Kulturarv

Ämne
  • Byggnadsminne
  • Kulturbyggnader
  • byggnader
  • Bebyggelse
  • kulturföremål

Sveriges kulturarv kan påverkas negativt av ett förändrat klimat. Ökade påfrestningar genom högre luftfuktighet, höjda havsnivåer och nya skadedjur är exempel på förändringar som kan göra skada. För att bevara kulturarvet är ett förebyggande arbete väldigt viktigt.

Vård av kulturarvet

Riksantikvarieämbetet har tagit fram en serie med praktiska råd kring vården av kulturarvet. Dessa kan användas som stöd även i vård med klimatanpassning som utgångspunkt.
Vårda väl-blad (Riksantikvarieämbetet)

Riksantikvarieämbetet har tagit fram en rapport om förebyggande av klimatrelaterade skador som bland annat innehåller en checklista för förvaltare.
Långsamma skadeförlopp – god förvaltning för att förebygga fukt- och andra klimatrelaterade skador i byggnader (Riksantikvarieämbetet, Pdf)

Länsstyrelsen i Norrbotten har tagit fram en rapport där olika typer av klimatskador på kyrkstäder i länet listas tillsammans med förslag på åtgärder.
Kyrkstäderna i klimateffekternas tid (Länsstyrelsen Norrbotten, pdf)

Exempel på förebyggande arbete för att minska problem med skadedjur och svampangrepp på kulturhistoriska träbyggnader finns sammanställt i broschyren från Länsstyrelserna.
Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader - anpassning genom förebyggande underhåll (Länsstyrelserna, pdf)

De klimatanpassningsåtgärder, de material, metoder och produkter vi väljer idag påverkar hur pass väl vi kan bevara våra byggnader, kyrkor och fornlämningars kulturvärden till våra barn och barnbarn. En väl underhållen byggnad eller fornlämning är bättre rustad att möta klimatförändringarna och extremväder. Genom ett samarbete mellan universitet, myndigheter och entreprenörer inom standardiseringsorganet CEN har man i Europa tagit fram standarder för bevarande av kulturvärden. Dessa standarder ger vägledning inför exempelvis ombyggnation, upphandlingar av kulturvårdstjänster, vid provtagning av material och för förvaltning av objekt med kulturhistoriska värden. Tack vare ett avtal mellan SIS och Riksantikvarieämbetet är det möjligt att ta del av dessa standarder utan kostnad.
Standarder - bevarande av kulturarv (Riksantikvarieämbetet)

Regionala och lokala förändringar

På webbplatsen www.kulturarvklimat.se går det att, via kartlager för kulturvärden, klimatscenarier, översvämningar med mera, ta del av hur klimatförändringarna kan komma att påverka kulturarvet i Hallands och Västra Götalands län till slutet av seklet.
WebbGIS för kulturarv och klimatförändringar i Västsverige

Klimatförändringarna påverkar olika delar av Sverige på olika sätt. Flera myndigheter har gemensamt tagit fram underlag som visar lokala förändringar för bland annat översvämningar, medelvattenstånd samt ras och skred. SMHI har analyserat klimatförändringarnas påverkan på länsnivå för olika scenarier.
Myndighetsgemensam karttjänst