Översvämning

Ämne Samhällsplanering

I Sverige är de vanligast med översvämning av vattendrag och sjöar, kustöversvämningar och översvämning till följd av skyfall. Samhället behöver anpassas när skyfallen blir fler och kraftigare.

Som följd av klimatförändringarna förväntas havet stiga och flöden i sjöar och vattendrag få förändrade flödesmönster. Även risken för skyfall väntas bli större. Detta kan leda till fler översvämningar. Därför är det viktigt att anpassa samhället till de nya förutsättningarna.

Risker och karteringar

MSB har samlat information om översvämningar. Här finns kartor för områden med betydande översvämningsrisk, en karttjänst för kustöversvämning och en vägledning för framtagande av skyfallskarteringar.
Översvämning (MSB)
Översvämningsportalen, Hot- och riskkartor (MSB)
Översvämningsportalen, Kustöversvämning (MSB)
Vägledning för skyfallskartering (MSB, pdf)
Översvämning - stöd för det förebyggande arbetet (MSB)
Statsbidrag för förebyggande åtgärder mot översvämning (MSB)Webbtjänst från SMHI: Högvattenhändelser idag och i framtidenFramtida medelvattenstånd – SGIÖppna data - framtida medelvattenstånd (SMHI)

 

Samhällsplanering

Ett sätt att minska risken för översvämningar är att planera för det i ett tidigt skede.

Boverket har tagit fram en tillsynsvägledning som stöd till Länsstyrelser för bedömning av översvämningsrisker.
Utgångspunkter för bedömning översvämningsrisk (Boverket)

Flera länsstyrelser har tagit sammanställt information om hantering av översvämningar i form av rapporter, checklistor och lågpunktskarteringar. Nedan finns länkar till två av dessa.
Klimatanpassning (Länsstyrelsen Västra Götaland)
Klimatanpassning (Länsstyrelsen Stockholm)

Visual Water är en plattform som tagits fram inom Linköpings universitet och SMHI för att stödja kommuner i arbetet med hållbar dagvatten- och skyfallsplanering. Plattformen innehåller information, lärande exempel och verktyg för att underlätta analys och samverkan mellan aktörer. 
Visual Water (Linköpings universitet)