Vatten och avlopp

Ämne
  • Vatten och avlopp
  • Samhällsplanering

Ett varmare klimat ger nya utmaningar för produktion och hantering av dricksvatten och avloppsvatten. Tillgång till vatten, förändrade nederbördsmönster och nya parasiter är en del av dessa utmaningar. Detta kan leda till materiella skador, sjukdomar och dödsfall. För att möta utmaningarna behöver samhället anpassas.

Samhällsplanering

En viktig del i planeringen av framtida samhällen är hantering av dagvatten och skyfall. Till avloppsvatten räknas både dag- och spillvatten.

På Boverkets hemsida finns en webbutbildning om hur man får in klimatanpassning i planeringen. Detta är viktigt inte minst för planering av dagvattenhantering.
Klimatanpassning i planeringen (Boverket)

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en checklista för klimatanpassning i fysisk planering som bland annat hanterar ökad nederbörd. Flera länsstyrelser har tagit fram hjälp för hantering av skyfall i form av rapporter, checklistor och lågpunktskarteringar. Nedan finns en länk till en av dessa.
Checklista för klimatanpassning i fysisk planering (Länsstyrelsen, pdf)
Klimatanpassning (Länsstyrelsen Västra Götaland)
Klimatanpassning (Länsstyrelsen Stockholm)

MSB har tagit fram en rapport som hjälper Dig att välja mellan tre olika metoder för skyfallskartering:
Vägledning för skyfallskartering (MSB, pdf)

Visual Water är en plattform som tagits fram inom Linköpings universitet och SMHI för att stödja kommuner i arbetet med hållbar dagvatten- och skyfallsplanering. Plattformen innehåller information, lärande exempel och verktyg för att underlätta analys och samverkan mellan aktörer. 
Visual Water (Linköpings universitet)

Länsstyrelsen har utarbetat en vägledning för grön infrastruktur. Vägledningen kan användas av exempelvis samhällsplanerare och VA-personal på kommunerna. Syftet är att samverkan ska leda till åtgärder som bidrar till flera positiva effekter, det vill säga mångfunktionella lösningar.
Vägledning för grön infrastruktur inom klimatanpassning (Länsstyrelsen, pdf)   

Dricksvatten

Livsmedelsverket har tagit fram en handbok om hur kommuner kan klimatanpassa sin dricksvattenproduktion. Handboken bryter ner arbetet i steg och beskriver också hur olika klimathändelser kan påverka vattenförsörjningen.
Handbok för klimatanpassad försörjning av dricksvatten (Livsmedelsverket)

För att säkra dricksvatten för framtiden är det viktigt att skydda våra vattentillgångar. Havs och vattenmyndigheten har samlat information om vattenskyddsområden som också innehåller en checklista för hur man beslutar om upprättandet av ett vattenskyddsområde.
Beslut om vattenskyddsområden (Havs- och vattenmyndigheten)

En vägledning för framtagandet av regionala vattenförsörjningsplaner har tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten. I fokus är samhällets långsiktiga dricksvattenförsörjning och är främst ett stöd i Länsstyrelsernas arbete.
Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering (Havs- och vattenmyndigheten

Hur ser det ut hos dig?

Flera myndigheter har tagit fram underlag som visar effekter av klimatförändringen över hela eller delar av Sverige. Nedan finns länkar till en del av dessa.

Översvämning (MSB)
Översvämning, Hot- och riskkartor (MSB)
Översvämning, Kustöversvämning (MSB)
Kartunderlag för klimatanpassning (SGU)
Framtidsklimat i Sveriges län – enligt RCP-scenarier (SMHI)
Förändrad framtida vattentillgång (SMHI)