Vård och hälsa

Ämne
  • Vård och hälsa
  • Hälsa

Ett varmare klimat påverkar människors hälsa genom extrema väderhändelser som värmebölja, och genom ökad smittrisk från insekter och dricksvatten. Dessutom påverkas människors hälsa av klimateffekter som skogsbränder, översvämningar, skred och en förändrad växtsäsong.

Nedan listas verktyg för några av de mer direkta klimateffekterna, som värmebölja. Länkar till verktyg för klimatanpassning inom till exempel ras och skred, översvämning, skogsbränder, krisberedskap och förorenade områden finns i högerspalten här bredvid.

Beredskap vid värmebölja

På Folkhälsomyndighetens sida för beredskap vid värmebölja finns informationsmaterial som filmer, broschyrer, målgruppsanpassade råd, en webbutbildning och länkar till mer information.
Beredskap vid värmebölja (Folkhälsomyndigheten)

Folkhälsomyndigheten har även tagit fram en vägledning som stöd för organisationers arbete med att utveckla handlingsplaner för värmeböljor. Vägledningen är skriven för kommuner, landsting, regioner och privata aktörer som ansvarar för vård och omsorg. Vägledningen lämnar exempel på hur man kan arbeta för att ta fram handlingsplaner samt viktiga aspekter att tänka på i framtagandet.
Att hantera hälsoeffekter av värmeböljor – vägledning till handlingsplaner (Folkhälsomyndigheten)

Region Västmanland har tillsammans med Västerås stad gjort en kort men lättillgänglig broschyr med allmänna råd vid värmebölja.
Råd vid värmebölja (SKR, pdf)

Hög luftfuktighet kan öka risken för att människor drabbas av värmeslag i samband med värmeböljor. I en rapport från Folkhälsomyndigheten finns exempel på åtgärder som kan minska värmestressen inomhus.
​​​​​​​Värmestress i urbana inomhusmiljöer (Folkhälsomyndigheten)​​​​​​​​​​​​​​

Exempel på färdiga handlingsplaner vid värmebölja

Region Västmanland och Västerås stad har även en handlingsplan för värmebölja, som bland annat innehåller checklistor för olika målgrupper. Handlingsplanen är främst riktad för personal inom vård och omsorg.
Handlingsplan vid värmebölja/höga temperaturer (SKR, pdf)​​​​​​​

Kristianstad kommun har också tagit fram en beredskapsplan vid värmebölja. Den riktar sig främst till vård och omsorg, men innehåller även checklistor för äldre personer och anställda inom yrken som är i kontakt med barn.
Beredskapsplan – Värmebölja (SKR, pdf)​​​​​​​

Klimatanpassad försörjning av dricksvatten

Livsmedelsverket har tagit fram en handbok om hur kommuner kan klimatanpassa sin dricksvattenproduktion. Handboken bryter ner arbetet i steg och beskriver också hur olika klimathändelser kan påverka vattenförsörjningen.
Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning (Livsmedelsverket, pdf)​​​​​​​