Vattenbrist

Vatten är en förutsättning för människor, djur och natur. Ett varmare klimat leder till förändringar i vegetationsperiodens längd, avdunstning och nederbördsmönster vilket påverkar tillgången på vatten.

Tillgången på vatten påverkas av både naturliga faktorer och människans uttag av vatten. Försämras tillgången kan det leda till vattenbrist, vilket betyder att det finns ett större behov av vatten än vad som finns tillgängligt. I naturen finns vatten tillgängligt på olika sätt så som ytvatten, grundvatten och snö.

Yt- och grundvatten

SGU har sammanställt en webbsida med kartunderlag för klimatanpassning där man bland annat hittar information om grundvattenbildning i nuvarande och framtida klimat.
Kartunderlag för klimatanpassning (SGU)

SGU har skapat en webbsida där man kan hitta information om grundvattennivåer.
Grundvattennivåer (SGU och SMHI)

På SMHIs vattenwebb finns många verktyg för ytvatten exempelvis kartor för avrinning, vattenbalans och observationer.
Vattenwebb (SMHI)

SGU och SMHI har tagit fram en hemsida där man kan hitta mer kortsiktig information om risk för vattenbrist i landet.

Vattenbesparing

Vattentillgången påverkas av hur mycket vatten vi använder. Det är därför viktigt att vi använder vårt vatten klokt. Havs- och vattenmyndigheten har sammanställt tips för vattenbesparing.
Tips för att spara vatten (HaV)

Dricksvatten

För att säkra dricksvatten för framtiden är det viktigt att skydda våra vattentillgångar. Havs- och vattenmyndigheten har en sida om vattenskyddsområden där man också kan hitta en checklista för vad ett beslut om vattenskyddsområde bör innehålla.
Beslut om vattenskyddsområden (HaV)

Livsmedelsverket har tagit fram en handbok om klimatanpassning av dricksvatten. Handboken har ett kapitel om konsekvenser av ett förändrat klimat som bland annat tar upp ämnen som varmare vatten, bränder och algblomning.
Handbok för klimatanpassad försörjning av dricksvatten (Livsmedelsverket)

Lokala förändringar

SMHI har tagit fram underlag som också visar klimatförändringarnas påverkan i respektive län.

Analyser för klimatförändringarnas påverkan på län  (SMHI)

Torka och markvatten

Mer information om torka och markvatten:
Torka