Nyhetsarkiv

Lunds kommun har ett nytt ramverk för gröna obligationer

Lunds kommun har sedan år 2017 gett ut gröna obligationer för att låna pengar till klimatsmarta projekt som kan driva på utvecklingen mot ett mer hållbart Lund. Nu finns ett uppdaterat ramverk som tar hänsyn till EU:s taxonomi för hållbara investeringar.

– Med det nya ramverket kan vi erbjuda en större bredd av projekt som finansieras grönt. Till exempel ser vi ett ökat intresse att investera i klimatanpassningsåtgärder, vatten och avlopp /.../, säger Elin Dalaryd, miljöstrateg i Lunds kommun.

Publicerad:

Behovet av klimatanpassning ökar i extremvädrens spår

Framtidens stora samhällsutmaning kretsar kring vatten. Höjda havsnivåer, torka och kraftiga skyfall ställer nya krav på hur våra städer är utformade. ”Klimatanpassning är inte längre ett val. Det är en nödvändighet”, säger Skanskas Fredrik Pihl som ägnat ett år åt att kartlägga behovet i Sverige.

Publicerad:

Så mycket ökar skörden med högre kolhalt

En unik svensk studie kvantifierar sambandet mellan markens kolhalt och avkastning. Under 20 års odling av majs på lerjord ökade skörden med 16 procent för varje procentenhet högre kolhalt i marken. Den högre kolhalten ökade markens vattenhållande förmåga och att vårda kolhalten kan vara en viktig del i strategier för klimatanpassning.

Publicerad:

SGU kartlägger jord och grundvatten vid Vätterns östra strand

Nu under april kommer Sveriges geologiska undersökning (SGU) undersöka jordarter och grundvatten längs med Vätterns östra strand. 

– Den information vi nu tar fram i fält kommer att kunna används av kommuner, myndigheter och konsulter, bland annat för att bedöma om ett område är lämpligt att bebygga, var det finns värdefulla eller skyddsvärda grundvattentillgångar och som underlag för klimatanpassningsåtgärder, säger Mats Wallin, chef för enheten för hållbar vattenförsörjning vid SGU.

Publicerad:

Cool Cities vill skapa klimattåliga städer – Göteborgs stad deltar

Cool Cities är ett projekt där fokus ligger på att skapa förutsättningar för att planera våra städer för ett varmare klimat. Avsikten är att skapa ett nätverk av klimattåliga städer i Nordsjöregionen, som prioriterar svala platser och skuggade områden för att skydda utsatta befolkningsgrupper. Lisa Ekström och Anna Svensson från Göteborg stad har med sig viktiga insikter från projektets kick-off i Rotterdam.

Publicerad:

Malmö stad satsar på klimat- och miljöfrågor i sin budget för 2024

I Malmö stads budget för 2024 beslutades det att göra en extra satsning på strategiska klimat- och miljöfrågor. Satsningen är på totalt 10 miljoner kronor, varav Kommunstyrelsen tilldelas 3 200 000 kronor och tekniska nämnden 1 700 000 kronor för arbete med klimatanpassning och resiliens.

Publicerad:

Klimatanpassning av jordbruket – livsviktigt för Kenya

I Migori County i Kenya arbetar man aktivt med klimatanpassning. Ett exempel är SMHIs utbildningsprogram ”Training of trainers” som handlar om att sprida kunskap och ge konkreta verktyg för att anpassa regionen till ett förändrat klimat. Hittills har utbildningen nått ett 500-tal funktionärer i regionen.

Publicerad:

Täckdikning lönar sig på sikt

Jordbruksverket anser att investeringar i täckdikning är en viktig åtgärd för att klara klimatanpassningen inför mer extrema vädersituationer. Därför finns det nu 450 miljoner kronor öronmärkta till täckdikning att söka under 2023–2027.

Publicerad:

Så kan Sveriges grundvatten förändras – ny klimatmodell med fokus på framtiden

Mer grundvatten i norra Sverige och mindre i söder som kan resultera i fler översvämningar och ökad grundvattentorka i olika delar av landet. Så kan framtiden se ut, enligt en ny klimatmodellering som Sveriges geologiska undersökning (SGU) har gjort för perioden 2011–2100.

Publicerad:

Växtskadegörares påverkan på grödor förstärks när Sverige värms upp

Klimatförändringen leder till ökad förekomst av skadegörare på grödor i Sverige, enligt en ny studie från SMHI och SLU.

– Studiens resultat är oroande då den visar att växtskadegörare kan bli ett ökat hot mot produktionen av grödor, säger Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI och en av författarna bakom studien.

Publicerad:
År
Månad