruk

Skogsbruket behöver anpassas till både pågående och framtida klimatförändring. Ett förändrat klimat medför nya och ökade risker för till exempel skador på skogen. SMHI erbjuder nu kostnadsfria kurser för alla som vill lära sig mer och som arbetar med skog. Nästa tillfälle för grundkursen är den 7 mars. 

Kursen ger god kunskap om klimatförändringar i Sverige som kan påverka skogen och skogsbruket. Den som går fortsättningskursen får även verktyg för att systematiskt arbeta med att minska riskerna och fånga möjligheterna i ett klimat i förändring.

Publicerad:

Större framsteg när jämställdhet kopplas till klimatanpassning

Liberia är ett av många länder där den tidigare svenska regeringens feministiska utrikespolitik omvandlats till konkreta projekt. Martin Demmelmaier, medlem i FN-förbundet, var i våras i landet i tre månader och utförde fältstudier för både ett examensarbete och för Sveriges ambassad. Projektet undersökte hur feministisk utrikespolitik kan samverka med klimatresilient utveckling och resulterade i konkreta förslag för ambassadens arbete. 

– Jag har rest mycket och har tyckt att det finns ett stort behov av klimatanpassning, särskilt i låginkomstländer. Kvinnor är i många av dessa länder …

Publicerad:

Flera klimatutmaningar inför 2023 – men även potentiella genombrott

Det nya året börjar med extremvärme i Europa och klimatutmaningar är många inför år 2023. SVT:s klimatkorrespondent Erika Bjerström är dock försiktigt optimistisk.

– Även om uppvärmningen av planeten och utsläppen fortsätter öka så finns det en rad genombrott som man kan lyfta och som pekar mot att det blir en sorts u-sväng under 2023, säger hon i SVTs Aktuellt.

Publicerad:
År
Månad