Nyhetsarkiv

Regeringen vill förtydliga ansvar för klimatanpassning

Utredning ska se över hur ansvaret ska delas mellan olika parter för att förebygga skador av extremväder.

Idag har kommunerna stort ansvar men kan inte ålägga andra göra åtgärder som kan hindra att andra skadas. Regeringens klimatanpassningsstrategi välkomnas av expertråd, men kommunföreträdare tycker det går för långsamt.

Publicerad:

Regeringens klimatpolitiska handlingsplan för Sverige in på en onödigt riskfylld väg

Den klimatpolitiska handlingsplanen ger inte svar på hur Sveriges klimatmål ska nås, varken på kort eller lång sikt. Med beslutad politik väntas utsläppen öka under mandatperioden och ansvaret för att nå mål och EU-åtaganden skjuts framåt. Sammantaget leder handlingsplanen in på en onödigt riskfylld väg för Sveriges klimatomställning. Det är huvudbudskapen i årets rapport från Klimatpolitiska rådet som även innehåller rekommendationer till regeringen.

Publicerad:

Nya bestämmelser om återanvändning av vatten inom jordbruket

Regeringen har beslutat om en ny förordning om minimikrav för återanvändning av vatten för bevattning inom jordbruket. De nya bestämmelserna är ett genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten.

EU vill genom förordningen säkerställa en hög skyddsnivå för miljön och för människors och djurs hälsa, främja den cirkulära ekonomin, stödja klimatanpassningen och motverka vattenbrist.

Publicerad:

Norrköpings digitala tvilling tydliggör komplexa samhällsbyggnadsfrågor

Norrköping har fått en digital tvilling som nu kan upplevas och utforskas genom en tredimensionell karta – antingen i domteatern, på touchskärm eller som fysisk 3D-modell. Detta skapar möjligheter att upptäcka staden på helt nya sätt.

Den digitala tvillingen öppnar upp för nya tankesätt genom att visualisera stora informationsmängder och gör det begripligt för ögat på ett pedagogiskt och kommunikativt sätt. Det blir enklare att förstå komplexa frågor inom samhällsbyggnadsprocessen, till exempel hur havsnivåhöjningar, klimatförändringar och buller påverkar vår stad. Vi kommer också att kunna …

Publicerad:

Nationell strategi: Klimatförändringar kräver robust vattenförsörjning

Sverige ska vara klimatanpassat, motståndskraftigt och ta tillvara de möjligheter som kommer med ett förändrat klimat. Detta enligt den reviderade skrivelsen Nationell strategi och regeringens handlingsplan för klimatanpassning.

Publicerad:

Bråttom rusta för extremväder – åtgärder dröjer

Sverige måste rustas snabbare för att stå emot extremväder. Regeringen lägger stort fokus på vatten i sin uppdaterade strategi för klimatanpassning. Men många åtgärder dröjer. En ny utredning som ska underlätta kommunernas arbete ska vara klar först 2025.

Publicerad:

Statlig utredning ska få fart på klimatanpassningarna

En ny statlig utredning har tillsatts av regeringen för att öka takten i klimatanpassningarna och stärka samhällets robusthet mot ett klimat i förändring. Utredningen välkomnas bland annat av Byggföretagen.

Publicerad:

Ny lagstiftning på gång: Samhället måste bli mer robust mot naturolyckor och klimatförändringarnas e

I arbetet med strategin har regeringen konstaterat att det behövs ny lagstiftning för att effektivisera det lokala klimatanpassningsarbetet och tydliggöra både ansvarsfördelning och finansieringsmodeller. Därför tillsätter regeringen en utredning som ska leverera förslag på ny lagstiftning nästa år.

Publicerad:

Bra att regeringen ser tydlig roll för fastighetsägare i klimatanpassning

Fastighetsägarna välkomnar att regeringen i sin klimatanpassningsstrategi ser näringslivet som en viktig aktör. Det är mycket angeläget att fastighetsföretagen får en tydlig roll i klimatanpassningsarbetet för att vi ska kunna gå från ord till handling.

Publicerad:

Nationella strategin för klimatanpassning publicerad

Vi på Svenskt Vatten är positivt inställda till regeringens Nationella strategi och handlingsplan för klimatanpassning som nu är publicerad.

Publicerad:
År
Månad