Nyhetsarkiv

I Norrköping räddas husen från översvämningar

Extremväder med kraftiga skyfall blir allt vanligare i samband med klimatförändringarna. Kommunerna måste anpassa bebyggelsen för att förhindra översvämningar och i Norrköping finns ett helt ombyggt område som ska rädda husen från översvämning vid kraftiga skyfall.

– Samhället är inte byggt för klimatförändringarna, utan vi måste börja korrigera, Maria Rothman klimatstrateg på Norrköpings kommun.

Publicerad:

Försäkringsbranschens podd lyfter klimatanpassning

Svensk försäkrings podd Försäkringssnack handlar denna gång om hur branschen jobbar med klimatanpassning, en sedan länge prioriterad fråga. Branschen är de som märker av klimatförändringarna tidigt och tanken är att i god tid kunna bidra till en omställning för ett hållbart samhälle.

Publicerad:

Förändrat klimat kan innebära risker för elsäkerhet

Stigande medeltemperaturer och ökad nederbörd kan få konsekvenser för elsäkerheten. I Elsäkerhetsverkets handlingsplan för klimatanpassning presenteras vilka risker man ser och hur de ska tas om hand.

- Handlingsplanen visar en inriktning för hur vi ska arbeta för att främja målen för klimatanpassning de närmaste fem åren, säger Adam Hedbom t.f. verksjurist på Elsäkerhetsverket.

Publicerad:

Webbinarium 8 februari: GIS med fokus på hydrologi och klimatanpassning

Klimatförändringarna har redan lett till att extremväder som skyfall, stormfloder och höga flöden ökat i både frekvens och intensitet sedan mitten på 1900-talet med ett ökat antal översvämningar som följd.

Som en fortsättning på föregående webbinarium pratar Geografiska Informationsbyrån här om verktyg för att analysera hydrologiska förhållanden med hjälp av GIS och geografiska data. De demonstrerar också applikationen flöde.se som är ett verktyg med syfte att ge underlag till klimatanpassning.

Presentationen ger en introduktion till verktyg för analys av hydrologi och klimatanpassning.

Publicerad:

Svenska kyrkor anpassas till klimatförändringar

Översvämningar, luftfuktighet och frostsprängningar är några av de utmaningar som kyrkor och kulturbyggnader står inför i takt med det förändrade klimatet. Svenska kyrkan har tagit fram en digital utbildning som ska stötta församlingarna i arbetet med klimatanpassning. Det beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idésamling.

Publicerad:

Uppdaterad vägledning med kartunderlag om ras, skred och erosion

En ny utgåva av vägledningen Kartunderlag om ras, skred och erosion finns nu ute. Den har kompletterats med nya underlag om markens stabilitet, kusterosion, terränglutning och havsnivåer. Vägledningen vänder sig till länsstyrelser och kommuner och har tagits fram i samverkan mellan åtta statliga myndigheter.

Publicerad:

Ge plats för vattnet - planera för reträtt

Havsnivån stiger och häftiga regn kan orsaka översvämningar längs vattendrag och på lågt belägna platser. Läs i tidningen Stadsbyggnad om att vi måste planera samhällsutvecklingen för att ge plats för vattnet för att det ska bli tryggt att bo och färdas även för kommande generationer. Med en flexibel användning av marken så kan ändamål ändras eller flyttas över tid, i takt med att vattnet tar plats.

Publicerad:

Taxonomin – hur påverkas små och medelstora företag?

EU:s taxonomi om hållbara investeringar syftar till att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem. 

På uppdrag till Tillväxtverket har Ramboll gjort en studie om hur små och medelstora företag, på grund av sina affärsmässiga relationer, kan komma att påverkas av taxonomin samt hur offentliga aktörer kan vara ett stöd i omställningen. Vid ett digitalt möte kommer rapporten presenteras och diskuteras av relevanta aktörer.

Publicerad:

Klimatförändringarna påverkar möjligheterna att nå miljö- och samhällsmål

Den fördjupade utvärderingen av Sveriges miljömål som Naturvårdsverket gjort, visar att flera områden har utvecklats positivt sedan den utvärdering som gjordes 2019. Men de konstaterar också att det fortfarande är långt kvar till att nå de flesta av miljömålen.

Publicerad:

Digital utbildning för klimatanpassade fastigheter

Svenska kyrkan är en av landets största fastighetsägare. Men många kyrkor, kyrkogårdar och andra kulturbyggnader är redan idag starkt påverkade av klimatförändringen. En digital utbildning syftar till att minska sårbarheten för olika klimatrisker och ska vara ett stöd i församlingarnas och pastoratens löpande verksamhet.

Svenska kyrkan äger omkring 20 000 fastigheter, varav nästan 20 procent utgörs av kyrkobyggnader. Men klimatförändringen innebär påtagliga utmaningar.

Några exempel på klimatutmaningar är fler och mer intensiva skyfall som orsakar översvämningar och andra direkta skador, …

Publicerad:
År
Månad