Nyhetsarkiv

Nytt exempel om visualisering av Uddevallas risker och åtgärder

Nu finns ett nytt klimatanpassningsexempel som beskriver Uddevalla kommuns satsning på visualisering av klimatrisker och lösningar. Satsningen syftar till att främja samsyn och förståelse för både utmaningarna och lösningarna. Stor vikt har lagts vid enkel kommunikation och tydliga budskap.

Publicerad:

Granskning av statens arbete med klimatanpassning av den byggda miljön inledd

Riksrevisionen har nu inlett en granskning av statens arbete för klimatanpassning av den byggda miljön. Granskningen gäller effektiviteten i det arbete som bedrivs. Inget datum för när granskningen ska vara färdig är bestämt ännu.

Publicerad:

SMHI utbildar i klimat och klimatanpassning i Afrika

På uppdrag av Sida genomför SMHI sedan flera år tillbaka utbildningsprogrammet ”Klimatförändring och klimatanpassning” med deltagare från olika afrikanska länder. Nu har årets kurser avslutats. När uppdraget är genomfört ska 400 personer ha gått utbildningen.

Publicerad:

Ny rapport om naturskador i Sverige

Svensk Försäkring har släppt en rapport för perioden 2015–2020 som redovisar antalet naturskador och skadebelopp fördelat på försäkringsgren, typ av naturskada och kommun. Under perioden inträffade drygt 80 000 naturskador i Sverige. ”För att bättre kunna planera inför klimatanpassningsåtgärder är det viktigt att följa utvecklingen av inträffade skador på nationell och lokal nivå”, säger Staffan Moberg, Svensk Försäkring.

Publicerad:

Växter ska dämpa effekterna av klimatförändringen

På Lidingö planteras nu växter och frö längs en stor genomfartsled. Det ska ge en ökad biologisk mångfald och möjlighet för insekter och andra djur att hitta föda och boende. Samtidigt dämpar växterna i sig effekterna av klimatförändringen eftersom grönytor påverkar temperatur, vind, luftkvalitet och luftfuktighet.  

Publicerad:

Ny rapport om effekter av klimatförändringar i Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrland har tagit fram en analys över hur naturmiljön kommer att påverkas av ett förändrat klimat. Detta för att att få bättre kunskap om vilka konsekvenser som kan uppstå, och vilka anpassningsåtgärder som kan vara aktuella för att mildra eventuella negativa effekter av ett förändrat klimat.

Publicerad:

Kan nybyggnation hindras av risken för översvämning?

Vilka möjligheter har kommuner och länsstyrelser att stoppa nybyggen på mark som tros drabbas av höjda havs- och vattennivåer i framtiden? Den frågan tar Frida Joelsson och Alice Peterson upp i sitt examensarbete som skrivits i fastighetsvetenskap vid Lunds tekniska högskola. Uppsatsen har belönats med utmärkelsen Bästa examensarbete i fastighetsrätt 2021.

Publicerad:

Ny rapport från Jordbruksverket: ”Klimatanpassning i EU-programmen 2014–2020”

Rapporten kartlägger vilka möjligheter och förutsättningar som finns för att finansiera klimatanpassningsåtgärder inom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling.

Publicerad:

Online 17 november: Webbinarium om klimatanpassning och etik

Ge plats åt förändring är temat på ett webbinarium där resultat från två Formasfinansierade forskningsprojekt kommer presenteras. Välkommen att ta del av hur samhället kan möta utmaningarna med bland annat stigande hav och förändrade strandlinjer. Arrangör är SGI i samarbete med KTH, SMHI, RISE och LiU.

Publicerad:

Bättre verktyg för planering och klimatanpassning

SGU har tagit fram mer och förbättrad jordartsinformation i ett flertal områden i både norra och södra Sverige, bland annat inom några av de tio utpekade nationella riskområden för ras, skred och översvämning som identifierats i SGIs och MSBs regeringsuppdrag.

Publicerad:
År
Månad