Marktorka

Ämne
  • Torka
  • Integrerad vattenförvaltning

Torka kan definieras på många olika sätt utifrån användningsområde. För skog och jordbruksgrödor är tillgången på vatten i marken viktigast. Då avdunstningen ökar med en höjd temperatur minskar markfuktigheten i stora delar av landet.

SMHI har tagit fram kartor för hur markfuktigheten kan påverkas av ett förändrat klimat. På kartorna kan du se hur markfuktigheten kan ändras i framtiden beroende på hur mycket växthusgaser som kommer att släppas ut framöver. 

Bevattning av jordbruksgrödor

Jordbrukets behov av bevattning kan öka i ett varmare klimat. Jordbruksverket har sammanställt ett kunskaps- och beräkningsunderlag om hur mycket vatten som behövs för jordbrukets växtodling och djurhållning. Detta kan exempelvis användas som ett underlag i regionala vattenförsörjningsplaner. 
Jordbrukets behov av vattenförsörjning (Jordbruksverket)

Skogsbrand

Skogsstyrelsen har tagit fram råd för hur skogsägarna kan minska risken för skogsbrand. Dessa råd handlar om att ta ut grenar och toppar (grot) som lätt kan brinna, ha mer inslag av lövskog och undvika maskinkörning i skogen vid stark torka. Skogsstyrelsen har också tagit fram klimatråd där du som skogsägare kan få tips om hur du kan klimatanpassa din skog, bland annat ur perspektivet brandrisk. 
Skogens klimatråd (Skogsstyrelsen)

Skogsbruket har tillsammans med myndigheter och räddningstjänst tagit fram riktlinjer som ska minska risken för oönskade skogsbränder till följd av skogsarbete. Riktlinjerna syftar till att minska antalet och omfattningen av bränder, bland annat genom att ge förslag på lämpliga åtgärder för att förebygga och begränsa spridningen av brand. Dessutom beskrivs rutiner för hur samråd bör ske mellan de aktörer som berörs av skogsarbetet.
Riskhantering avseende brand (Brandskyddsföreningen)

Skogsstyrelsen har tagit fram faktablad om frågor som är kopplade till skötsel, avverkning och miljöhänsyn efter skogsbrand.
Faktablad om skogsbrand (Skogsstyrelsen)