Nyhetsarkiv

Kurser i klimatanpassning för dig som jobbar inom skogsbruk

Skogsbruket behöver anpassas till både pågående och framtida klimatförändring. Ett förändrat klimat medför nya och ökade risker för till exempel skador på skogen. SMHI erbjuder nu kostnadsfria kurser för alla som vill lära sig mer och som arbetar med skog. Nästa tillfälle för grundkursen är den 7 mars. 

Kursen ger god kunskap om klimatförändringar i Sverige som kan påverka skogen och skogsbruket. Den som går fortsättningskursen får även verktyg för att systematiskt arbeta med att minska riskerna och fånga möjligheterna i ett klimat i förändring.

Publicerad:

Större framsteg när jämställdhet kopplas till klimatanpassning

Liberia är ett av många länder där den tidigare svenska regeringens feministiska utrikespolitik omvandlats till konkreta projekt. Martin Demmelmaier, medlem i FN-förbundet, var i våras i landet i tre månader och utförde fältstudier för både ett examensarbete och för Sveriges ambassad. Projektet undersökte hur feministisk utrikespolitik kan samverka med klimatresilient utveckling och resulterade i konkreta förslag för ambassadens arbete. 

– Jag har rest mycket och har tyckt att det finns ett stort behov av klimatanpassning, särskilt i låginkomstländer. Kvinnor är i många av dessa länder …

Publicerad:

Flera klimatutmaningar inför 2023 – men även potentiella genombrott

Det nya året börjar med extremvärme i Europa och klimatutmaningar är många inför år 2023. SVT:s klimatkorrespondent Erika Bjerström är dock försiktigt optimistisk.

– Även om uppvärmningen av planeten och utsläppen fortsätter öka så finns det en rad genombrott som man kan lyfta och som pekar mot att det blir en sorts u-sväng under 2023, säger hon i SVTs Aktuellt.

Publicerad:

Fastighetsägare har små förutsättningar att hantera jordskred

Statens geotekniska institut har undersökt vilka möjligheter samhället har att hantera jordskred och ras, vilka ökar i och med klimatförändringen. Rapporten visar att fastighetsägare är en utsatt grupp i frågor om skred och ras. 

– Fastighetsägare har både juridiskt och ekonomiskt ansvar att skydda sin fastighet mot effekterna av klimatförändringen. Men många fastighetsägare vet inte det. Inte heller att de själva behöver genomföra åtgärder för att förhindra att ras och skred sker, säger Yvonne Rogbeck, chef för strategi och internationella samarbeten vid Statens geotekniska institut, …

Publicerad:

SMHIs analys tydliggör förändringar av Sveriges klimat

Varmare, mer nederbörd, kortare snösäsong och ökad solinstrålning. SMHIs nya analys av historiska observationer visar att detta är de mest framträdande signalerna på att Sveriges klimat har förändrats.

- En lika omfattande analys av SMHIs historiska observationer, där vi tittat på många olika aspekter av klimatförändringssignaler, har inte genomförts förut. Analysens resultat visar tydligt att Sveriges klimat har förändrats, säger Semjon Schimanke, klimatolog och projektansvarig, SMHI.

Publicerad:

Förbättrade klimatberäkningar kan bidra till hållbara åtgärder mot jordskred

I områden där det finns risk för jordskred behöver man ibland vidta stabilitetshöjande åtgärder. Men åtgärderna i sig kan påverka klimatet och miljön. För att öka medvetenheten om åtgärdernas miljö- och klimatpåverkan ger SGI nu ut rekommendationer. De beskriver vad man bör ta hänsyn till i redovisningen av klimatpåverkansberäkningar för stabilitetshöjande åtgärder.

Publicerad:

Möjligt att söka medel för projekt om klimatanpassning

För att stärka förmågan och effektiviteten i det svenska klimatanpassningsarbetet får SMHI, enligt regleringsbrevet för 2023, betala ut upp till fem miljoner kronor till myndigheter inom Myndighetsnätverket för klimatanpassning. De myndigheter som är med i nätverket finns listade på sidan Kontakt, på denna webbplats.

Medel kommer betalas ut till samarbetsprojekt med minst tre myndigheter i nätverket. Även andra aktörer, såsom kommuner, frivilligorganisationer och universitet och högskolor kan delta.

Projektansökningar ska skickas in till SMHI den senast 1 mars och projekten ska genomföras …

Publicerad:

Nytt utbildningsmaterial för unga

Många myndigheter tar fram olika typer av utbildningsmaterial med koppling till klimatanpassning. Nu har Länsstyrelsen i Gävleborgs län producerat en klimatrapport för unga, som visar på utmaningar och möjligheter när klimatet i Gävleborgs län förändras. Som komplement finns en lärarhandledning som tar upp flera frågor och förslag på undervisningsmoment inom både klimatkunskap och klimatanpassning. 

Publicerad:

Hallå där... Åsa Sjöström!

Åsa Sjöström är klimatanpassningsexpert vid SMHI, med huvudsakligt uppdrag under våren 2023 att stötta Regeringskansliet i klimatanpassningsfrågor under ordförandeskapet. Åsa medverkar även i granskningen av IPCCs klimatrapporter och i Kunskapscentrums arbete.

Publicerad:

Så har snö­säsongen förändrats de senaste 70 åren

Den svenska vintern har fått en allt kortare snösäsong till följd av ett varmare klimat – framför allt i södra Sverige. Med siffror från SMHI har SVT sammanställt diagram som visar hur snötäcket har förändrats på olika ställen i landet. 

Publicerad:
År
Månad