Skyfall

Ämne
  • Nederbörd
  • Översvämning
  • Bebyggelse

Skyfall kan definieras på olika sätt. SMHIs definition av skyfall är minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en minut. Ett varmare klimat förväntas ge förändringar i nederbördsmönstren med fler extrema regn och därmed fler skyfall.

Då klimatet förändras behöver också samhällsplaneringen ses över. Mer extremt väder ger nya utmaningar för samhället. Exempelvis behöver planeringen av städer anpassas till de nya förutsättningarna då stora mängder vatten under kort tid kan leda till översvämningar. Ökade skyfall kan också leda till en ökad risk för ras och skred.

Samhällsplanering

En viktig del i planeringen av framtida samhällen är hantering av dagvatten och skyfall. Till avloppsvatten räknas både dag- och spillvatten.

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om hållbar dagvattenhantering. På sidan beskrivs olika verktyg, processer och arbetssätt. Vägledningen utgår från gällande lagstiftning.
Hållbar dagvattenhantering (naturvardsverket.se)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en rapport som för genomförande och exempel på användning av skyfallskartering.
Vägledning för skyfallskartering (MSB)

På Boverkets hemsida finns mycket information om hantering av skyfall och dagvatten i stadsmiljö. Nedan finns länkar till en del av detta.
Faktablad om dagvatten och skyfall i den täta staden (Boverket)
Fördröjning och minskning av dagvatten (Boverket)
Dagvatten vid detaljplaneläggning (Boverket)
Klimatanpassning i planeringen, webbutbildning (Boverket)

Visual Water är en plattform som tagits fram inom Linköpings universitet och SMHI för att stödja kommuner i arbetet med hållbar dagvatten- och skyfallsplanering. Plattformen innehåller information, lärande exempel och verktyg för att underlätta analys och samverkan mellan aktörer. 
Visual Water (Linköpings universitet)

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en checklista för klimatanpassning i fysisk planering som bland annat hanterar ökad nederbörd. Flera länsstyrelser har tagit fram hjälp för hantering av skyfall i form av rapporter, checklistor och lågpunktskarteringar. Nedan finns en länk till en av dessa. 
Checklista för klimatanpassning i fysisk planering
Klimatanpassning (Länsstyrelsen Västra Götaland)
Klimatanpassning (Länsstyrelsen Stockholm)

Lokala förändringar

Klimatförändringarna påverkar olika delar av Sverige på olika sätt. Flera myndigheter har gemensamt tagit fram underlag som visar lokala förändringar för bland annat översvämningar, medelvattenstånd samt ras och skred.
Myndighetsgemensam karttjänst

MSB:s karttjänst visar hur olika svenska städer påverkas av översvämningar.
Översvämning , generell sida (MSB)
Översvämning, Hot- och riskkartor (MSB)

SMHI har analyserat klimatförändringarnas påverkan på länsnivå för olika scenarier.