Samhällsplanering

Ämne Samhällsplanering

Effekterna av klimatförändringar ställer krav på förebyggande planering av vårt samhälle. Den fysiska planeringen ger möjligheter till långsiktigt och förebyggande arbete med klimatanpassning av befintlig och framtida bebyggelse och infrastruktur.

Vägledningar och checklistor

SGI har på sin webbplats en vägledning om hur planhandläggare i kommunen kan arbeta med att hantera geotekniska säkerhetsfrågor i översiktsplanering och i detaljplanering. Med geotekniska säkerhetsfrågor avses ras och skred i jord, blocknedfall och bergras, slamströmmar och erosion.
Geoteknisk säkerhet i kommunal planering

Länsstyrelserna i Stockholms och Västra Götalands län har tagit fram ett metodstöd för de som arbetar med översiktsplanering i kommuner. 
Klimatrelaterade risker i översiktsplanering (Länsstyrelserna)

Boverket har tagit fram en ny vägledning till stöd för kommunernas arbete med klimatrelaterade risker i översiktsplanering.
Vägledning om klimatrisker i översiktsplanering (Boverket)

Boverket har tagit fram en tillsynsvägledning för naturolyckor. Vägledningen ska ge stöd åt länsstyrelserna vid tillsyn av kommunernas detaljplaner om risk för översvämning, ras, skred och erosion.
Tillsynsvägledning naturolyckor (Boverket)

Klimatanpassning i fysisk planering - Vägledning från Länsstyrelserna ger konkreta tips och råd om hur man som kommun kan arbeta med klimatanpassning genom planinstrumenten i Plan- och bygglagen och genom det processverktyg som presenteras i skriften.
Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna (Länsstyrelsen, pdf)

Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland har tagit fram en handbok som fokuserar på översvämningsproblematik i de båda länen utifrån tre problemområden: kust, inland och Vänern. Handboken tar upp hur risken för översvämningar kan beaktas i den översiktliga planeringen, i detaljplanering samt bygglovsgivning.
Stigande vatten - En handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden (Länsstyrelsen)

Länsstyrelsen har tagit fram en checklista för att stödja handläggare på länsstyrelser i hur de kan ta hänsyn till effekter av ett förändrat klimat när de granskar översiktsplaner och detaljplaner. Checklistan kan även vara användbar för kommunala handläggare vid framtagandet av översiktsplan och detaljplan.
Checklista för klimatanpassning i fysisk planering – ett verktyg för handläggare på kommun och länsstyrelse (Länsstyrelsen, pdf)

Visual Water är en plattform som tagits fram inom Linköpings universitet och SMHI för att stödja kommuner i arbetet med hållbar dagvatten- och skyfallsplanering. Plattformen innehåller information, lärande exempel och verktyg för att underlätta analys och samverkan mellan aktörer. 
Visual Water (Linköpings universitet)

Länsstyrelsen har utarbetat en vägledning för grön infrastruktur i samhällsplanering, vilken kan användas av klimatanpassningssamordnare och ekologer på kommunerna. Syftet är att samverkan ska leda till åtgärder som bidrar till flera positiva effekter, det vill säga mångfunktionella lösningar.
Vägledning för grön infrastruktur inom klimatanpassning (Länsstyrelsen, pdf)

Vid fysisk planering och nybyggnation bör man förebygga klimatrelaterade elsäkerhetsrisker. Elsäkerhetsverket har tagit fram ett stöd i forma av en åtgärdsstege för att säkerställa detta.
Fysisk planering och nybyggnation (Elsäkerhetsverket)

Rapporter

Samarbetet Offentliga fastigheter består av organisationer som förvaltar skolor, myndighetsbyggnader, militära installationer, sjukhus och fängelser. De har tagit fram en rapport som vägleder offentliga organisationer i att klimatanpassa sina fastigheter.
Stöd i arbetet med klimatanpassning (SKR)

Boverket har gett ut en rad rapporter med tips om klimatanpassning i planering och byggnader:
Klimatanpassning i planering och byggande (Boverket)
Mångfunktionella ytor (Boverket)
Byggnader i ett förändrat klimat (Boverket)

Rapporten Byggande för ett framtida ändrat klimat - fokus fuktsäkerhet samlar och ger exempel på praktiskt tillämpbar kunskap till byggsektorn, både för ny- och ombyggnad.
Byggande för ett framtida ändrat klimat - fokus fuktsäkerhet (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, pdf)

FOI beskriver i en rapport klimatförhållanden som är typiska för en stad och processerna bakom dessa förhållanden. Rapporten ger konkreta förslag på vad man kan göra för att sänka temperaturen i en stad.
Stadsklimatet - åtgärder för att sänka temperaturen i bebyggda områden (FOI)

Webbutbildning

Boverkets webbutbildning ger svar på vad klimatanpassad planering innebär och hur plan- och bygglagen reglerar. Utbildningen innehåller också exempel på åtgärder och arbetssätt kopplade till översiktsplanen och exempel på hur en detaljplan kan utformas för att kunna hantera det förändrade klimatet.
Klimatanpassning i planeringen (Boverket)

Analysverktyg

Genom det kostnadsfria GIS-verktyget Geokalkyl kan den översiktliga kostnaden för mark- och grundläggningsarbeten beräknas i ett tidigt planeringsskede. Verktyget är främst riktat åt kommuner som vill jämföra olika alternativ för bebyggelse. Masshantering, grundläggning, schakt- och fyllningsarbeten, stabiliseringsförbättring, samt klimatanpassning är exempel på användningsområden för Geokalkyl.
​​​​​​​Geokalkyl (SGI)​​​​​​​

Verktyget ESTER beräknar effekterna av de ekosystemtjänster som finns på en plats, och kan användas i tidiga skeden av projekt och planarbeten inom byggande och förvaltning. Genom att använda ESTER går det analysera vilken effekt planerade samhällsprojekt har på platsens ekosystem och dess tjänster.
ESTER - verktyg för kartläggning av ekosystemtjänster (Boverket)​​​​​​​