Ansvar vid naturolycka

Ämne Aktuellt

På uppdrag av myndighetsnätverket Nationell plattform för arbete med naturolyckor har advokat Tove Andersson upprättat en rapport om ansvar, rättigheter och skyldigheter vid naturolycka.

Syftet med rapporten är att klarlägga och öka kunskapen om roller och ansvar vid naturolyckor som ras, skred, erosion, skogsbrand, översvämning, storm och extrem nederbörd. Detta ska underlätta samverkan och agerande i förebyggande och akuta situationer. Rapporten behandlar de lagar och förordningar som styr ansvarsfördelningen.

Ansvar för förebyggande åtgärder samt ansvar vid naturolycka är beskrivet, fördelat på staten, myndigheter, kommuner, fastighetsägare samt verksamhetsutövare/övrig enskild. Vidare beskrivs ersättnings- och bidragsfrågor för förebyggande åtgärder samt vid naturolycka. Även skadeståndsansvaret är sammanställt i rapporten. Avslutningsvis belyses luckor, oklarheter och överlappningar i lagstiftning och ansvarsfördelning.

Ladda ned Ansvar vid naturolycka

Ansvar och regler vid stranderosion

Som en fördjupning av ovanstående rapport ”Ansvar vid naturolycka” har Statens geotekniska institut utarbetat en separat bilaga innehållande en sammanställning över ansvar och regler vid stranderosion.

Rapporten är framtagen för att öka kunskapen om vilket ansvar och vilken lagstiftning som bör beaktas vid förebyggande, motverkande och reparation av skador till följd av stranderosion. I frågor som berör stranderosion är många aktörer delaktiga och många intressenter berörda. Syftet med rapporten är att skapa en bättre dialog och förståelse mellan dessa.

Ladda ned Ansvar och regler vid stranderosion